งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” สรุปผลการปฏิบัติงาน สถานการน้ำ -ระยะเวลาที่น้ำจะถึงสถาบันบำราศนรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” สรุปผลการปฏิบัติงาน สถานการน้ำ -ระยะเวลาที่น้ำจะถึงสถาบันบำราศนรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” สรุปผลการปฏิบัติงาน สถานการน้ำ -ระยะเวลาที่น้ำจะถึงสถาบันบำราศนรา ดูร -ขณะนี้ และต่อๆไปน้ำจะท่วมถึงที่ไหน ท่วมที่ไหนบ้าง -น้ำจะท่วมบริเวณนั้นๆนานเท่าไหร่ สถานการน้ำ -ระยะเวลาที่น้ำจะถึงสถาบันบำราศนรา ดูร -ขณะนี้ และต่อๆไปน้ำจะท่วมถึงที่ไหน ท่วมที่ไหนบ้าง -น้ำจะท่วมบริเวณนั้นๆนานเท่าไหร่ ระบบบริหารจัดการเรื่องยา -จำนวนยา -ระบบการส่งยา ระบบบริหารจัดการเรื่องยา -จำนวนยา -ระบบการส่งยา การสื่อสาร -การขาดอุปกรณ์สื่อสาร -ระบบ IT การสื่อสาร -การขาดอุปกรณ์สื่อสาร -ระบบ IT วิเคราะห์ปัญหา “ “ความทุกข์แสนสาหัส มันมากับน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต” ที่หลายชีวิตไม่เคยประสบพบมาก่อน 12 ตุลา 54 น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านของหลายๆครอบๆที่อยู่เขตรอบๆกรุงเทพฯ เราต้องช่วยตัวเอง และครอบครัว ผู้ป่วย -ผู้ป่วยจากที่อื่นๆที่เดินทางไป ร.พ เดิมไม่ได้ -ป่วยของบำราศฯ มาไม่ได้ ผู้ป่วยอาจ ขาดยา เปิดประชุม War room ทำไปแก้ปัญหาไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายผู้ป่วยเอช ไอ วี/เอดส์ได้รับยาต่อเนื่อง 100 % การหาพันธมิตร -โรงพยาบาล ใกล้เคียง อื่นๆที่ ติดต่อได้ -สปสช -NGO การหาพันธมิตร -โรงพยาบาล ใกล้เคียง อื่นๆที่ ติดต่อได้ -สปสช -NGO OPD-อายุรกรรม OPD-กุมารเวชกรรม OPD-สูติ-นรีเวชกรรม งานเภสัชกรรม งาห้องเวชระเบียน และงาน ตรวจสอบสิทธิ์ ER ประชาสัมพันธ์ งานให้การปรึกษา คลินิกวัณโรค งานสังคมสงเคราะห์ งานธุรการ วิธีการแก้ปัญหา ให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้ งานเภสัชกรรมตรวจสอบปริมาณยาให้พร้อมใช้ ตรวจสอบจำนวนยาของผู้ป่วยที่เหลือโดยคำนวณจากระบบ HomC ของ ร.พ. ที่จ่ายให้ ไป ส่งรายชื่อให้หน่วยงานให้การปรึกษาเพื่อโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยสอบถามถึงการ เดินทางมารับยา ถ้ามาไม่ได้ให้ติดต่อรับยาที่ ร.พ.ที่สะดวกและสามารถไปได้ กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกมารับยาได้ให้จัดส่งยาทางไปรษณีย์โดยหน่วยงานเภสัช กรรมจัด Pack ยาการจัดยาต้องไม่ติดฉลากชื่อยาและป้ายสถาบันบำราศนราดูร จัดส่งให้ งานธุรการเป็นผู้ส่งไปรษณีย์ และหน่วยงานธุรการต้องติดตามด้วยว่ายาไม่ถึงผู้รับกี่ราย และส่งกลับมาที่ห้องยาเพื่อดำเนินการช่องทางอื่นๆต่อไป กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาได้เลยติดต่อ NGO หาเครือข่ายจัดส่งยาแต่ต้องได้รับการ ยินยอมจากผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย/ผู้แทนมาได้ให้แพทย์จัดยาให้เลยระยะน้ำท่วมโดยประมาณเดือน ม.ค.55 ผู้ป่วยที่มาจาก ร.พ. อื่นๆให้บริการรับยาได้ตามสิทธิ์ได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา ราชการ งานตรวจสอบสิทธิ์ให้ออกสิทธิ์รักตรวจสถานการณืน้ำษาอื่นๆฟรีในรายที่ผู้ป่วยได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย งานสังคมสงเคราะห์ และงานให้การปรึกษาติดต่อเครือข่าย NGO เพื่อเตรียมความ พร้อม ผู้อำนวยการประชุมร่วม MOU กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฯ วางแผนป้องกันน้ำ การรับ และส่งต่อผู้ป่วยกรณีน้ำท่วม ทั้งสองที่ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แผนการจัดที่พักอาศัยช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกรมฯ ค.ร. และกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวตรวจสอบ รายชื่อผู้ป่วยทีมีนัดในช่วง เดือน ก.ย.-ธ.ค.54,ม.ค.55 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกลุ่มโรคที่จำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง ตกลงวัน นัดใหม่ โดยไม่ให้ ขาดยา ไม่สามารถมา รับยาได้และมี แนวโน้มจะขาด ยา แผนกสูติ-นรีเวชกรรมแผนกสูติ-นรีเวชกรรม โทรศัพท์ ติดตาม คนไข้ แผนกอายุรกรรมแผนกอายุรกรรม แผนที่ 1 แผนที่ 2 ผู้ป่วยที่ไม่มาตรวจ ตามนัดในวันนั้น แพทย์สั่งยา เภสัชกรจัดยา Pack เตรียมส่งให้คนไข้ พร้อมใบนัด ใบตรวจเลือด (ถ้ามี) ผู้ประสานงาน คุณกรุณา ลิ้มเจริญ คุณเบญจมาศ อดุลยวัฒน์ สำรวจผู้ป่วยนัด ล่วงหน้า 1- 7 วัน สำรวจผู้ป่วยนัดใน 1-2 เดือน โทรศัพท์ติดตาม สอบถามแจ้งเตือน การนัดล่วงหน้า ส่งต่อข้อมูล (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ คนไข้) ให้งานปรึกษา ส่งต่อข้อมูล (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คนไข้) ให้งานปรึกษา งานให้ปรึกษาให้ข้อมูลคนไข้* งานให้การปรึกษา งานให้การปรึกษา - นำส่งสรุปรายงานทุกวันจันทร์มาที่งานติดตามและประเมิน - ดำเนินการติดตามผู้ป่วยในรายจัดส่งยา ตกลงวันนัด ใหม่โดยไม่ให้ ขาดยา ไม่สามารถมารับยาได้ และมีแนวโน้มจะขาดยา แพทย์สั่งยา เภสัชกรจัดยา Pack เตรียมส่งให้คนไข้ พร้อมใบนัด มีแผนติดตามสอบถาม คนไข้ทุกราย ** ให้ข้อมูลคนไข้* ผู้ประสานงาน คุณศวิตา อิสสะอาด คุณนฤภัค บุญญฤทธิภัทร ประสาน สสจ. ติดตาม คนไข้ ผู้ประสานงาน คุณ ลาวัลภ์ ฤกษ์งาม แผนกกุมารเวชกรรมแผนกกุมารเวชกรรม ให้ข้อมูลคนไข้* งานธุรการนำส่งยา แพทย์สั่งยา เภสัชกรจัดยา Pack เตรียมส่งให้ คนไข้ พร้อมใบนัด ใบตรวจเลือด (ถ้ามี) งานธุรการนำส่งยา ผู้ประสานอายุรกรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานธุรการนำส่งยา คืนแฟ้มประวัติตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามประเด็น ปัญหา ติดต่อไม่ได้และคนไข้มี แนวโน้มจะขาดยา อุปสรรค์ที่พบ สรุปบทเรียนที่ได้ ข้อเสนอแนะ สถาบันบำราศนราดูรมีจุดแข็งเกี่ยวกับการบริการ กล่าวคือ การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี การประสานงานกับเครือข่าย HIV/ AIDS มีระบบเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารรองรับ การปฏิบัติงาน มีระบบบริการส่งยาให้ผู้ป่วยในบางกรณีอยู่ แล้ว โดยสถาบันฯใช้แผนเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่มาปรับใช้ การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อ ผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ ผู้ป่วย จึงมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ ให้การดูแล จึงต้องการมารับบริการมากกว่าสถานพยาบาล ตามสิทธิการรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเปิดเผย ตนเองกับสถานพยาบาลอื่น ระบบการประสานงานกับเครือข่าย HIV/ AIDS ภายใน ร่วมกับสหวิชาชีพมีการประสานข้อมูลในทีมดูแลผู้ป่วย ระหว่าง แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่งานห้องฉุกเฉิน และเครือข่ายภายนอกกับองค์กร ต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ได้แก่ สปสช. และองค์กร เอกชน (NGO เช่น AIDS Access ศูนย์ Mercy) - การสื่อสารในและนอกสถาบัน, IT ไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานติดตามผู้ป่วยของแผนกอายุรกรรม เนื่องจากมีผู้ป่วยในการดูแลจำนวนมาก และข้อมูล ผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯไม่ สามารถคัดกรองข้อมูลพื้นที่ผู้เดือดร้อน/ ผู้ประสบภัยได้ ทำให้ตรวจสอบสุ่มกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ -การส่งต่อผู้ป่วยรับยาโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ โรงพยาบาลที่สะดวก ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสถานพยาบาลอื่น ไม่ทราบนโยบาย ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายเช่นเดียวกันทำให้การส่ง ต่อผู้ป่วยไปรับยาโรงพยาบาลใกล้บ้านผู้ป่วยไม่ ประสบผลสำเร็จ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ -นโยบายการจัดระบบให้ยาของ สปสช. กับระบบ ยาของของสถานพยาบาลที่อื่นๆไม่เหมือนกัน -ปัญหาการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน (ส่ง EMS) ไม่ ประสบผลสำเร็จเพราะผู้ป่วยไม่ได้รับยา และไม่ สามารถติดตามรับยาที่ไปรษณีย์ได้ (ระบบ Logistic ไม่เอื้อ/ รองรับการดำเนินการตาม นโยบาย) แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดย เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยกำหนดพื้นที่นัดหมายและ นำส่งยาให้ผู้ป่วยเอง ส่วนยาที่ค้างที่ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประสานให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้รับผิดชอบการจัดส่งยาติดตามรับยากลับคืน - ระบบการส่งหนังสือ ที่แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติของราชการ จาก สปสช. ไม่ถึงผู้ ปฏิบัติ ควรมีนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการยา /Stock ยา ในภาวะวิกฤตเป็นภาพรวมของ ระดับประเทศ และต้องสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยสถานบริการสาธารณสุขเข้าใจและ สามารถปฏิบัติได้ ควรมีการซ้อมแผนอย่าง สม่ำเสมอ ควรมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบ แยกตามสิทธิ์การรักษาให้ชัดเจน เช่น สิทธิ UC ให้ สปสช. รับผิดชอบ, สิทธิประกันสังคม ให้สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ, สิทธิ กรมบัญชีกลางใครรับผิดชอบ หรือจัดเป็น หน่วยงานกลางศูนย์เดียวดูแลทุกสิทธิของ ประเทศ ควรประสานงานกับระดับผู้บริหารของ ไปรษณีย์หรือหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ จัดทำ แนวทางการช่วยเหลือส่งยาให้ถึงมือผู้ป่วย กิตติกรรมประกาศ -แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ผ.อ. สถาบันบำราศนราดูร - นายแพทย์ ผ.อ. ร.พ. พระนั่งเกล้าฯ --แพทย์หญิงรุจนี สุนทรขจิต -คุณพรศิริ เรือนสว่าง หัวหน้าพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร -คุณปราณี หัวหน้าพยาบาล ร.พ. พระนั่งเกล้าฯ -คุณสมจิต ทองแย้ม -คุณ กรุณา ลิ้มเจริญ และทีมอายุรกรรม -คุณศวิตา อิสสะอาด และทีมกุมารเวชกรรม -คุณลาวัลภ์ ฤกษ์งาม และทีมสูติ-นรีเวชกรรม บุญญฤทธิภัทร -คุณนฤภัค บุญญฤทธิภัทร และทีมงานให้การปรึกษา -คุณสมคิด อังคศรีทองกุล และทีมเภสัชกร -และบุคลากรทุท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม ผู้ป่วย และ NGO ที่ช่วย สนับสนุนบริการ สถานการณ์น้ำ ร.พ.พระนั่ง เกล้าฯ ออกตรวจสถานการณ์น้ำ

2 สรุปผลการปฏิการ

3 ด้วยหัวใจ ของ สห วิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” “สร้างน้ำใจ สร้างชีวิต ร่วมผ่าวิกฤตอุทกภัย” สรุปผลการปฏิบัติงาน สถานการน้ำ -ระยะเวลาที่น้ำจะถึงสถาบันบำราศนรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google