งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายกรม โรงงานอุตาหกรรมจึง ออกประกาศรับรอง หน่วยงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำ โรงงานเพิ่มเติม ดังนี้ 1. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ ( ประเทศ ไทย ) จำกัด 2. บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด 3. บรัท ไอ. ที. ซี (1993) จำกัด 4. บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )  ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้คัดเลือกหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับ บุคลากรประจำโรงงาน ที่ได้รับรองจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมตามที่ประกาศกำหนด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google