งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนด เขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอ น้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *** ยกเลิกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2550 ลง วันที่ 23 เมษายน 2550***

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำ มันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ในเขตพื้นที่ดังนี้ ( ๑ ) จังหวัดชลบุรี ( ๒ ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ๓ ) จังหวัดระยอง ( ๔ ) จังหวัดสงขลา ( ๕ ) จังหวัดสมุทรสาคร ( ๖ ) จังหวัดสระบุรี ( ๗ ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบ ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google