งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง) เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ : เกาะติดกฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง) เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ : เกาะติดกฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง) เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ : เกาะติดกฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสถานการณ์ปศุสัตว์ไทย” 7 มีนาคม 2556 คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย

2 ผลผลิตกุ้งเลี้ยงโลก ปี 2549-2555 ประเทศ/ปี 2549255025512552255325542555 % เปลี่ยนแปลง (54/55) ไทย 500530495563640600540-10% จีน 400480523560600565450-20% เวียดนาม 150170200 215240170-29% อินโดนีเซีย 260210230180140150105-30% อินเดีย 10311087100137170190+12% มาเลเซีย 426268921057357.4-21% ฟิลิปปินส์ 36382935404240-5% อเมริกา กลาง-ใต้ 395 397412410422432+2% อื่นๆ 55 5065 45-31% รวม 1,9412,0502,0842,1922,3522,317 2,024.5 -13% หน่วย : พันตัน ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

3 ผลผลิตกุ้งไทย ปีปริมาณ (ตัน)% เปลี่ยนแปลง 2542250,000 2543290,00013.79 2544320,0009.37 2545263,000-21.67 2546370,00028.92 2547360,000-2.78 2548380,0005.27 2549500,00024.00 2550530,0005.66 2551495,000-7.55 2552563,00013.74 2553640,00013.68 2554600,000-6.25 2555540,000-10.00 ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

4 ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย สมาคมกุ้งไทย ประเทศ/ กลุ่มประเทศ ม.ค. – ธ.ค. 54ม.ค. – ธ.ค. 55% แตกต่าง ปริมาณมูลค่า ปริมาณ มูลค่าปริมาณมูลค่า เอเชีย 110,93131,421124,06134,60411.8410.13 - จีน 4,7369855,3091,10912.1012.59 - ญี่ปุ่น 78,45024,25781,05025,9293.316.89 - อื่นๆ 27,7456,17937,7027,56635.8922.45 สหรัฐอเมริกา 179,62251,334129,42235,511-27.95-30.82 อียู 60,11116,08750,74114,069-15.59-12.54 ออสเตรเลีย 9,8812,67111,0293,22811.6220.85 อื่นๆ 32,0718,76528,7898,140-10.23-7.13 รวม 392,616110,278344,04295,552-12.37-13.35 การส่งออกกุ้งไทย ปี ’55

5 ปริมาณและมูลค่า การส่งออกกุ้งไทย 2540-2555 ตันล้านบาท ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

6 มูลค่าการส่งออกกุ้งไทย 2555 ญี่ปุ่น 3.31% ออสเตร เลีย 20.85% 46% จีน 12.59% สหรัฐฯ -30.82% อียู -12.54% รวม ปริมาณ 344,042 ตัน มูลค่า 95,552 ล้านบาท -12%-13%

7 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไทย 2555 ที่มา: กรมศุลกากร / รวบรวมโดยสมาคมกุ้งไทย ปริมาณ 344,042 ตัน มูลค่า 95,552 ล้านบาท ปี 2554 ปริมาณ 392,616 ตัน มูลค่า 110,278 ล้านบาท

8 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ไทย ออสเตรเลี ย นิวซีแลน ด์ เกาหลี จีน อินเ ดีย ญี่ปุ่นสหรัฐฯ เปรู ชิลี สหภาพ ยุโรป RCEP TPP ข้อตกลงการค้าเสรี - อาเซียน

9 ประเด็นที่ควรระวัง - AEC - การนำเข้าอย่างเสรี หากไม่มีการตรวจสอบ อย่างเข้มงวด อาจส่งผลให้มีการแพร่ ระบาดของโรคกุ้งจากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรค IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) - ประเทศอื่นอาจแอบอ้างสินค้ากุ้งจาก ประเทศไทย เพื่อหวังใช้ชื่อเสียงกุ้งไทยใน ด้านคุณภาพ และราคา อาจส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์สินค้ากุ้งไทย หากสินค้ากุ้งที่ ส่งออกจากประเทศนั้นมีการตรวจพบสาร ตกค้าง

10 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56

11 EMS (Early Mortality Syndrome) ใน เบื้องต้นเรียกว่า “กลุ่มอาการตายด่วน” ซึ่งเป็นชื่อที่ ใช้เรียกกลุ่มอาการของกุ้งที่ตายในช่วงต้นของการ เลี้ยง ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรค โดยมีรายงานการพบการระบาดของโรคนี้ ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในช่วงต้นปี 2554 พบการระบาดในประเทศเวียดนาม และช่วงปลายปี พบการระบาดในประเทศมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบรายงานการตายจาก โรคดังกล่าวเมื่อปี 2554 ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดย คิดเป็นความเสียหายจากโรคดังกล่าวประมาณ 30,000 ตัน หรือ ประมาณ 5.56% ของปริมาณ ผลผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงของโรคระบาดดังกล่าว ทำให้มี ความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดไปยังพื้นที่การเลี้ยง อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการ ส่งออกกุ้งของไทย

12 x x xx xx x x x x x x x x x x พ. ย. 53 มี. ค. 54 มิ. ย. 54 พ. ค. 53 ลำดับการเกิดโรค EMS สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56

13  ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ใน สินค้ากุ้งแปรรูป (Chapter 16) เนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ย 3 ปีติดต่อกัน เกิน 17.5% ของมูลค่า การนำเข้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ทั้งหมด โดยจะถูกเก็บภาษีใน อัตรา MFN (20%) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยประเทศที่ถูกตัด สิทธิใน Section นี้มีเพียงประเทศ ไทย และเอวาดอร์  และคาดว่าไทยจะถูกตัดสิทธิราย ประเทศตามหลักเกณฑ์ GSP โดย ธนาคารโลกจัดประเทศไทยอยู่ใน กลุ่ม High Income และ Upper- Middle Income เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ( ไทยจะถูกตัดสิทธิและจะ เสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)

14 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 GSP Cut 50% GSP Cut 100% ได้สิทธิ New GSP พันตัน ปริมาณการนำเข้ากุ้งของ EU

15 สถานะการเจรจา FTA ของประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์สรุปผลการเจรจาไปเมื่อ 16 ธันวาคม 2555 และจะลงนามหลังจากปรับกระบวนการ ภายในเสร็จสิ้น โดยภายใต้ความตกลง สหภาพยุโรปจะยกเลิกภาษีทั้งหมดแก่ สิงคโปร์ภายใน 5 ปี และ80% ของรายการ สินค้า จะยกเว้นภาษีทันทีที่ความตกลงมีผล บังคับใช้ มาเลเซียอยู่ในระหว่างการเจรจา เวียดนามเริ่มการเจรจารอบแรกแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2555 อินโดนีเซียอยู่ระหว่างการเตรียมการหารือขอบเขตการ เจรจา ไทยครม.เห็นชอบกรอบการเจรจา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 55 ขั้นตอนต่อไปคือการขอความ เห็นชอบจากรัฐสภา ประมาณปลายเดือน ม.ค. 56 และจะเริ่มเปิดการเจรจากับอียูได้ ในประมาณปลายเดือน มี.ค. 56 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56

16 รายงานเผยแพร่สถานการณ์การค้ามนุษย์ของ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ (Trafficking in Persons Report : TIP Report) ประจำปี 2553, 2554 และ 2555 ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ Tier 2 Watch List เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยระบุว่ารัฐบาล ไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดการค้า มนุษย์ และไม่แสดงหลักฐานว่ามีความพยายามใน การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะ ถูกลดขั้นไปอยู่ Tier 3 ประเทศ สถานะ (Tier) 2552255325542555 พม่า 3332WL อินโดนีเ ซีย 2222 ฟิลิปปิน ส์ 2WL 22 มาเลเซี ย 32WL เวียดนา ม 22WL 2 ไทย 22WL

17 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ออกรายงาน เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน 3 ฉบับ ระบุว่าไทย เป็นประเทศที่มีความพยายามในระดับปาน กลางที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย (Moderate Advancement) โดยรายการสินค้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าผลิตโดยแรงงานหรือแรงงานบังคับ ได้แก่ สิ่งทอ และกุ้ง (ใช้แรงงานเด็ก และ แรงงานบังคับ) สื่อลามกและอ้อย (แรงงาน เด็ก) และปลา (แรงงานบังคับ) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ มีรายการสินค้าที่ ไม่ให้หน่วยงานของรัฐบาลซื้อสินค้าที่ผลิต จากแรงงานบังคับ ได้แก่ เสื้อผ้า และกุ้ง

18 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 ประเทศสินค้าแรงงาน เด็ก แรงงาน บังคับ ไทยปลาX สิ่งทอXX สื่อลามกX กุ้งXX น้ำตาลX สินค้าประเทศแรงงาน เด็ก แรงงาน บังคับ กุ้งบังคลาเทศX พม่าX กัมพูชาX ไทยXX ประเทศที่ถูกระบุในรายงาน ปี 2012 ว่ามีปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าไทยที่ถูกระบุในรายงาน ปี 2012

19 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 ประเทศบริษัทPOR 6 จีน Hilltop International 0.00 Zhanjiang 0.00 Wide Entity112.81 เวียดนาม Camau 1.25 Mihn Phu 1.27) Nha Trang1.23 Separate Rate 1.25 Wide Entity25.76 อินเดียAPEX Export 2.51 Falcon Marine Export 0.13 (de minimis) Specific Everage Rate 2.51 ไทย Thai Royal1.78 Packfood 0.97 Specific Everage Rate 1.38 อัตราภาษี AD P0R 6 (นำเข้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553-31 มกราคม 2554)

20 COGSI (Coalition of Gulf Shrimp Industries) ยื่นคำขอให้กระทรวง พาณิชย์สหรัฐฯ เปิดไต่สวน CVD กุ้ง 7 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย เอกวาดอร์ และไทย โดยกล่าวหาว่ามีการอุดหนุนโดยภาครัฐ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านราคา ทำให้ขายสินค้าได้ถูกกว่า ผู้ผลิตสหรัฐฯ สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 มาตรการตอบโต้การอุดหนุน Countervailing Duty : CVD* *องค์การการค้าโลกให้คำนิยามของ “การอุดหนุน” ว่า หมายถึง “การสนับสนุนทางการเงิน โดยรัฐบาลหรือองค์กรภาครัฐในดินแดนของประเทศสมาชิกที่ก่อให้เกิดประโยชน์”

21 ลำ ดับ วิธีการอุดหนุนอัตราการ อุดหนุน 1Price Control on Shrimp Feed2 - 12.75% 2Subsidies under the Government’s Strategic Plans for Shrimp N/A 3GOT Price Stabilization Scheme for Shrimp2.58-2.65% 4Subsidized Loans to the Shrimp Industry0.13 – 1.3% 5Bank of Thailand Refinancing SchemesN/A 6Discounted Financing for Machinery Upgrades N/A 7Tax Incentives, Duty Exemptions, and Other Benefits under the Investment Promotion Act N/A 8Industrial Estate Tax IncentivesN/A 9Export Financing from Thailand EXIM BankN/A 10Tax Coupons for Exported Goods0.01 – 3.86% 11Export Incentives0.1 – 0.14% มาตรการที่ไทยถูกกล่าวหาว่าให้ การอุดหนุน สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56

22 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง) เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ : เกาะติดกฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google