งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13
ปนัดดา ไชยชมภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 กิจกรรมหลัก เพื่อรองรับการพัฒนาบริการด้านเอดส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1. การจัดทำมาตรฐาน การจัดบริการด้านเอดส์ 3. ประเมิน คุณภาพการ จัดบริการฯ 2. พัฒนาคุณภาพ บริการ

3 การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต ..ปี 50
การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต ..ปี 50 รพ.พี่เลี้ยง(ครู ก.) 4 แห่ง นครราชสีมา-ขามทะเลสอ ชัยภูมิ-ชัยภูมิ บุรีรัมย์-พลับพลาชัย สุรินทร์-สุรินทร์ จัดอบรม รพ.ส่วนขยาย (บูรณาการ กับ สปสช.) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการติดตามนิเทศ ระดับจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ครู ก.

4 การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต ..ปี 51
การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต ..ปี 51 บูรณาการงบ QI สปสช.(ตั้ง KPI จาก HIVQAUL-T) นำเข้าข้อมูล ในเวทีคณะกรรมการระดับเขต นำเสนอข้อมูล ในเวทีอบรมเภสัช แพทย์ นิเทศงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ก. ส่งเสริมบทบาทครู ก. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขต โดยบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ

5 ติดตาม/สนับสนุน.. ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง รพ.พี่เลี้ยง

6 การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับจังหวัด
นิเทศงานระดับอำเภอ จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ส่วนขาด-จัดทำแผน/แนวทางพัฒนาร่วมระดับจังหวัด นำข้อมูลไปใช้ Feed back เวทีประชุมผู้บริหาร R2R

7 ผลการวัดคุณภาพบริการ เขต 13 ปี 2549-2550
ผลการวัดคุณภาพบริการ เขต 13 ปี จำนวน รพ. 49 50 นม ชย บร สร รวม

8 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ CD4
จำนวน รพ. 49 50 นม ชย บร สร รวม Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

9 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน PCP
จำนวน รพ. 49 50 นม ชย บร สร รวม Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

10 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Crypto
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

11 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Pennicillosis
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

12 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Mac
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

13 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา ARV
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

14 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการประเมิน Adherence
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

15 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับคัดกรอง TB
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

16 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับคำปรึกษา Safe sex
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

17 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ Syphilis
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

18 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี(ญ.)ที่ได้รับการตรวจ Pap smear
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

19 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ Viral load
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

20 การเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอนและการใช้ถุงยางอนามัย
Some hospital should improve their Crypto Prophylaxis service according to the low percentage. There are 2 hospital, Pong and Dokkamtai selected OI prophylaxis as their QI topic this year by focusing on both primary and secondary prophylaxis for eligible cases.

21 สรุปบทเรียน.. ตัวชี้วัด..VS..คุณภาพบริการ เป้าหมายร่วมของทีม และผู้รับบริการ การทำงานเป็นทีม สหวิชาชีพ โอกาส Feed back ข้อมูล การสนับสนุนจากผู้บริหาร ระดับจังหวัด เขต บูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ..ทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน ความต่อเนื่อง ..ทำให้เป็นกระแส การนำข้อมูลไปใช้ ..ทุกระดับ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

22 Feed back ข้อมูลระดับเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สานต่อ..การพัฒนาในเขต 5 ส่งเสริมบทบาท รพ.ครู ก. ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัด ร่วมนิเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ รพ.ภายในจังหวัด ตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการระดับเขต Feed back ข้อมูลระดับเขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนา บูรณาการแหล่งทุน (สปสช. ฯลฯ) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด..มาตรฐานการดำเนินงาน ด้านเอดส์

23 ระบบข้อมูล Online Check สิทธิ์ การส่ง Lab ตามสิทธิประโยชน์ VMI
Work load การตามจ่าย ระบบข้อมูล Online ขึ้น ทะเบียน ส่งเสริมสุขภาพ Counseling Safe sex F/U CD4 OI 2,000 copies/ml ประเมินความเสี่ยง Safe sex ตรวจ Anti-HIV Adherence Complication คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ สูตร ดื้อยา DR VL ART HIV + VCT TB ,STIs Pap smear Lipid profile DM,Lab-chem


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google