งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552

2 สาระสำคัญ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ***ยกเลิกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ ลงวันที่ 23 เมษายน 2550***

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำ มันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ในเขตพื้นที่ดังนี้ (๑) จังหวัดชลบุรี (๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๓) จังหวัดระยอง (๔) จังหวัดสงขลา (๕) จังหวัดสมุทรสาคร (๖) จังหวัดสระบุรี (๗) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google