งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัย พิบัติ ดร. ธงชัย โรจนกนันท์ สำนักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 21 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัย พิบัติ ดร. ธงชัย โรจนกนันท์ สำนักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 21 ธันวาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัย พิบัติ ดร. ธงชัย โรจนกนันท์ สำนักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 21 ธันวาคม 2554

2 ประเด็นหลัก ๐ ผังเมืองจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ หรือไม่ และประเด็นของการใช้พื้นที่โดยไม่ได้ วางแผนดีพอ เช่นการขยายตัวของเมือง การใช้ พื้นที่เกษตรเป็นอุตสาหกรรม ทำให้ภาวะน้ำท่วม ที่ผ่านมารุนแรงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ๐ ผลของวิกฤติอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้พื้นที่ต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ๐ แผนการจัดทำผังเมืองใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม สำหรับย่านที่อยู่ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่รับน้ำ พื้นที่เกษตร และการพัฒนาเมือง อย่างยั่งยืน ควรเป็นเช่นไรบ้าง

3 กรุงเทพและปริมณฑลเป็นที่ลุ่มต่ำ... ใครบ้างไม่รู้ ? แหล่งข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เป็นบทเรียน ไม่ใช่ประสบการณ์

5 ผังเมืองมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ ด้วยการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ การขยายตัวของเมืองที่เหมาะสม

6 ราวปี 2527-2531 กรมการผังเมืองได้แสดง ความเห็นค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมบน พื้นที่ลุ่มเกษตรกรรมเดิม ( อยุธยา )

7 ผังเมืองรวมกทม. ปี 2535 ปรากฏ Floodway ชัดเจน

8 แต่ผังเมืองปริมณฑลเอาบ้านจัดสรร ไม่เอา Floodway

9 ปัจจุบันมีบ้านจัดสรรมากกว่า 90 โครงการบน Floodway

10 มาตรการผังเมือง - อนุรักษ์พื้นที่น้ำท่วม หลาก (Floodway) โครงการตามแนวพระราชดำริ ผังเมืองรวม เมืองชุมพร 2543

11 ผังควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ แนวน้ำท่วมหลาก ลุ่มน้ำเพชรบุรี 2548

12 มาตรการผังเมืองป้องกันน้ำท่วมถูก เสนอแนะกรณีหาดใหญ่ ศึกษาวิเคราะห์เสร็จ 2545 ระบุแนวน้ำท่วม หลากและแก้มลิง

13 ผลของวิกฤติอุทกภัยครั้งนี้ บางพื้นที่เกิด การเปลี่ยนแปลง บางแห่งเสี่ยงภัยน้ำท่วมมากขึ้น เพราะต่าง แข่งกันถมที่ดินสูงขึ้น สร้างกำแพงคอนกรีตสูงมากขึ้น ต่างเอาตัว รอด

14 ต้องทบทวนแนวความคิดการป้องกันน้ำท่วม.. เลิก ถมคลองสร้างเขื่อน ทำลายภูมิทัศน์ คลองแคบลง ทำลายระบบนิเวศ เปลี่ยนสังคมชนบท

15 ต่อจากนี้.. ชุมชนริมน้ำตอนบนจะแข่งกัน สร้างกำแพงคอนกรีต

16 ไม่เอา Floodway เสนอ Flood Tunnel ยาว 100 กิโลเมตร จากบางปะอินถึงสมุทรปราการ 200000 ล้านบาท

17 แผนการจัดทำผังเมืองใหม่เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม สำหรับย่านที่อยู่ พื้นที่ อุตสาหกรรม พื้นที่รับน้ำ พื้นที่เกษตร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ควรเป็น เช่นไรบ้าง

18 เร่งแก้ปัญหาสำคัญ - ท้องถิ่นไม่เข้มงวด กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร

19 เตรียมแผนรับภัยพิบัติระดับชาติ ภาค เมือง และชุมชน Source;www/hydro.iis.u- tokyo.ac.jp/.../map/drainage.gif

20 ต้องมีแผนรองรับระดับลุ่มน้ำ รักษาแก้มลิง และ Floodway Source; Royal Irrigation Department

21 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามประกาศกฎกระทรวง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550

22 เปลือกโลกบริเวณกรุงเทพมหานคร กำลังทรุดตัวลง

23 อนาคตภัยธรรมชาติจะรุนแรงขึ้น สภาพภูมิอากาศจะแปรปรวนเกินกว่า คาดการณ์

24 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัย พิบัติ ดร. ธงชัย โรจนกนันท์ สำนักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 21 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google