งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้และนิยามที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้และนิยามที่ เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้และนิยามที่ เกี่ยวข้อง

2 นิยามของต้นไม้ ต้นไม้ (tree) คือ กราฟที่ไม่ มีวัฏจักร (connected acyclic graph) โดยทั่วไปเป็นกราฟที่ไม่มี ทิศทาง ต้นไม้สามารถนำไปใช้ในการ เก็บข้อมูลได้ เช่น โครงสร้าง องค์กร

3 ตัวอย่างการใช้งานต้นไม้ ผอ รอง 1 รอง 2 ผู้ช่วย 1 ผู้ช่วย 2 ผู้ช่วย 3

4 การใช้งานต้นไม้ โครงสร้างต้นไม้มีลักษณะ คล้ายต้นไม้จริง ซึ่งมี ใบ กิ่ง และ ราก ในชีวิตประจำวันจะพบการใช้ งานของโครงสร้างต้นไม้ ทั่วไป เช่น แผนผังองค์กร แผนผังวงศ์ตระกูล เป็นต้น โครงสร้างต้นไม้จะถูกแสดงใน ลักษณะหัวกลับ โดยรากจะอยู่ บนสุดและใบจะอยู่ล่างสุด

5 นิยามเกี่ยวกับต้นไม้ โหนด (node) คือจุดต่างๆในต้นไม้ กิ่ง (branch) คือเส้นที่เชื่อมระหว่าง โหนด ราก (root) คือโหนดที่อยู่ยอดสุด ลูก (child) คือโหนดที่ต่อจากโหนด ใดโหนดหนึ่ง แม่ (parents) คือโหนดที่อยู่สูงขึ้นไป หนึ่งระดับ พี่น้อง (subling) คือ โหนดที่มีแม่ เดียวกัน ใบ (leaf) คือ โหนดที่ไม่มีลูกอาจ เรียกว่าโหนดภายนอก (external node)

6 นิยามเกี่ยวกับต้นไม้ ( ต่อ ) โหนดภายใน (internal node) คือ โหนด ที่ไม่ใช่ใบ ระดับของโหนด (level) คือระยะทาง ตามแนวดิ่งจากรากไปถึงโหนดนั้น โดยทั่วไประดับของรากคือ 0 ความสูง (height) หรือ ความลึก (depth) คือ จำนวนกิ่งที่มากที่สุดบนเส้นทาง ใดๆจากรากถึงใบ ต้นไม้ย่อย (sub tree) ถ้า x เป็นโหนด หนึ่งในต้นไม้ T ทั้ง x และลูกหลาน ของ x จะประกอบกันเป็นต้นไม้ S ซึ่งมี x เป็นราก เราเรียก S นี้ว่าเป็น ต้นไม้ ย่อยของ T

7 ตัวอย่างองค์ประกอบ ของต้นไม้ A BCD EFGHI J

8 จากต้นไม้ในรูปจะได้ A,B,C,D,E,F,G,H,I และ J คือ โหนด A คือ ราก B,C และ D เป็นลูกของ A ดังนั้น A เป็นพ่อแม่ของ B,C และ D E และ F เป็นลูกของ B และ เป็นหลานของ A โหนด E,F,G,H,I และ J เป็น ใบ

9 จากต้นไม้ในรูปจะได้ ระดับของโหนด A คือ 0 ระดับของโหนด B,C และ D คือ 1 ระดับของโหนด E,F,G,H และ I คือ 2 ระดับของโหนด J คือ 3 ความสูงของต้นไม้นี้คือ 3 ก็ คือระดับที่มีค่ามากที่สุด ตัวอย่างต้นไม้ย่อย B EF


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้นไม้และนิยามที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google