งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของ โปรแกรม. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของ โปรแกรม. สาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของ โปรแกรม

2 สาระการเรียนรู้

3 โครงสร้างของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา C จะต้องเขียนด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเสมอ และเมื่อจบประโยคำสั่งแต่ละ คำสั่ง จะใช้เครื่องหมายเซมิโค ลอน (;) ในการคั่นคำสั่งแต่ละ คำสั่ง

4 โครงสร้างของโปรแกรม

5 ความหมาย โครงสร้างของ โปรแกรม

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี แบ่งออกได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนหัวโปรแกรม ( Head File ) 2. ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function ) 3. ส่วนฟังก์ชันย่อย ( Sub Function )

7 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนหัวโปรแกรม ( Head File ) หรือ คอมไพเลอร์ไดเร็กทีฟ ( Compiler Directive ) เป็นส่วนหัวของ โปรแกรมที่ใช้สำหรับเป็นตัวบอก คอมไพเลอร์ ว่าให้รวมไฟล์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้กับตัว โปรแกรมที่เขียนขึ้น

8 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนหัวโปรแกรม ( Head File ) #include ให้อ่านไฟล์ stdio.h เข้า มาด้วย ให้อ่านไฟล์ conio.h เข้า มาด้วย

9 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function ) หรือโปรแกรมหลัก ( Main Program ) เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องเขียนขึ้นเอง โดยนำคำสั่งหรือฟังก์ชันมาตรฐาน ต่าง ๆ มาเรียบเรียงกันขึ้นเป็น โปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

10 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function )

11 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function )

12 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function ) 1. ส่วนนำเข้าข้อมูล ( Input ) 2. ส่วนกำหนดค่า หรือ คำนวณ ( Assignment or Computation ) 3. ส่วนแสดงผลลัพธ์ ( Output )

13 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันหลัก ( Main Function ) การหมายเหตุ ( Comment ) ใช้เพื่อ ต้องการอธิบายรายละเอียดของ โปรแกรม หรือคำสั่ง สามารถเขียนได้ดังนี้ /* ข้อความ */

14 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันย่อย ( Sub Function ) หรือโปรแกรมย่อย ( Sub Program ) เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องเขียนขึ้นเอง โดยนำคำสั่งหรือฟังก์ชัน มาตรฐานต่าง ๆ มาเรียงกัน เพื่อให้โปรแกรมหลักหรือฟังก์ชัน สามารถประมวลผลโดยส่งผ่าน ค่าพารามิเตอร์ หรือไม่ผ่าน ค่าพารามิเตอร์ก็ได้

15 ส่วนประกอบของโปรแกรม ภาษาซี ส่วนฟังก์ชันย่อย ( Sub Function )

16 ตัวแปร ( Variable )

17 ตัวอย่าง การประกาศตัวแปร ( Variable )

18 คำสงวน ( reserved word )

19

20 ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล clrscr( ) printf( ) cprintf( ) scanf( ) getch( ) getchar( ) gets( ) textcolor( ) textbackground( ) gotoxy( )

21 ฟังก์ชัน clrscr( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

22 ฟังก์ชัน printf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ

23 ฟังก์ชัน printf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ

24 ฟังก์ชัน printf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ

25 ฟังก์ชัน printf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล แสดงผลข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ค่าคงที่ และนิพจน์ ออกจอภาพ

26 ฟังก์ชัน cprintf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

27 รหัสรูปแบบ ( format code ) ที่ ใช้ในการ แสดงผล ต้องอยู่ ในตำแหน่งหลัง เครื่องหมาย %

28 ฟังก์ชัน scanf( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้ามา เก็บไว้ในตัวแปร

29 ฟังก์ชัน getch( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

30 ฟังก์ชัน getchar( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

31 ฟังก์ชัน gets( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

32 ฟังก์ชัน textcolor( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษร โดยจะใช้ ร่วมกับฟังก์ชัน cprintf ซึ่งมีสีต่าง ๆ ให้ เลือกตัวเลขค่าสี อาจจะพิมพ์เป็น ตัวเลข หรือชื่อสีเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้

33 ฟังก์ชัน textcolor( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

34 ฟังก์ชัน textcolor( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล

35 ตัวเลขค่าสีตัวอักษร

36 ฟังก์ชัน textbackground( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล ใช้กำหนดสีพื้นให้กับตัวอักษร

37 ฟังก์ชัน gotoxy( ); ฟังก์ชันในการแสดงผลข้อมูล ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่จะแสดง ข้อความ

38 ชนิดของข้อมูล

39 รหัสควบคุม (Control code) เริ่มต้นด้วย ตัวอักษร back slash ( \ ) จากนั้นตาม ด้วยอักษร พิเศษ

40 องค์ประกอบของ โปรแกรม จบหน่วยที่ 2


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของ โปรแกรม. สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google