งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13 ปนัดดา ไชยชมภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13 ปนัดดา ไชยชมภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13 ปนัดดา ไชยชมภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 กิจกรรมหลัก เพื่อรองรับการพัฒนา บริการด้านเอดส์ให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน 3. ประเมิน คุณภาพ การ จัดบริการ ฯ 2. พัฒนา คุณภาพ บริการ 1. การจัดทำมาตรฐาน การจัดบริการด้านเอดส์

3 การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต..ปี 50 รพ.พี่เลี้ยง(ครู ก.) 4 แห่ง  นครราชสีมา-ขามทะเลสอ  ชัยภูมิ-ชัยภูมิ  บุรีรัมย์-พลับพลาชัย  สุรินทร์-สุรินทร์ จัดอบรม รพ.ส่วนขยาย (บูรณาการ กับ สปสช.) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ ติดตามนิเทศ ระดับจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ครู ก.

4 การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับเขต..ปี 51 บูรณาการงบ QI สปสช.(ตั้ง KPI จาก HIVQAUL-T) นำเข้าข้อมูล ในเวทีคณะกรรมการระดับเขต นำเสนอข้อมูล ในเวทีอบรมเภสัช แพทย์ นิเทศงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู ก. ส่งเสริมบทบาทครู ก. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับเขต โดยบูรณาการ กับการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ

5 ติดตาม / สนับสนุน.. ส่งเสริมการเรียนรู้ ระหว่าง รพ. พี่เลี้ยง

6 นิเทศงานระดับอำเภอ จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ส่วนขาด - จัดทำแผน / แนวทางพัฒนาร่วมระดับจังหวัด นำข้อมูลไปใช้ Feed back เวทีประชุม ผู้บริหาร R2R การพัฒนา/สนับสนุน โดยระดับจังหวัด

7 ผลการวัดคุณภาพบริการ เขต 13 ปี 2549-2550 จำนวน รพ. 49 50 นม. 17 2 ชย. 13 8 บร. 19 11 สร. 11 3 รวม 60 24

8 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ CD4 จำนวน รพ. 49 50 นม. 17 2 ชย. 13 8 บร. 19 11 สร. 11 3 รวม 60 24

9 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน PCP จำนวน รพ. 49 50 นม. 17 2 ชย. 13 8 บร. 19 11 สร. 11 3 รวม 60 24

10 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Crypto

11 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Pennicillosis

12 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาป้องกัน Mac

13 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา ARV

14 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการประเมิน Adherence

15 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับคัดกรอง TB

16 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับคำปรึกษา Safe sex

17 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ Syphilis

18 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( ญ.) ที่ได้รับการตรวจ Pap smear

19 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการตรวจ Viral load

20 การเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอนและการใช้ถุงยางอนามัย

21 ตัวชี้วัด..VS.. คุณภาพบริการ เป้าหมายร่วมของทีม และผู้รับบริการ การทำงานเป็นทีม สหวิชาชีพ โอกาส Feed back ข้อมูล การสนับสนุนจากผู้บริหาร ระดับ จังหวัด เขต บูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ.. ทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน ความต่อเนื่อง.. ทำให้เป็นกระแส การนำข้อมูลไปใช้.. ทุกระดับ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน..

22 ส่งเสริมบทบาท รพ. ครู ก.  ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน จังหวัด  ร่วมนิเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ของ รพ. ภายในจังหวัด  ตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการระดับ เขต Feed back ข้อมูลระดับเขต เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา บูรณาการแหล่งทุน ( สปสช. ฯลฯ ) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด.. มาตรฐานการ ดำเนินงาน ด้านเอดส์ สานต่อ..การพัฒนาในเขต 5

23 สูตร ดื้อยา สูตร ดื้อยา DR VL ART HIV + VCT ส่งเสริมสุขภาพ Counseling Safe sex F/U CD4 OI ขึ้นทะเบียน ประเมินความเสี่ยง Safe sex ตรวจ Anti-HIV Check สิทธิ์ การส่ง Lab ตามสิทธิประโยชน์ VMI Work load การตามจ่าย ระบบข้อมูล Online Adherence Complication 2,000 copies/ml คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ TB,STIs Pap smear Lipid profile DM,Lab-chem


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน.. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ด้วยรูปแบบ HIVQAUL-T ในเขต 13 ปนัดดา ไชยชมภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google