งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization ChangeManagement. What is Change Management ? Change Management is like Project Management, …but it is the “people side” of projects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization ChangeManagement. What is Change Management ? Change Management is like Project Management, …but it is the “people side” of projects."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization ChangeManagement

2 What is Change Management ? Change Management is like Project Management, …but it is the “people side” of projects

3 PMQA Organization การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารองค์กรภาคราชการ ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เล็ก รวดเร็ว และตอบสอบสนอง ความต้องการของประชาชน ยึดหยุ่นคล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลงาน การบูรณาการ มีการโต้แย้งและเสนอแนวคิดอย่าง สร้างสรรค์ ผู้นำเกิดจากภารกิจและ ความรับผิดชอบ ศตวรรษที่ 20 ระบบมั่นคงมีเสถียรภาพ ขนาด ใหญ่และ ขอบเขตกว้างขวาง คงที่ ไม่ยึดหยุ่น มุ่งเน้นกระบวนการ แนวดิ่งตามสายบังคับบัญชา มติเอกฉันท์และสั่งการ ภาวะผู้นำตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

4 PMQA Organization People change ?

5 PMQA Organization BEFIEFS เราสามารถ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรา สร้างมาได้ ทุกสิ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ เราสามารถ เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับความเป็น จริงได้ ความเชื่อที่ว่า สรรพสิ่งล้วน เปลี่ยนแปลง ความเชื่อที่ว่า สรรพสิ่งล้วน เปลี่ยนแปลง ผู้ที่เปลี่ยนแปลงยาก มักได้แก่ ผู้ที่สร้างองค์กรมาใน อดีต ผู้ที่เปลี่ยนแปลงยาก มักได้แก่ ผู้ที่สร้างองค์กรมาใน อดีต The Beliefs & Principles ไม่มีใครต้านทานไว้ได้ ไม่มีส่วนใดในองค์กรที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่มีส่วนใดในองค์กรที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ คนที่เป็นอุปสรรค มัก ได้แก่ ผู้ที่ไม่ให้ เวลา ข้อมูล ความคิด ข้อคิดเห็น ทางเลือก คนที่เป็นอุปสรรค มัก ได้แก่ ผู้ที่ไม่ให้ เวลา ข้อมูล ความคิด ข้อคิดเห็น ทางเลือก หรือมีความไม่เข้าใจใน เรื่อง กระบวนการและความ ยากง่าย ของการเปลี่ยนแปลง หรือมีความไม่เข้าใจใน เรื่อง กระบวนการและความ ยากง่าย ของการเปลี่ยนแปลง

6 PMQA Organization PRINCIPLES เปลี่ยนตน ระบบ ให้สอดคล้องกับ สิ่งที่ต้องการ 1 Awareness รักษาความตระหนักไว้ติดตาม ความก้าวหน้า 1 Awareness 2 Alignment 3 Paths of Change 1 Awareness 2 Alignment 3 Paths of Change ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเรียนรู้จาก ความผิดพลาด รู้ความต้องการ ของตนเอง รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ ระดับใด ต้องเปลี่ยนจากภายใน สร้างเอง 2 Alignment เป็นเจ้าของ กระบวนการ รักเส้นทางการ เปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นในผลที่จะ เกิดขึ้น ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ The Beliefs & Principles

7 PMQA Organization PRINCIPLES REALITY VISION Beha vior Syste ms Proces ses Attitud e 3 Paths of Change From Vision To Reality From Vision To Reality The Beliefs & Principles

8 PMQA Organization 3 Paths of Change Organization do not change People change Organization change in units of one. Organization start with YOU & ME. The Beliefs & Principles

9 PMQA Organization Change Process ?

10 PMQA Organization Organizational Change Process Organizational Change Process 1 1 1. Envisioning ชี้เป้าหมาย 2. Activating กระตุ้น 3. Supporting สนับสนุน 4. Installing ดำเนินการ 5. Ensuring ติดตาม 6. Recognizing ยกย่อง

11 PMQA Organization Organizational Change Process Organizational Change Process 2 2 1. Business Environment ปัจจัยภายนอก 2. Business Ecosystem ปัจจัยภายใน 3. Business Design กำหนดทิศทาง 4. Leadership Style กำหนดรูปแบบการนำ 5. Organizational Values กำหนดค่านิยม 6. Management Process จัดการกระบวนการ 7. Knowledge Management Systems จัดการองค์ความรู้ 8. Performance Measures วัดผลการดำเนินงาน

12 PMQA Organization Organizational Change Process Organizational Change Process 3 3 1.1 Define change management strategy กำหนดกลยุทธ์ 1.2 Prepare change management team ตั้งคณะทำงาน 1.3 Develop sponsorship model พัฒนาโครงสร้าง 2. Managing Change เปลี่ยนแปลง 2.1 Develop change management plans พัฒนาแผน 2.2 Take action & implement plans ปฏิบัติตามแผน 3. Reinforcing Change ปรับปรุง 3.1 Collect & analyze feedback ติดตามประเมิน 1. Preparing for Change เตรียมพร้อม 3.2 Diagnose gap & manage resistance วิเคราะห์ปัญหา 3.3 Implement collective actions แก้ไขปรับปรุง

13 PMQA Organization Organizational Change Process Organizational Change Process 4 4 1.1 Motivation for change จูงใจ 1.2 Impediments กำจัดอุปสรรค 2. Change เปลี่ยนแปลง 2.1 Well define objectives กำหนดเป้าหมาย 2.2 Communication สื่อสาร 3. Refreezing ปรับปรุง 3.1 Institutionalize change สร้างความมั่นคง 1. Unfreezing ละลายพฤติกรรม 3.2 Overcome lingering resistance to change ขจัดอุปสรรคที่ยังมีอยู่ 2.3 Plan : Leader; team; resource แผนด้าน ผู้นำ ทีม ทรัพยากร 2.4 Stakeholder management แผนบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.5 Plan for resistance to change แผนจัดการแรงต้านการเปลี่ยนแปลง

14 PMQA Organization Establish the 10 Winning Conditions 1. Correct diagnosis of the change challenge. วิเคราะห์ความท้าทาย 2. Early development of shared understanding. พัฒนาความเข้าใจ 3. Enrichment of shared understanding ขยายผลการพัฒนาความเข้าใจ 4. Establishment of a sense of urgency. สร้างความตระหนัก 5. Creation of a limited and focused strategic agenda. กำหนดเป้าหมายทิศทาง 10. Demonstrated leadership commitment. แสดงความมุ่งมั่นของผู้นำ 6. Rapid strategic decision making and deployment. กำหนดแผนกลยุทธ์ 7. A human flywheel of commitment. สร้างความมุ่งมั่น 8. Identification and management of sources of resistance. บริหารการต่อต้าน 9. Follow - through on changing organizational enablers. นำปัจจัยเอื้อสู่การเปลี่ยนแปลง Organizational Change Process Organizational Change Process 5 5

15 PMQA Organization 1. Raising Awareness สร้างความตระหนัก 2. Communication for Consensus สื่อสารเพื่อสร้างฉันทามติ 3. Building Trust / Commitment สร้างความมุ่งมั่น 4. Changing Culture เปลี่ยนวัฒนธรรม 5. Measuring / Evaluation ติดตาม ประเมินผล 6. The Players Roles / Responsibilities บทบาทและความรับผิดชอบ 7. Sustain change through Learning เรียนรู้และปรับปรุง 8. Make change Fun พัฒนาอย่างต่อเนื่อง Organizational Change Process Organizational Change Process 6 6

16 PMQA Organization A Six - Step Model of Strategy Deployment Creating awareness of change สร้างความตระหนัก STEP 1 Building understanding สร้างความเข้าใจ STEP 2 Making decisions กำหนดแผน STEP 3 Moving to action ปฏิบัติตามแผน STEP 4 Realigning resources ปรับปรุง STEP 5 Achieving significant outcomes บรรลุเป้าหมาย STEP 6 Organizational Change Process Organizational Change Process 7 7

17 PMQA Organization How to ?

18 PMQA Organization Operational กระบวนการ Operational กระบวนการ Organization Change - Depth of Intervention Strategic กลยุทธ์ Strategic กลยุทธ์ Cultural วัฒนธรรม Cultural วัฒนธรรม Paradigm กระบวนทัศน์ Paradigm กระบวนทัศน์ We just need to do it better. No change to mission,values We need to refocus. Change objectives, strategies We have to change the way that we think and act. Change vision, values We have to recreate the business. Change recreate the total enterprise. Deepe st Shallo w

19 PMQA Organization Operational กระบวนการ Operational กระบวนการ Organization Change - Depth of Intervention Strategic กลยุทธ์ Strategic กลยุทธ์ Cultural วัฒนธรรม Cultural วัฒนธรรม Paradigm กระบวนทัศน์ Paradigm กระบวนทัศน์ Focus on efficiency Focus on efficiency เน้นที่ประสิทธิภาพ เน้นที่ประสิทธิภาพ Shallo w Focus on effectiveness Focus on effectiveness เน้นที่ประสิทธิผล เน้นที่ประสิทธิผล Focus on attitudes / beliefs Focus on attitudes / beliefs เน้นที่ทัศนคติ ความเชื่อ เน้นที่ทัศนคติ ความเชื่อ Focus on survival Focus on survival เน้นที่ความอยู่รอด เน้นที่ความอยู่รอด Deepe st

20 PMQA Organization Restraining Forces แรงต้าน Restraining Forces แรงต้าน Force - Field Analysis Driving Forces แรงส่ง Driving Forces แรงส่ง Internal Forces แรงภายใน Internal Forces แรงภายใน External Forces แรงภายนอก External Forces แรงภายนอก Passive resistance Passive resistance Resources Resources Profitability Profitability Low moral Low moral Distributor inertia Distributor inertia Regulations Regulations Customer demand Customer demand Competitio n Competitio n

21 PMQA Organization EnablingProcessEnablingProcess Four Key Elements to Shared Understanding Key Programs and Projects Key Programs and Projects Measure of Success SuccessVisionVision

22 PMQA Organization Change Platforms That Create a Sense of Urgency Change Platform Organizational State We must do this our very existence is at stakeWe must do this our very existence is at stake No crisisNo crisis Poor performancePoor performance Poor leading indicatorsPoor leading indicators CrisisCrisis No crisisNo crisis Strong performanceStrong performance Poor leading indicatorsPoor leading indicators Change ourselves before someone else does it for usChange ourselves before someone else does it for us Change before we have to - excitement, challenge,Change before we have to - excitement, challenge,opportunity

23 PMQA Organization Oppose the new direction The Strategic Change Flywheel Sitting on the fence Sitting on the fence Change agent Change agent 20% 70% 10%

24 PMQA Organization Common Reasons for Perceived Resistance Lack of information or awareness Lack of involvement Lack of leadership commitment Outdated rewards and recognition Lack of proof in positive outcomes 1 2 3 4 5

25 PMQA Organization Building Awareness and a Sense of Urgency Benchmarking CEO presentation AwarenessAwareness Stakeholder presentation Newsletters / videos Management by walking around Management by walking around Customer and employee surveys Customer and employee surveys Publication of key performance indicators Publication of key performance indicators 1 2 3 4 5 6 7


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization ChangeManagement. What is Change Management ? Change Management is like Project Management, …but it is the “people side” of projects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google