งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 กราฟของความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 กราฟของความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 กราฟของความสัมพันธ์

2 การแสดงความสัมพันธ์ ในรูปแบบของกราฟ ความสัมพันธ์นอกจากจะแสดงใน รูปแบบของกราฟแล้ว ยังสามารถ แสดงในรูปแบบของกราฟได้ กล่าวคือเมื่อ เซต A และ B เป็น เซตจำกัด สามารถแทน ความสัมพันธ์ R จากเซต A ไปยัง เซต B ได้ด้วยกราฟโดยให้แต่ละ โหนดแทนสมาชิกของเซตและมี เส้นเชื่อมจากโหนด a ไปยังโหนด b ในกราฟถ้า aRb หรือ (a,b)  R

3 ตัวอย่าง 1 กำหนดให้ A = {1,2,3} เรา สามารถแทนความสัมพันธ์ R บน เซต A ด้วยกราฟได้ดังรูป เมื่อ R = {(1,2),(1,3),(2,2)} 2 1 3 ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับตัวเอง aRa จะมี loop ที่ a จากตัวอย่างมีรูป ที่โหนด 2

4 ตัวอย่าง 2 ให้ S = {1,3,5} และให้ R เป็น ความสัมพันธ์  บนเซต S จะได้ R=(1,1),(1,3),(1,7),(3,3),(3,5),(5,5)} 3 1 5 จะเห็นว่าทุกโหนดมีความสัมพันธ์ กับตนเองจึงมีลูป

5 ตัวอย่าง 3 ให้ W คือ เซตของงานที่เข้าคิวรอ รับบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ W = {A,B,C,D,E,F} ความสัมพันธ์ R บนเซต W กำหนด ว่างาน X จะมีความสัมพันธ์ R กับ Y เมื่อ งาน X จะต้องเสร็จก่อนงาน Y จะได้กราฟของความสัมพันธ์ดังนี้

6 CAB กำหนดให้ R = {(A,C),(B,C),(C,D),(C,E),(D,F),(E,F)} D EF


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 กราฟของความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google