งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุ ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุ ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุ ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้ หรือ พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิด รังสี พ. ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  การจําแนกประเภทของวัสดุพลอยได้และ พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออก ตามความในพระราชบัญญัติพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ พ. ศ. 2504 พ. ศ. 2549

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - อายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่ง วัสดุพลอยได้โดยการจําแนกประเภทสามารถ กําหนดได้ดังต่อไปนี้  วัสดุพลอยได้ประเภท 1 กําหนดให้ใบอนุญาตมี อายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  วัสดุพลอยได้ประเภท 2 กําหนดให้ใบอนุญาตมี อายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  วัสดุพลอยได้ประเภท 3 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  วัสดุพลอยได้ประเภท 4 กําหนดให้ใบอนุญาตมี อายุไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  วัสดุพลอยได้ประเภท 5 กําหนดให้ใบอนุญาตมี อายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  *** ใบอนุญาตนําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุ กัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างบนนี้  - อายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่ง พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีให้มีการ จําแนกตามประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี ดังต่อไปนี้  เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 1 กําหนดให้ใบอนุญาต มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 2 กําหนดให้ใบอนุญาต มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 3 กําหนดให้ใบอนุญาต มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  "*** ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่อง กําเนิดรังสีมากกว่าหนึ่งประเภทมาในคราวเดียวกัน และให้ใบอนุญาตนั้นมีอายุตามประเภทของวัสดุ กัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีที่มีอายุต่ำสุด อายุ ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนด "  *** ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นแบบคําขอดังกล่าวมา ในระหว่างระยะเวลาที่ใบอนุญาต ยังมีผลใช้บังคับ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้ง ให้เพิ่มเติมบัญชีรายการวัสดุพลอยได้หรือเครื่อง กําเนิดรังสีเข้าไปในใบอนุญาต คณะกรรมการอาจ พิจารณาให้เพิ่มเติมบัญชีรายการวัสดุพลอยได้ หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่ยื่นคําขอมาในครั้งนี้เข้าไป ในบัญชีรายการของใบอนุญาตได้ ทั้งนี้อายุของ ใบอนุญาตดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับตาม กําหนดเวลาเดิม

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุ ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google