งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  คำนิยาม  “ ค่าความเข้มกลิ่น ” (odor concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเป็น อัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศเสียที่มีกลิ่น ด้วยอากาศบริสุทธิ์  “ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรง สัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มีการ ควบคุมสัตว์ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง แนวอาณาเขต ที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ ติดต่อกันเป็นผืนเดียว  “ ผู้ทดสอบกลิ่น ” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ดม กลิ่นเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น โดยผู้ทดสอบ กลิ่นจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรม ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ 1. กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น ของอากาศ เสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีค่า ความเข้มกลิ่นไม่เกิน 30 หน่วย (Odor Unit : OU) 2.2. การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นให้ตรวจวัดด้วย การดม (Sensory test) การเก็บตัวอย่างกลิ่น และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรม ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมค่าความเข้มข้นกลิ่น ของอากาศเสียที่ ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ( มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น ต้องมีค่าความเข้มกลิ่น ไม่เกิน ๓๐ หน่วย (Odor Unit : OU)) 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google