งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทำรายการ ของสำนักงานประกันสังคมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทำรายการ ของสำนักงานประกันสังคมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทำรายการ ของสำนักงานประกันสังคมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก  (1) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทํารายการของ สํานักงาน ประกันสังคมผ่านสื่อข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  (2) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทํารายการของ สํานักงาน ประกันสังคมผ่านสื่อข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2554 เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้นายจ้างที่ประสงค์จะส่งข้อมูลเพื่อทํารายการ ของสํานักงานประกันสังคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นคําขอทํารายการต่อสํานักงานประกันสังคมเขต พื้นที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แห่งท้องที่ที่ เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง ตามแบบคําขอ ทํา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สปส.1 - 05)  การขอทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผล บังคับได้ตั้งแต่วันที่เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ มอบหมายมีคําสั่งอนุญาต นายจ้างที่ได้รับอนุญาต จากสํานักงานประกันสังคม ให้ทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดทําข้อตกลงและเงื่อนไข การส่งข้อมูลเพื่อทํารายการของสํานักงาน ประกันสังคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สํานักงาน ประกันสังคมกําหนด ตามข้อตกลงและเงื่อนไข การส่งข้อมูลเพื่อทํารายการของสํานักงาน ประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้าย ประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทำรายการ ของสำนักงานประกันสังคมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google