งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP

2 PHP Personal Home Page Professional Home Page
PHP : Hypertext Preprocessor

3 PHP is a server-side scripting language.
PHP scripts are executed on the server PHP supports many databases (MySQL, Oracle, etc.) PHP is an open source software PHP is free to download and use

4 รูปแบบของเว็บเพจ Static Web Dynamic Web

5 Static Web ข้อดี ไม่ต้องใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก
Static web pages คือเอกสาร HTML ที่ถูกเก็บอยู่ในระบบการจัดการไฟล์ (file system) หรือในเครื่องแม่ข่าย (Server) และถูกเรียกดูผ่านโปรโตคอล HTTP ข้อดี ไม่ต้องใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก เลือกใช้โฮส(เครื่องแม่ข่าย)แบบใดก็ได้ สามารถดูผ่าน Browser ได้โดยไม่ต้องนำไปไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น เรียกดูจาก CD-ROM หรือจาก USB Drive. ข้อเสีย การดูแล เช่น การปรับปรุงเนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลง หน้าเอกสารจำนวนหลายๆ หน้าทำได้ด้วยความยุ่งยาก

6 Dynamic Web เป็นลักษณะของเว็บเพจ ที่เนื้อหาภายในเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายลักษณะเช่น จากผู้พัฒนาเว็บไซต์เอง หรือจากผู้เข้าชมที่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ ประเภทของ Dynamic Web Server-side scripting Client side scripting Combination

7 สิ่งที่ควรรู้ในการเขียน PHP
HTML CSS Javascript Database

8 ความสามารถของ PHP รับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้
แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างภาษา HTML ได้ทันที มีฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้มากมาย สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย สามารถทำงานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ

9 โปรแกรมใช้งาน ตัวแปลภาษา PHP (http://www.php.net)
Apache Web Server ( Appserv ( PHP Apache Web Server Mysql phpMyAdmin

10 Syntax <?php ?> <? ?> <script language=“php”>
<% %>

11 Comment //…………………… แบบบรรทัดเดียว /* ………………..
//…………………… แบบบรรทัดเดียว /* ……………….. …………………… */ แบบหลายบรรทัด

12 Variable ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษ $1name $+LastName
$ (Dollar Sign) $name , $telephone A-Z , a-z , 0-9 , _ $Name1 , $l_name Case Sensitive $Name ,$name ,$nAmE ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษ $1name $+LastName ห้ามเว้นวรรคและใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ $First Name $First-Name

13 String (ข้อความ) “…” กำหนดข้อความให้กับตัวแปร
“…” กำหนดข้อความให้กับตัวแปร ‘…’ กำหนดข้อความให้กับตัวแปร . ต่อหรือเพิ่มเติมข้อความ $Name = “Sam”; $Name = ‘Sam’; $Text = “Hello ” . “World”; -> Hello World

14 String Function strlen() นับจำนวนตัวอักษรของคำ
strpos() หาตำแหน่งของตัวอักษรของคำ explode() แยกคำ/ตัวอักษร number_format() รูปแบบตัวเลข 1,200.50 str_replace() ค้นหาและแทนที่ข้อความ

15 การแสดงข้อความ echo - echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”;
echo “Hello”.$text; // Hello World print - print “Hello”; // Hello printf - $text = “Hello”; printf(“%s”,$text); // Hello

16 Operator Operator Name Example Result x + y Addition 2 + 2 4 x - y
Subtraction 5 - 2 3 x * y Multiplication 5 * 2 10 x / y Division 15 / 5 x % y Modulus 5 % 2 10 % 2 1 0 - x Negation - 2 a . b Concatenation "Hello". "World" HelloWorld

17 x = y x += y x = x + y x -= y x = x - y x *= y x = x * y x /= y x = x / y x %= y x = x % y a .= b a = a . b

18 เพิ่มค่าให้ x ทีละหนึ่งก่อน แล้วคืนค่า
Operator ชื่อ ความหมาย ++ x Pre-increment เพิ่มค่าให้ x ทีละหนึ่งก่อน แล้วคืนค่า x ++ Post-increment คืนค่า x ก่อน จึงเพิ่มค่าทีละหนึ่ง -- x Pre-decrement ลดค่าให้ x ทีละหนึ่งก่อน แล้วคืนค่า x -- Post-decrement คืนค่า x ก่อน จึงลดค่าทีละหนึ่ง

19 x มีค่าเท่ากับ y และชนิดของข้อมูลต้องเหมือนกัน
Operator ชื่อ ความหมาย ตัวอย่าง x == y เท่ากับ x มีค่าเท่ากับ y 5 = = 8 ให้ค่า false x === y x มีค่าเท่ากับ y และชนิดของข้อมูลต้องเหมือนกัน 5 = = = "5" ให้ค่า false x != y ไม่เท่ากับ x มีค่าไม่เท่ากับ y 5 != 8 ให้ค่า true x <> y 5 < > 8 ให้ค่า true x !== y x ไม่เท่ากับ y หรือ ชนิดของข้อมูลไม่เหมือนกัน 5 != = "5" ให้ค่า true x > y มากกว่า x มีค่ามากกว่า y 5 > 8 ให้ค่า false x < y น้อยกว่า x มีค่าน้อยกว่า y 5 < 8 ให้ค่า true x >= y มากกว่าหรือเท่ากับ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ y 5 >= 8 ให้ค่า false x <= y น้อยกว่าหรือเท่ากับ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y 5 <= 8 ให้ค่า true

20 ชื่อ ตัวอย่าง Operator x and y And x or y Or x xor y Xor x && y x || y
x=6 y=3  (x < 10 and y > 1) ให้ค่า true x or y Or x=6 y=3  (x==6 or y==5) ให้ค่า true x xor y Xor x=6 y=3  (x==6 xor y==3) ให้ค่า false x && y x=6 y=3 (x < 10 && y > 1) ให้ค่า true x || y x=6 y=3 (x==5 || y==5) ให้ค่า false ! x Not x=6 y=3 !(x==y) ให้ค่า true

21 If , If….Else if(condition){ statement; } if(condition){ statement 1;

22 เลขคี่ เลขคู่ $x = 4; $x = 7; If(($x %2)==0){ echo “เลขคู่”; }else{

23 If(condition){ statement 1; } elseif(condition){ statement 2; else{
Example $name = “Sam”; If($name==“Ball”){ echo “My Name is Ball.”; }elseif($name==“Sam”){ echo “My Name is Sam.”; }else{ echo “Name Not Match.”; } If(condition){ statement 1; } elseif(condition){ statement 2; else{ statement 3; My Name is Sam.

24 switch switch(n) { case Label1: statement 1; break;
default: statement 3; }

25 $name = “May”; switch($name){ case “Ball” : echo “My Name is Ball”; break; case “Sam” : echo “My Name is Sam”; break; case “May” : echo “My Name is May”; break; default : echo “Not Match!!”; } My Name is May

26 Looping While()….. Do…. While() For()….. Foreach()….

27 while Initialization; while(condition){ statement 1; statement 2;
increment/decrement; } statement 3;

28 2 4 6 8 END $num = 0; while($num < 10){ echo $num . “<br>”;
2 4 6 8 END $num = 0; while($num < 10){ echo $num . “<br>”; $num += 2; } echo “END”; $num = 6 $num = 10 $num = 4 $num = 2 $num = 8

29 for for(initialization;condition;increment/decrement){ statement 1;
} statement 3;

30 for($i=1;$i<=5;$i++){ echo $i . “,”; }
1, 2, 3, 4, 5,

31 do…while do{ statement 1; statement 2; }while(condition); statement 3;

32 $i = 10; do{ echo $i . “<br>”; $i += 2; }while($i<10); echo “END”;

33 foreach foreach(array_expression as $value){ statement 1; statement 2;
}


ดาวน์โหลด ppt PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google