งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม แบบมีทางเลือก พิไลวรรณ ไชย เอม. คำถาม  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง printf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง scanf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม แบบมีทางเลือก พิไลวรรณ ไชย เอม. คำถาม  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง printf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง scanf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม แบบมีทางเลือก พิไลวรรณ ไชย เอม

2 คำถาม  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง printf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง scanf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง

3 การเขียนโปรแกรมแบบมี ทางเลือก การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก จะสามารถทำให้โปรแกรมสามารถ ตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ จากนั้นก็จะ เลือกดำเนินการไปในทิศทางหนึ่งจาก สองทิศทาง ขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการ เปรียบเทียบนั้น

4 เงื่อนไข (Condition) - เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขที่ ผู้พัฒนาโปรแกรมได้สร้างขึ้นมา - ผลลัพธ์ที่ได้จากเงื่อนไข จะมีค่า จริง หรือ เท็จ

5 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ Flowchart นั้นจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ สำหรับกำหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบ ทางเลือก ได้แก่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน ผังงานแบบทางเลือก

6 กำหนดเงื่อนไข คำสั่ง ( ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ) จบ จริง (T) เท็จ (F) คำสั่ง ( ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ )

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน www.dsi.go.thDSI Terminal = เริ่มต้นและสิ้นสุดการ ทำงานของโปรแกรม Process = การประมวลผล การ คำนวณต่างๆ Input/output = การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน www.dsi.go.thDSI Decision = การตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อเลือกทำอย่างใด อย่างหนึ่ง โดย จะมีเส้นลูกศรแสดงทิศทางการ ทำงานต่อไป Predefined Process = การทำงาน ย่อยหรือฟังก์ชันย่อย On page connector = แสดงจุด เชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกัน

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน www.dsi.go.thDSI Off page connector = แสดงจุด เชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละ หน้ากระดาษ หรือการขึ้นหน้าใหม่ Document Output = การแสดงผล หรือรายงานทางเครื่องพิมพ์ Flow Line = ลูกศรแสดงทิศทางการ ทำงานของโปรแกรมและการไหล ของข้อมูล

10 ตัวอย่างผังงาน โจทย์ นายแดงมีเงินเก็บในออมสิน ซึ่งเขา ยังไม่ทราบจำนวนเงิน แต่เขาต้องนำ เงินที่มีไปซื้อของ โดยเขาคิดว่าถ้ามี เงินมากกว่า 50,000 บาท จะนำไปซื้อ โทรศัพท์ iphone แต่ถ้ามีเงินน้อยกว่า 50,000 บาท นายแดงจะนำเงินไปฝาก เข้าธนาคาร

11 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหา คือ ต้องการทราบว่านายแดงมีเงินพอที่จะซื้อโทรศัพท์ iphone ตัวแปรที่ใช้ คือ ข้อมูลนำเข้า คือ ผลลัพธ์ คือ จำนวนเงินในออมสิน ( money) ซื้อโทรศัพท์ iphone (Buy iphone) นำเงินไปฝากเข้าธนาคาร (Deposit money) เงื่อนไข คือ money > 50,000

12 ตัวอย่างผังงาน เริ่ม ต้น รับข้อมูล จำนวนเงิน ถ้าได้เงิน มากกว่า 50,000 บาท ซื้อโทรศัพท์ iphon นำเงินไปฝาก เข้าธนาคาร จบ จริ ง เท็ จ

13 การเขียนโปรแกรม

14 แบบฝึกหัดที่ 1 พิไลวรรณ ไชย เอม

15 ตอนที่ 1 คำชี้แจง : จงวิเคราะห์ปัญหาและเขียนผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนการ เปรียบเทียบค่าตัวแปร A > B โดย กำหนดให้ ค่าตัวแปร A =10 ค่าตัวแปร B =5 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไข การเปรียบเทียบค่าตัวแปร A > B ถ้าเป็น จริง ให้แสดงคำว่า Yse ถ้าเป็นเท็จให้ แสดงคำว่า No

16 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหา คือ..................................................................................................................................... ตัวแปรที่ใช้ คือ ……………………………………………………………… เงื่อนไขคือ..................................................................................................................................... ข้อมูลนำเข้า คือ............................................................................................................................. ผลลัพธ์ คือ.....................................................................................................................................

17 เขียนผังงาน

18 ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงเขียนโปรแกรมคำสั่ง และแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอให้ ถูกต้อง โดยให้พิมพ์คำสั่งที่กำหนดให้ จากการเขียนผังงาน (Flowchart) ใน ตอนที่ 1 แล้ว Compile &Run ออก ทางหน้าจอ

19 ชั่วโมงถัดไป เราจะ สอบการวิเคราะห์ ปัญหาจากโจทย์ที่ กำหนดให้ พิไลวรรณ ไชย เอม


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม แบบมีทางเลือก พิไลวรรณ ไชย เอม. คำถาม  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง printf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง  จงเขียนรูปแบบคำสั่ง scanf( ) พร้อม ยกตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google