งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) CoP การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีระดับประเทศ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี 30 มกราคม 2556 10.45-11.20 น. 1

2 2 Appreciate มองเห็นคุณค่าดีๆ ในสิ่งรอบตัว Influence ชักชวนผู้เกี่ยวข้องใน ขอบเขตที่เราทำได้ ยุ, แหย่, สร้างเพื่อน, สร้างชุมชน Control ควบคุมตัวเอง ความคิด การแสดงออก การกระทำ

3 PurposeProcessPerformance การพัฒนาที่เรียบง่าย Study/Learn Act/Improve Plan/Design -> Do กิจกรรม : โครงการ : หน่วยงาน : องค์กร :

4 PurposeProcessPerformance 3P & Coaching ประเด็นคุณภาพสำคัญ มิติคุณภาพ ตัวชี้วัด Process Management/Innovation Lean Thinking/Visual Management Risk Management/HFE Evidence-based Practice Spiritual/Health Promotion Research/KM

5 5 ดูให้ครอบคลุมทุกมิติ Accessibility Appropriateness Acceptability Competency Continuity Coverage Effectiveness Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness

6 Primary Care Quality Program District Health System Appreciation (DHSA) Healthcare Accreditation (HA) Primary Care Accreditation (PCA)

7 Hospital Level Program Hospital Accreditation (HA) HA Plus Program & Disease Specific Certification Seamless Provincial Healthcare Accreditation Comparative Hospital Indicator (THIP)

8 Program & Disease Specific Certification Program & Disease Specific Certification การเปิดเวทีให้นำ Good Practice มาแบ่งปัน ( ระบบงาน หรือระบบการดูแล ผู้ป่วย )

9 ลักษณะสำคัญของระบบที่จะ ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นการจัดการกระบวนการ (process management) อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ กระบวนการสำคัญที่ครอบคลุมทั้งสายธารแห่ง คุณค่า (value stream) และใช้มาตรฐาน I-6 แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีถึงดีมาก และแนวโน้มที่ ดีขึ้น มีการใช้ข้อมูลเทียบเคียงที่ท้าทาย แสดงให้เห็นการประเมินและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง ระบบงานที่มีบูรณาการ การสร้าง นวัตกรรม และ / หรือ งานวิจัยจากงานประจำ หรือการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ (EI3) แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาที่ขจัดความสูญ เปล่า ป้องกันความเสี่ยง ใช้หลักฐานทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และมิติด้านจิต วิญญาณ (Waste, Safety, Standard, Spiritual, Health Pronmotion)

10 Comparative Indicator การเลือกตัวชี้วัด  ครอบคลุมให้มาก แต่ละโรคมีน้อยตัว  เน้น outcome แต่ไม่ละเลย process  ชี้นำการเปลี่ยนแปลง  คุ้มค่าที่จะเก็บมาเปรียบเทียบ  เป็นการวัดในระดับ รพ. มิใช่ระดับชุมชน  ไม่ขึ้นกับทรัพยากรหรือปริมาณผู้ป่วย การเลือกตัวชี้วัด  ครอบคลุมให้มาก แต่ละโรคมีน้อยตัว  เน้น outcome แต่ไม่ละเลย process  ชี้นำการเปลี่ยนแปลง  คุ้มค่าที่จะเก็บมาเปรียบเทียบ  เป็นการวัดในระดับ รพ. มิใช่ระดับชุมชน  ไม่ขึ้นกับทรัพยากรหรือปริมาณผู้ป่วย 10

11 หนทางที่เรียบง่าย

12 เริ่มด้วยเปลี่ยนความคุ้น ชินเดิม ฝึกฝน ตระหนักในคุณค่าและความหมายของงานที่ดี มีความตื่นตัว ว่องไวต่อการรับรู้สิ่งผิดปกติ ลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ใช้ศิลปะ ความประณีต กิจกรรมคุณภาพระดับบุคคล สมุดบันทึกคุณภาพ ทบทวนและใคร่ครวญ ผลงานและความเชื่อ พัฒนาศักยภาพในตัวเอง spirituality, work system, knowledge

13 เติมด้วย Rapid Improvement หมุน PDSA วงเล็กๆ หลายๆ รอบ พร้อมกันหลายๆ วง Patient focus in action ควบรวมการทบทวนกับการตามรอย และต่อยอดด้วยการวิจัย

14 เน้นการปรับเปลี่ยนด้าน ใน (1) ทำความเข้าใจและธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี กับเงาของตนเอง อย่าตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของ ตนเอง ตระหนักรู้และดูว่าจะแปรเปลี่ยนสิ่ง เหล่านี้ไปสู่อะไรที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร (2) รับรู้และตั้งคำถามต่อความเชื่อที่จำกัดตนเอง (limiting belief) เช่น ฉันจะไม่มีวันทำได้สำเร็จ ใคร่ครวญในความเชื่อที่หลงผิดดังกล่าวว่าทำไม เราจึงเชื่อเช่นนั้น มันจริงหรือไม่ อะไรทำให้เรา เชื่อว่ามันจริง ความเชื่อเช่นนี้จำกัด ความสามารถของเราอย่างไร เราควรจะมีมันอยู่ กับเราหรือไม่ ถ้าเราไม่เชื่อเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น (3) ตื่นรู้ต่อแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้โดยไม่ยั้ง คิด เมื่อถูกกระตุ้นด้วยบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมให้ เกิดอารมณ์ ให้หยุดและสังเกตความรู้สึกที่จะ ตอบโต้นั้นจนกว่ามันจะค่อยๆ ลดหายไป

15 ใส่ใจข้อมูลรอบด้านใส่ใจข้อมูลรอบด้าน การใช้ประโยชน์จากความรู้ในตัวคน ให้เกียรติและให้พื้นที่แก่ผู้คน ให้กำลังใจแก่กันและกัน AIC ตั้งคำถามเจาะลึก ตั้งคำถามกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการ ถามตัวเองว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร ถามตัวเองว่าข้อมูลที่เราต้องรู้เพิ่มเติมมีอะไรบ้าง ถามตัวเองว่าความรู้ที่ยังขาดหายไปคืออะไร

16 สรรค์สร้าง Productivity Productivity = Output/Input Productivity = Efficiency + Effectiveness Productivity = Better, Faster, Safer, Cheaper


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวคิดการดำเนินงานของ สรพ. กับงานพัฒนาคุณภาพ การ ดำเนินงานด้านเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google