งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำ เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำ เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำ เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิก 1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย ที่ 45/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม อุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) ระบบระบายน้ำเสีย ต้องเป็นระบบท่อปิด แยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด 2) ต้องจัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ อย่าง น้อย 1 บ่อ ภายในสถานประกอบการ 3) มีบ่อเก็บกักขนาดที่เหมาะสมที่จะปรับปรุง คุณภาพน้ำเสียให้คงที่ในกรณีที่น้ำทิ้งมี คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาหนึ่ง และ จะต้องมีประตูปิด - เปิด ก่อนที่จะระบายน้ำเสียลง ท่อระบายน้ำเสียส่วนกลาง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4) การเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ากับท่อระบายน้ำเสีย ส่วนกลาง ต้องเชื่อมรอยต่อให้สนิทป้องกันน้ำซึม เข้า - ออก  2. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด และตรวจสอบห้ามไม่ให้มี การระบายสารที่มีผลกระทบต่อการระบายและ บำบัดน้ำเสีย เช่น สารที่มีความหนืดสูง สารที่ ตกตะกอน สารตัวทำละลาย เป็นต้น  3. กรณีเกณฑ์คุณภาพน้ำเสียที่ระบายลงสู่ระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมไม่ เป็นไปตาม กนอ. กำหนด ผู้ประกอบกิจการจะต้อง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นที่มีขนาดและ ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ของตนเพื่อให้มีลักษณะเกณฑ์คุณภาพน้ำเสียที่ กนอ. กำหนดหรือตามที่ได้กำหนดในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำ เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google