งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง)
คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ : เกาะติดกฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสถานการณ์ปศุสัตว์ไทย” 7 มีนาคม 2556

2 ผลผลิตกุ้งเลี้ยงโลก ปี 2549-2555
หน่วย : พันตัน ประเทศ/ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 %เปลี่ยนแปลง (54/55) ไทย 500 530 495 563 640 600 540 -10% จีน 400 480 523 560 565 450 -20% เวียดนาม 150 170 200 215 240 -29% อินโดนีเซีย 260 210 230 180 140 105 -30% อินเดีย 103 110 87 100 137 190 +12% มาเลเซีย 42 62 68 92 73 57.4 -21% ฟิลิปปินส์ 36 38 29 35 40 -5% อเมริกา กลาง-ใต้ 395 397 412 410 422 432 +2% อื่นๆ 55 50 65 45 -31% รวม 1,941 2,050 2,084 2,192 2,352 2,317 2,024.5 -13% ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

3 ผลผลิตกุ้งไทย ปี ปริมาณ (ตัน) % เปลี่ยนแปลง 2542 250,000 2543 290,000
13.79 2544 320,000 9.37 2545 263,000 -21.67 2546 370,000 28.92 2547 360,000 -2.78 2548 380,000 5.27 2549 500,000 24.00 2550 530,000 5.66 2551 495,000 -7.55 2552 563,000 13.74 2553 640,000 13.68 2554 600,000 -6.25 2555 540,000 -10.00 ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

4 การส่งออกกุ้งไทย ปี ’55 ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท รวม ประเทศ/
กลุ่มประเทศ ม.ค. – ธ.ค. 54 ม.ค. – ธ.ค. 55 % แตกต่าง ปริมาณ มูลค่า เอเชีย 110,931 31,421 124,061 34,604 11.84 10.13 - จีน 4,736 985 5,309 1,109 12.10 12.59 - ญี่ปุ่น 78,450 24,257 81,050 25,929 3.31 6.89 - อื่นๆ 27,745 6,179 37,702 7,566 35.89 22.45 สหรัฐอเมริกา 179,622 51,334 129,422 35,511 -27.95 -30.82 อียู 60,111 16,087 50,741 14,069 -15.59 -12.54 ออสเตรเลีย 9,881 2,671 11,029 3,228 11.62 20.85 อื่นๆ 32,071 8,765 28,789 8,140 -10.23 -7.13 รวม 392,616 110,278 344,042 95,552 -12.37 -13.35 ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย สมาคมกุ้งไทย

5 ปริมาณและมูลค่า การส่งออกกุ้งไทย 2540-2555
ตัน ล้านบาท ที่มา : สมาคมกุ้งไทย

6 รวม ปริมาณ 344,042 ตัน มูลค่า 95,552 ล้านบาท
มูลค่าการส่งออกกุ้งไทย 2555 อียู % จีน 12.59% 46% สหรัฐฯ % ญี่ปุ่น 3.31% ออสเตรเลีย 20.85% รวม ปริมาณ 344,042 ตัน มูลค่า 95,552 ล้านบาท -12% -13%

7 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไทย 2555
ปี 2554 ปริมาณ 392,616 ตัน มูลค่า 110,278 ล้านบาท ปริมาณ 344,042 ตัน มูลค่า 95,552 ล้านบาท ที่มา: กรมศุลกากร / รวบรวมโดยสมาคมกุ้งไทย

8 ข้อตกลงการค้าเสรี - อาเซียน
สหภาพยุโรป TPP ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เปรู ชิลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน RCEP ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี

9 ประเด็นที่ควรระวัง - AEC
การนำเข้าอย่างเสรี หากไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด อาจส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคกุ้งจากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรค IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) ประเทศอื่นอาจแอบอ้างสินค้ากุ้งจากประเทศไทย เพื่อหวังใช้ชื่อเสียงกุ้งไทยในด้านคุณภาพ และราคา อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้ากุ้งไทย หากสินค้ากุ้งที่ส่งออกจากประเทศนั้นมีการตรวจพบสารตกค้าง

10 แรงงาน สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 AD CVD GSP
โรคระบาด? GSP แรงงาน AD CVD ค่าแรงขั้นต่ำ อัตราแลกเปลี่ยน

11 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด? GSP แรงงาน AD CVD EMS (Early Mortality Syndrome) ในเบื้องต้นเรียกว่า “กลุ่มอาการตายด่วน” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอาการของกุ้งที่ตายในช่วงต้นของการเลี้ยง ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรค โดยมีรายงานการพบการระบาดของโรคนี้ ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในช่วงต้นปี 2554 พบการระบาดในประเทศเวียดนาม และช่วงปลายปีพบการระบาดในประเทศมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบรายงานการตายจากโรคดังกล่าวเมื่อปี 2554 ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคิดเป็นความเสียหายจากโรคดังกล่าวประมาณ 30,000 ตัน หรือ ประมาณ 5.56% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคระบาดดังกล่าว ทำให้มีความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดไปยังพื้นที่การเลี้ยงอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการส่งออกกุ้งของไทย

12 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด? GSP แรงงาน AD CVD ลำดับการเกิดโรค EMS x พ.ค. 53 พ.ย. 53 มี.ค. 54 x x มิ.ย. 54 x x x มิ.ย. 54

13 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด? GSP แรงงาน AD CVD ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ในสินค้ากุ้งแปรรูป(Chapter 16) เนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ย 3 ปีติดต่อกัน เกิน 17.5% ของมูลค่าการนำเข้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ทั้งหมด โดยจะถูกเก็บภาษีในอัตรา MFN (20%) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยประเทศที่ถูกตัดสิทธิใน Section นี้มีเพียงประเทศไทย และเอวาดอร์ และคาดว่าไทยจะถูกตัดสิทธิรายประเทศตามหลักเกณฑ์ GSP โดยธนาคารโลกจัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม High Income และ Upper-Middle Income เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (ไทยจะถูกตัดสิทธิและจะเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558)

14 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด? GSP แรงงาน AD CVD ปริมาณการนำเข้ากุ้งของ EU ได้สิทธิ New GSP พันตัน GSP Cut 100% GSP Cut 50%

15 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 สถานะการเจรจา FTA ของประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ สรุปผลการเจรจาไปเมื่อ 16 ธันวาคม 2555 และจะลงนามหลังจากปรับกระบวนการภายในเสร็จสิ้น โดยภายใต้ความตกลงสหภาพยุโรปจะยกเลิกภาษีทั้งหมดแก่สิงคโปร์ภายใน 5 ปี และ80% ของรายการสินค้า จะยกเว้นภาษีทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ มาเลเซีย อยู่ในระหว่างการเจรจา เวียดนาม เริ่มการเจรจารอบแรกแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2555 อินโดนีเซีย อยู่ระหว่างการเตรียมการหารือขอบเขตการเจรจา ไทย ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 55 ขั้นตอนต่อไปคือการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ประมาณปลายเดือน ม.ค. 56 และจะเริ่มเปิดการเจรจากับอียูได้ในประมาณปลายเดือน มี.ค. 56

16 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD รายงานเผยแพร่สถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ (Trafficking in Persons Report : TIP Report) ประจำปี 2553, 2554 และ ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ Tier 2 Watch List เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยระบุว่ารัฐบาลไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดการค้ามนุษย์ และไม่แสดงหลักฐานว่ามีความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกลดขั้นไปอยู่ Tier 3 ประเทศ สถานะ (Tier) 2552 2553 2554 2555 พม่า 3 2WL อินโดนีเซีย 2 ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย

17 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ออกรายงานเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน 3 ฉบับ ระบุว่าไทยเป็นประเทศที่มีความพยายามในระดับปานกลางที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (Moderate Advancement) โดยรายการสินค้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าผลิตโดยแรงงานหรือแรงงานบังคับได้แก่ สิ่งทอ และกุ้ง (ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ) สื่อลามกและอ้อย (แรงงานเด็ก) และปลา (แรงงานบังคับ) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ มีรายการสินค้าที่ไม่ให้หน่วยงานของรัฐบาลซื้อสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับ ได้แก่ เสื้อผ้า และกุ้ง

18 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD สินค้าไทยที่ถูกระบุในรายงาน ปี 2012 ประเทศ สินค้า แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ไทย ปลา X สิ่งทอ สื่อลามก กุ้ง น้ำตาล ประเทศที่ถูกระบุในรายงาน ปี 2012 ว่ามีปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้า ประเทศ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ กุ้ง บังคลาเทศ X พม่า กัมพูชา ไทย

19 (นำเข้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553-31 มกราคม 2554)
สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56 อัตราภาษี AD P0R 6 (นำเข้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มกราคม 2554) กุ้งไทย โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD ประเทศ บริษัท POR 6 จีน Hilltop International 0.00 Zhanjiang Wide Entity 112.81 เวียดนาม Camau 1.25 Mihn Phu 1.27) Nha Trang 1.23 Separate Rate 25.76 อินเดีย APEX Export 2.51 Falcon Marine Export 0.13 (de minimis) Specific Everage Rate ไทย Thai Royal 1.78 Packfood 0.97 1.38

20 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน Countervailing Duty : CVD* กุ้งไทย โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD COGSI (Coalition of Gulf Shrimp Industries) ยื่นคำขอให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดไต่สวน CVD กุ้ง 7 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย เอกวาดอร์ และไทย โดยกล่าวหาว่ามีการอุดหนุนโดยภาครัฐ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ทำให้ขายสินค้าได้ถูกกว่าผู้ผลิตสหรัฐฯ *องค์การการค้าโลกให้คำนิยามของ “การอุดหนุน” ว่า หมายถึง “การสนับสนุนทางการเงิน โดยรัฐบาลหรือองค์กรภาครัฐในดินแดนของประเทศสมาชิกที่ก่อให้เกิดประโยชน์”

21 สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56
มาตรการที่ไทยถูกกล่าวหาว่าให้การอุดหนุน ลำดับ วิธีการอุดหนุน อัตราการอุดหนุน 1 Price Control on Shrimp Feed % 2 Subsidies under the Government’s Strategic Plans for Shrimp N/A 3 GOT Price Stabilization Scheme for Shrimp % 4 Subsidized Loans to the Shrimp Industry 0.13 – 1.3% 5 Bank of Thailand Refinancing Schemes 6 Discounted Financing for Machinery Upgrades 7 Tax Incentives, Duty Exemptions, and Other Benefits under the Investment Promotion Act 8 Industrial Estate Tax Incentives 9 Export Financing from Thailand EXIM Bank 10 Tax Coupons for Exported Goods 0.01 – 3.86% 11 Export Incentives 0.1 – 0.14% กุ้งไทย โรคระบาด GSP แรงงาน AD CVD

22 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลก ปี 2556 (สินค้ากุ้ง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google