งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่า มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้ง จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2540

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้โรงงานอุตสาหกรรม จำพวก 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 60 mg/l โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่ สัตว์เลี้ยง ประเภทการฆ่า ตามลำดับที่ 4.1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือ หัวพืช การทำแป้ง ตามลำดับที่ 9.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 10 ดังนี้ (1) การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง (3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชั้น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่าง ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 15 ดังนี้ (1) การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับ เลี้ยงสัตว์ (2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูก ขนสัตว์เป็นอาหารสัตว์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือ เส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่าง ตามลำดับที่ 22 ดังนี้ (1) การหมัก คาร์นอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย (2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยีนสำหรับทอ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ (4) การพิมพ์สิ่งทอ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ตามลำดับที่ 29 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 38 ดังนี้ (1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น (3) การทำกระดาษหรือกระดาษที่ใช้ในการ ก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟ เบอร์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา ตามลำดับที่ 46 โรงงานห้องเย็น ตามลำดับที่ 92

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  2. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับ ที่ 4 ( พ. ศ. 2539) เรื่องกำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับโรงงานจำพวก 2 และ 3 ให้ระบาย น้ำทิ้งที่มีค่า TKN ไม่เกิน 100 mg/l เว้นโรงงาน อุตสาหกรรมตามข้อ 3  3. ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับ ที่ 4 ( พ. ศ. 2539) เรื่องกำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับโรงงานจำพวก 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ ระบายน้ำที่มีค่า TKN ไม่เกิน 200 mg/l

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือ เครื่องประกอบอาหารประเภทเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ตามลำดับที่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ประเภทการทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับที่ 15(1)  4. โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ให้ระบายน้ำทิ้งที่มีค่า COD ไม่เกิน 400 mg/l โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือ เครื่องประกอบอาหารประเภทเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ตามลำดับที่ 13(2)

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สรุปสาระสำคัญ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ประเภทการทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงสัตว์ 15(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือ เส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่าง ตามลำดับที่ 22 โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ตามลำดับที่ 29 โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามลำดับที่ 38 ดังนี้ (1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น (2) การทำกระดาษหรือกระดาษที่ใช้ในการ ก่อสร้างชนิดที่ทำจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟ เบอร์

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงาน อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google