งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ของ รพ.ครู ก.ในเขต 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ของ รพ.ครู ก.ในเขต 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ของ รพ.ครู ก.ในเขต 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

2 ภาพแห่งจุดเริ่มต้น ครู ก. รุ่น 4

3 รายชื่อ รพ.ครู ก. เขต 8 รพ.อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รพ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รพ.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร รพ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รพ.พิจิตร จังหวัดพิจิตร รพ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร รพ.ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

4 เป้าหมายของ HIVQUAL Project เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของสถานบริการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ ฯ อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการและการรายงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

5 HIVQUAL Philosophy: ปรัชญา Infrastructure Group Learning

6 หลักการของ HIVQUAL Project โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรต้องสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพการดูแลอย่างเป็นระบบ การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นฐานของการปรับปรุงคุณภาพ การดูแล กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะปรับปรุงผลการ ดูแลผู้ป่วย การเรียนรู้แบบกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

7 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา (Infrastructure) :โครงสร้าง/ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา โดยใช้โครงสร้างที่มีอยู่หรือปรับตามเหมาะสม โดยเน้น ประเด็นสำคัญ คือ เป้าหมายร่วม ชัดเจน วัดได้ ทำงานเป็นทีมและสหวิชาชีพ การสื่อสาร 2 ทาง ใช้แบบประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนา

8 คะแนน A) โครงสร้างด้านคุณภาพ (Quality Structure) 012345 A.1. ในโรงพยาบาลของท่านมีโครงสร้างการประเมินและพัฒนาคุณภาพงานด้านเอชไอวีที่เป็นระบบ หรือไม่ A.2. งานคุณภาพด้านเอชไอวีในโรงพยาบาลท่านได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม หรือไม่ A.3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของท่านให้การสนับสนุนงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ A.4. โรงพยาบาลของท่านมีการวางแผนงานคุณภาพด้านเอชไอวีอย่างครบถ้วนหรือไม่ A) การวางแผนด้านคุณภาพ (Quality Planning) 012345 B.1. มีการวางเป้าหมายประจำปีสำหรับงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ B.2. มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนของบุคลากรแต่ละคนในการดำเนินงาน คุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ B.3. แผนการทำงานมีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการจัดทำงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ A) การวัดคุณภาพของการทำงาน (Quality Performance Measurement) 012345 C.1. มีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่ C.2. งานคุณภาพด้านเอชไอวีมีการวัดคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเป็นงานประจำหรือไม่ A) กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Activities) 012345 D.1. งานด้านเอชไอวีมีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ D.2. มีการจัดตั้งทีมงานพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพในหัวข้อที่เฉพาะหรือไม่ D.3. มีระบบรองรับให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างยั่งยืนหรือไม่ A) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Involvement) 012345 E.1. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพเป็นประจำหรือไม่ E.2. บุคลากรที่ทำงานด้านเอชไอวีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือไม่ E.3. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือไม่ A) การประเมินผลงานด้านคุณภาพ (Evaluation of Quality Program) 012345 F.1. มีขบวนการประเมินผลงานพัฒนาคุณภาพเอชไอวีอยู่หรือไม่ F.2. มีการนำสิ่งที่พบจากการทำงานด้านคุณภาพไปใช้ในการวางแผนในอนาคตหรือไม่ คะแนนรวม

9 ผลการประเมินการทำงานองค์กรด้านคุณภาพ รพ. สามง่าม โครงสร้างด้านคุณภาพ คะแนน เต็ม 20 คะแนนที่ได้ 18 การวางแผนด้านคุณภาพ 15 การวัดคุณภาพของการทำงาน 107 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ 15 12 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 15 การประเมินผลงานด้านคุณภาพ 10 8 ระบบข้อมูลทางคลินิก 53

10 การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแล (PM) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน แล้วนำมาวิเคราะห์ว่า สามารถทำได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้หรือไม่

11 ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T ตัวชี้วัดหลัก : 1.การติดตามผลการตรวจ CD4 และหรือ Viral Load 2.การรักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส(PCP and Crypto) 3.การได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 4.การตรวจคัดกรองและการรักษาวัณโรค 5.การป้องกันการแพร่เชื้อในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี 6.การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

12 ตัวชี้วัดเสริม 1.การรักษาด้วยยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Pennicilium, MAC) 2.การประเมินความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 3.การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T ตัวชี้วัดกำหนดเอง

13 หัวข้อความหมาย Caselist จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน Sample จำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน CD4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ ประเมิน PCP ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคปอด อักเสบ Crypto ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ Penni ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา MAC ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และได้รับยาป้องกันโรค MAC ARV ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา Adh ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม Adherence ทุกครั้ง TB ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ / กำลังรักษา TB ได้รับการคัด กรองวัณโรค Safe Sex ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล / คำปรึกษาเรื่อง Safe Sex Syphilis ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์และได้รับการตรวจคัดกรอง ซิฟิลิส PAP ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการตรวจ PAP smear VL ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ Viral Load อย่างน้อย 1 ครั้ง

14 ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ. ครู ก) ปีงบประมาณ 2549

15 ปี 2549ขาณุฯลานกระบือท่าตะโกสามง่ามพิจิตรอุทัยฯหนองฉาง CD474.463.375.081.485.4100.093.1 PCP95.590.975.094.484.280.090.9 Crypto100.00.083.3100.077.854.253.3 Penni0.0 83.3100.00.054.20.0 MAC0.0 ARV91.790.933.368.478.095.387.0 Adh100.0 95.755.696.696.146.7 TB69.272.469.289.542.496.260.7 Safe Sex10070.091.793.297.6 100.0 Syphilis0.011.89.128.60.05.20.0 PAP0.0 25.011.87.514.3 VL0.0 2.47.20.0

16

17 การปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา (QI) หลักการ: มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีแนวทางการปรับปรุงเดียวกันทั้งหน่วยงาน ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในทีม ประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

18 วงจร P-D-S-A (Plan-Do- Study-Action) - วัตถุประสงค์ - ทำนายว่าวิธีใด น่าจะได้ผล - วางแผน ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร - นำวิธีที่คิดไป ลองทำ - ดูว่ามีปัญหา หรือไม่ - เริ่มวิเคราะห์ ข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล ให้เสร็จ - เทียบข้อมูลที่ ได้กับสิ่งที่คาด ไว้ - สรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ - การเปลี่ยนแปลง อะไรที่ควรจะ เกิดขึ้น - สิ่งที่จะปรับปรุง ต่อไปคืออะไร

19 ภาพรวมแผนการปรับปรุงคุณภาพ เขต 8 การส่ง V/L ให้ครอบคลุม 1 ครั้ง/ปี การส่งเสริม Drug Adherence กาส่งตรวจ Pap smear การให้ยา Prophylaxis crypto การคัดกรองตรวจวัณโรค การบันทึกทางเวชระเบียนให้ครอบคลุมครบถ้วน –Care+Service package –Assessment package การให้คำปรึกษา (โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อมีส่วนร่วม) –Mobil VCT –Center VCT

20 ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพ รพ.หนองฉาง แผนงาน / โครงงาน / กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ประชุมชีแจงทีม QIC Aids  2. นำเสนอผลงานให้ PCT  3. ดำเนินการส่งตรวจ V/L 1 ครั้ง 4. ดำเนินการคัดกรอง Pap smear 5. การให้ยา Prophylaxis Crypto 6. ดำการตรวจคัด กรอง Syphilis 7. ดำเนินการตรวจคัด กรอง TB 8. ดำเนินการส่งตรวจ CD4 ให้ครบ 2 ครั้ง

21 มีการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย หรือ ญาติ หรือ ชุมชน ได้รับความรู้ในการ ดูแลรักษาและมีส่วนร่วมในโครงการ เน้นตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัด HIVQUAL-T และสามารถวัดได้ในช่วง ระยะเวลาสั้น 6 เดือน หรือ 1 ปี แนวทางการทำโครงการพัฒนาคุณภาพ (QI Project)

22 ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ. ครู ก) ปีงบประมาณ 2550

23 ปี 2550ขาณุฯลานกระบือท่าตะโกสามง่ามพิจิตรอุทัยฯหนองฉาง CD498.183.3100.090.691.4100.084.0 PCP95.7100.0 96.061.192.3 Crypto100.083.3100.076.584.656.392.3 Penni18.20.0100.00.0 25.00.0 MAC0.0 10.00.0 ARV100.0 96.392.397.4100.0 Adh100.092.3100.073.197.1100.096.7 TB100.088.9100.091.239.796.696.1 Safe Sex100.090.0100.095.395.197.893.8 Syphilis100.055.6100.068.631.422.776.5 PAP40.762.5100.073.536.486.882.2 VL23.10.0 6332.1

24

25 เปรียบเทียบ ผลการวัดผลคุณภาพการดูแล ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T (รพ. ครู ก) ระหว่างปีงบประมาณ 49และ 50

26 ปี 2549-50ขาณุฯลานกระบือท่าตะโกสามง่ามพิจิตรอุทัยฯหนองฉาง CD474.4/98.163.3/83.375.0/10081.4/90.685.4/91.4100/10093.1/84.0 PCP95.5/95.790.0/10075.0/10094.4/10084.2/96.080.0/61.190.9/92.3 Crypto100/1000.0/83.383.3/100100/76.577.8/84.654.2/56.353.3/92.3 Penni0.0/18.20.0/0.083.3/100100/0.00.0/0.054.2/25.00.0/0.0 MAC0.0/0.0 0.0/10.00.0/0.0 ARV91.7/10033.3/100 68.4/96.378.0/92.395.3/97.487.0/100 Adh100/100100/92.395.7/10055.6/73.196.6/97.196.1/10046.7/96.7 TB69.2/10072.4/88.969.2/10089.5/91.242.4/39.796.2/96.660.7/96.1 Safe Sex100/10070.0/90.091.7/10093.2/95.397.6/95.197.6/97.8100/93.8 Syphilis0.0/10011.8/55.69.1/10028.6/68.60.0/31.45.2/22.70.0/76.5 PAP0.0/40.70.0/62.50.0/10025.0/73.511.8/36.47.5/86.814.3/82.2 VL0.0/23.10.0/0.0 2.4/0.07.2/63.00.0/32.1

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Group Learning ครู ก. 21 กันยายน 2550 สคร.8 National HIVQUAL-T Forum 8-9 พ.ย.50 กทม. 26-27 มิถุนายน 2551 เขาค้อ

36


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ของ รพ.ครู ก.ในเขต 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google