งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ของ รพ.ครู ก.ในเขต 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

2 ภาพแห่งจุดเริ่มต้น ครู ก. รุ่น 4

3 รายชื่อ รพ.ครู ก. เขต 8 รพ.อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รพ.อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รพ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รพ.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร รพ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รพ.พิจิตร จังหวัดพิจิตร รพ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร รพ.ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

4 เป้าหมายของ HIVQUAL Project
 เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของสถานบริการ  เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ ฯ อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการและการรายงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

5 HIVQUAL Philosophy: ปรัชญา
Infrastructure Group Learning

6 หลักการของ HIVQUAL Project
 โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรต้องสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพการดูแลอย่างเป็นระบบ  การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นฐานของการปรับปรุงคุณภาพการดูแล  กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะปรับปรุงผลการดูแลผู้ป่วย  การเรียนรู้แบบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

7 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา(Infrastructure)
:โครงสร้าง/ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา โดยใช้โครงสร้างที่มีอยู่หรือปรับตามเหมาะสม โดยเน้น ประเด็นสำคัญ คือ เป้าหมายร่วม ชัดเจน วัดได้ ทำงานเป็นทีมและสหวิชาชีพ การสื่อสาร 2 ทาง ใช้แบบประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนา

8 การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Involvement)
คะแนน โครงสร้างด้านคุณภาพ (Quality Structure) 1 2 3 4 5 A.1. ในโรงพยาบาลของท่านมีโครงสร้างการประเมินและพัฒนาคุณภาพงานด้านเอชไอวีที่เป็นระบบหรือไม่ A.2. งานคุณภาพด้านเอชไอวีในโรงพยาบาลท่านได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสมหรือไม่ A.3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของท่านให้การสนับสนุนงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ A.4. โรงพยาบาลของท่านมีการวางแผนงานคุณภาพด้านเอชไอวีอย่างครบถ้วนหรือไม่ การวางแผนด้านคุณภาพ (Quality Planning) B.1. มีการวางเป้าหมายประจำปีสำหรับงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ B.2. มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนของบุคลากรแต่ละคนในการดำเนินงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ B.3. แผนการทำงานมีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการจัดทำงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ การวัดคุณภาพของการทำงาน (Quality Performance Measurement) C.1. มีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ C.2. งานคุณภาพด้านเอชไอวีมีการวัดคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นงานประจำหรือไม่ กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Activities) D.1. งานด้านเอชไอวีมีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ D.2. มีการจัดตั้งทีมงานพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพในหัวข้อที่เฉพาะหรือไม่ D.3. มีระบบรองรับให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างยั่งยืนหรือไม่ การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Involvement) E.1. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพเป็นประจำหรือไม่ E.2. บุคลากรที่ทำงานด้านเอชไอวีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือไม่ E.3. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือไม่ การประเมินผลงานด้านคุณภาพ (Evaluation of Quality Program) F.1. มีขบวนการประเมินผลงานพัฒนาคุณภาพเอชไอวีอยู่หรือไม่ F.2. มีการนำสิ่งที่พบจากการทำงานด้านคุณภาพไปใช้ในการวางแผนในอนาคตหรือไม่ คะแนนรวม

9 ผลการประเมินการทำงานองค์กรด้านคุณภาพ รพ.สามง่าม
โครงสร้างด้านคุณภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนนที่ได้ 18 การวางแผนด้านคุณภาพ 15 การวัดคุณภาพของการทำงาน 10 7 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ 12 การมีส่วนร่วมของบุคลากร การประเมินผลงานด้านคุณภาพ 8 ระบบข้อมูลทางคลินิก 5 3

10 การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแล (PM)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ว่า สามารถทำได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้หรือไม่

11 ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T
ตัวชี้วัดหลัก: 1.การติดตามผลการตรวจ CD4 และหรือ Viral Load 2.การรักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส(PCP and Crypto) 3.การได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 4.การตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค 5.การป้องกันการแพร่เชื้อในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 6.การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

12 ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T
ตัวชี้วัดเสริม 1.การรักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Pennicilium, MAC) 2.การประเมินความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 3.การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตัวชี้วัดกำหนดเอง

13 หัวข้อ ความหมาย Caselist จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample จำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน CD4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ประเมิน PCP ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ Crypto ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Penni ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา MAC ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรค MAC ARV ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา Adh ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม Adherence ทุกครั้ง TB ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ/กำลังรักษา TB ได้รับการคัดกรองวัณโรค Safe Sex ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล/คำปรึกษาเรื่อง Safe Sex Syphilis ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์และได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส PAP ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการตรวจ PAP smear VL ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ Viral Load อย่างน้อย 1 ครั้ง

14 ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ

15 ปี 2549 ขาณุฯ ลานกระบือ ท่าตะโก สามง่าม พิจิตร อุทัยฯ หนองฉาง CD4 74.4 63.3 75.0 81.4 85.4 100.0 93.1 PCP 95.5 90.9 94.4 84.2 80.0 Crypto 0.0 83.3 77.8 54.2 53.3 Penni MAC ARV 91.7 33.3 68.4 78.0 95.3 87.0 Adh 95.7 55.6 96.6 96.1 46.7 TB 69.2 72.4 89.5 42.4 96.2 60.7 Safe Sex 100 70.0 93.2 97.6 Syphilis 11.8 9.1 28.6 5.2 PAP 25.0 7.5 14.3 VL 2.4 7.2

16

17 การปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา(QI)
หลักการ: มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีแนวทางการปรับปรุงเดียวกันทั้งหน่วยงาน ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในทีม ประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

18 วงจร P-D-S-A (Plan-Do-Study-Action)
การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ควรจะเกิดขึ้น สิ่งที่จะปรับปรุงต่อไปคืออะไร - วัตถุประสงค์ - ทำนายว่าวิธีใดน่าจะได้ผล - วางแผน ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร -วิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จ เทียบข้อมูลที่ได้กับสิ่งที่คาดไว้ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ -นำวิธีที่คิดไปลองทำ ดูว่ามีปัญหาหรือไม่ เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล

19 ภาพรวมแผนการปรับปรุงคุณภาพ เขต 8
 การส่ง V/L ให้ครอบคลุม 1 ครั้ง/ปี  การส่งเสริม Drug Adherence  กาส่งตรวจ Pap smear  การให้ยา Prophylaxis crypto  การคัดกรองตรวจวัณโรค  การบันทึกทางเวชระเบียนให้ครอบคลุมครบถ้วน Care+Service package Assessment package  การให้คำปรึกษา (โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อมีส่วนร่วม) Mobil VCT Center VCT

20 ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพ รพ.หนองฉาง
แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ประชุมชีแจงทีม QIC Aids 2. นำเสนอผลงานให้ PCT 3. ดำเนินการส่งตรวจ V/L 1ครั้ง 4. ดำเนินการคัดกรอง Pap smear 5. การให้ยา Prophylaxis Crypto 6. ดำการตรวจคัดกรอง Syphilis 7. ดำเนินการตรวจคัดกรอง TB 8. ดำเนินการส่งตรวจ CD4 ให้ครบ 2 ครั้ง

21 แนวทางการทำโครงการพัฒนาคุณภาพ(QI Project)
 มีการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ  ผู้ป่วย หรือ ญาติ หรือ ชุมชน ได้รับความรู้ในการดูแลรักษาและมีส่วนร่วมในโครงการ เน้นตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด HIVQUAL-T และสามารถวัดได้ในช่วงระยะเวลาสั้น 6 เดือน หรือ 1 ปี

22 ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ

23 ปี 2550 ขาณุฯ ลานกระบือ ท่าตะโก สามง่าม พิจิตร อุทัยฯ หนองฉาง CD4 98.1 83.3 100.0 90.6 91.4 84.0 PCP 95.7 96.0 61.1 92.3 Crypto 76.5 84.6 56.3 Penni 18.2 0.0 25.0 MAC 10.0 ARV 96.3 97.4 Adh 73.1 97.1 96.7 TB 88.9 91.2 39.7 96.6 96.1 Safe Sex 90.0 95.3 95.1 97.8 93.8 Syphilis 55.6 68.6 31.4 22.7 PAP 40.7 62.5 73.5 36.4 86.8 82.2 VL 23.1 63 32.1

24

25 เปรียบเทียบ ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ

26 ปี ขาณุฯ ลานกระบือ ท่าตะโก สามง่าม พิจิตร อุทัยฯ หนองฉาง CD4 74.4/98.1 63.3/83.3 75.0/100 81.4/90.6 85.4/91.4 100/100 93.1/84.0 PCP 95.5/95.7 90.0/100 94.4/100 84.2/96.0 80.0/61.1 90.9/92.3 Crypto 0.0/83.3 83.3/100 100/76.5 77.8/84.6 54.2/56.3 53.3/92.3 Penni 0.0/18.2 0.0/0.0 100/0.0 54.2/25.0 MAC 0.0/10.0 ARV 91.7/100 33.3/100 68.4/96.3 78.0/92.3 95.3/97.4 87.0/100 Adh 100/92.3 95.7/100 55.6/73.1 96.6/97.1 96.1/100 46.7/96.7 TB 69.2/100 72.4/88.9 89.5/91.2 42.4/39.7 96.2/96.6 60.7/96.1 Safe Sex 70.0/90.0 93.2/95.3 97.6/95.1 97.6/97.8 100/93.8 Syphilis 0.0/100 11.8/55.6 9.1/100 28.6/68.6 0.0/31.4 5.2/22.7 0.0/76.5 PAP 0.0/40.7 0.0/62.5 25.0/73.5 11.8/36.4 7.5/86.8 14.3/82.2 VL 0.0/23.1 2.4/0.0 7.2/63.0 0.0/32.1

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Group Learning ครู ก. 21 กันยายน 2550 สคร.8
21 กันยายน สคร.8 National HIVQUAL-T Forum 8-9 พ.ย.50 กทม. 26-27 มิถุนายน เขาค้อ

36 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google