งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ คำนิยาม
“ค่าความเข้มกลิ่น” (odor concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศเสียที่มีกลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์ “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มีการควบคุมสัตว์ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง แนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียว “ผู้ทดสอบกลิ่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ดมกลิ่นเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น โดยผู้ทดสอบกลิ่นจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3 สรุปสาระสำคัญ กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีค่าความเข้มกลิ่นไม่เกิน 30 หน่วย (Odor Unit : OU) 2. การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นให้ตรวจวัดด้วยการดม (Sensory test) การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ควบคุมค่าความเข้มข้นกลิ่น ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น ต้องมีค่าความเข้มกลิ่นไม่เกิน ๓๐ หน่วย (Odor Unit : OU))

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google