งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใน ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใน ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใน ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง พ. ศ. 2555 ลงประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศเป็นต้นไป  “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า ของเสียอันตราย ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ตามประเภทและคุณลักษณะที่ กําหนดในบัญชีท้าประกาศนี้  “ ยานพาหนะ ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกที่ ใช้บรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้แท็งก์ติดตรึง เพื่อ บรรจุวัตถุอันตรายซึ่งติดตรึงอยู่กับตัวรถอย่าง มั่นคงและแข็งแรง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตมีไว้ใคร อบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง วัตถุ อันตรายตามประกาศนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขในการ อนุญาตดังนี้ (1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตติดตั้งระบบติดตาม ยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณ ดาวเทียม (Global Positioning System:GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กับ ยานพาหนะขนส่ง วัตถุอันตรายโดยเชื่อมโยง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบติดตาม ยานพาหนะของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียด ในใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย ที่ผู้ ก่อกําเนิดของเสียอันตรายจัดทําและกรอก รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงใน ใบกํากับการขนส่ง ของเสียอันตราย เมื่อ รายละเอียดดังกล่าวถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ ให้ ลงลายมือชื่อในใบกํากับการขนส่งของเสีย อันตรายทุกฉบับ และให้ทําการขนส่งของเสีย อันตรายได้ต่อเมื่อผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตรายได้ แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงาน อุตสาหกรรมแล้ว (3) รถยนต์บรรทุกทีไม่ใช้แท็งก์ติดตรึงตาม ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การ ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ. ศ. 2545 ต้องมีส่วน บรรทุกวัตถุอันตรายปิดทึบทุกด้านในการขนส่ง วัตถุอันตราย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ที่จะขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ อันตรายเพื่อการขนส่ง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามข้อ 1(1) ข้อ 1(2) ข้อ 1(3) ในประกาศนี้ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายเพื่อการขนส่งก่อนวันที่ประกาศนี้มี ผลบังคับใช้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดเงื่อนไข ตามข้อ 1(1) ข้อ 1(2) ข้อ 1(3) ในใบอนุญาต ในชั้นการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใน ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google