งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหว
ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 Move Action เป็น action เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในโปรแกรม game maker

3 Move Fixed ใช้ในการกำหนดว่าจะให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนได้บ้าง

4 Move Free ใช้ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่โดยระบุองศา
0 คือด้านขวา, 90 ด้านบน, 180 ซ้ายและ 270 ล่าง

5 Move Toward ใช้ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่โดยระบุตำแหน่งที่ ต้องการเคลื่อนที่ไป

6 Speed Horizontal ใช้ในการกำหนดความเร็วในแนวนอน

7 Speed Vertical ใช้ในการกำหนดความเร็วในแนวตั้ง

8 Set gravity ใช้ในการกำหนดความเร่ง จะต้องกำหนดทิศทางด้วย

9 Reverse Horizontal ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในแนวนอน

10 Reverse Vertical ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในแนวตั้ง

11 Set Friction ใช้ในการกำหนดค่าแรงเสียดทาน

12 Jump to Position ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการๆไป
ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการไป

13 Jump to Start ใช้ในการกำหนดตำแหน่งให้วัตถุกลับไปตำแหน่งเริ่มต้น

14 Jump to Random ใช้ในการกำหนดตำแหน่งไปตำแหน่งแบบสุ่ม

15 Align to grid จัดให้วัตถุอยู่ชิดเส้นกริด ต้องกำหนดทั้ง 2 แนว

16 Wrap Screen ตัดกรอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ถ้าวัตถุเลยออกนอกห้องจะมาโผล่อีกข้าง โดยอัตโนมัติ

17 Move to contact จัดให้วัตถุไปชิดกับอีกวัตถุ

18 Bounce หากเลือก not precisely จะไม่คำนวณทิศทาง
ถ้าเลือก solid object จะมีผลเฉพาะวัตถุที่ไม่ เคลื่อนที่ แต่ถ้าเลือก all object จะมีผลกับทุกวัตถุ

19 Bounce

20 Set Path กำหนดเส้นทางที่สร้างไว้ให้ object เคลื่อนที่ตามนั้น

21 Set Path กำหนดเส้นทางที่สร้างไว้ให้ object เคลื่อนที่ตามนั้น
at end หมายถึงเมื่อการเคลื่อนที่จบแล้วจะให้ทำอะไร ต่อ stop หมายถึง หยุด, continue from start หมายถึง กลับไปเริ่มใหม่, continue from here หมายถึง ดำเนินการต่อจากจุดนั้นและ reverse คือ ย้อนกลับ Relative หมายถึง เทียบกับปัจจุบันหรือตำแหน่งจริง

22 Set Path

23 End Path จบการใช้เส้นทาง

24 Path Position กำหนดตำแหน่งในเส้นทาง

25 Path Speed กำหนดความเร็วของเส้นทาง

26 Step Toward ให้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปแต่หยุดเมื่อเจอสิ่งขวาง

27 Step Avoiding ให้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและหลบวัตถุ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดการเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google