งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ภาษา c,html และ php ภาษา php คือการใช้ภาษา c สร้างเอกสาร html

3 หลักการเขียนภาษา php 1. ต้องรู้ว่าจะต้องเขียนคำสั่ง html อย่างไร
2. ใช้ภาษา c สร้างภาษา html ตามที่ต้องการ

4 เครื่องมือในการพัฒนา php
1. โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน php ได้แก่โปรแกรม text editor ทั่วไป เช่น notepad 2. โปรแกรมที่ใช้ในการย้ายไฟล์ php ไปเก็บ เช่น โปรแกรม FileZilla เป็นต้น

5 ขั้นตอนการเขียน PHP 1. เปิด notepad เขียนคำสั่ง php ต่อไปนี้ลงไป
printf(phpinfo()); ?> 2. save ไฟล์โดยมีชื่ออะไรก็ได้แต่ให้มีนามสกุลเป็น .php และเลือกชนิดของไฟล์เป็น all file (*.*) 3. ใช้โปรแกรม ftp นำไปเก็บที่ directory www ของแต่ละคน 4. เปิดดูผลลัพธ์โดยเข้าไปที่

6 1. พิมพ์คำสั่ง

7 2. Save เป็นนามสกุล .php

8 3.1 เปิดโปรแกรม ftp

9 3.2 เข้าไปที่ www

10 3.3 ย้ายไฟล์จากไดรฟ์ c ไปไว้ที่ www

11 4. เปิดดูด้วย IE

12 คำสั่ง printf ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ ผลที่ได้จากการ print จะเป็นไฟล์ html
เช่น printf(“<h1>hello</h1>”); จะได้ไฟล์ html คือ hello มีขนาดเป็น h1 ระวังอย่าใช้เครื่อง “ ซ้ำในฟังก์ชัน printf

13 คำสั่ง printf และตัวแปร
ภาษา php จะทำการแทนค่าตัวแปรก่อนที่จะสร้างเป็น code ภาษา html เช่น <?php $n = 6; printf(“<font size=$n> PP</font>”); ?> ผลที่ได้จะได้เป็น code ภาษา html ดังนี้ <font size=6> PP </font>

14 คำสั่ง echo ใช้ในการแสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกับคำสั่ง printf สามารถใช้แทนได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบใดๆ

15 ตัวอย่างภาษา php


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google