งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graph Another one of Data Structure By Apiwat Uaprayotkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graph Another one of Data Structure By Apiwat Uaprayotkul."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graph Another one of Data Structure By Apiwat Uaprayotkul

2 Graph ?  Nonlinear Data Structure  ประกอบด้วย  เซตของเส้น (Edge)  เซตของจุด (Node)

3 Edge & Node ?  Edge ทีหน้าที่ เชื่อม Node เข้าด้วยกัน  เซตของ edge แทน ด้วย EG  บางครั้งเรียกว่า Vertice  เซตของ Node แทน ด้วย VG  จำนวนสมาชิกใน VG เรียกว่า Order  เรียกกราฟที่ Order เท่ากับ 0 ว่า Null Graph

4 Simple Graph • ต้องไม่มีการวนลูปของ เอจเกิดขึ้นใน EG หรือมี Path(V,V) • ต้องไม่มีเอจมากกว่าหนึ่ง เชี่อมต่อกันระหว่างสอง โหนด

5 If not a Simple Graph ?  เรียกกราฟที่ไม่ใช่ Simple Graph ว่า MultiGraph

6 Connected Graph เรียกกราฟ G ว่า Connected Graph ก็ต่อเมื่อ ไม่สามารถแบ่งกราฟ G ออกเป็นสองกราฟย่อยได้ นอกจาก จะมีการตัด Edge ใด Edge หนึ่ง ออกไป An Unconnected Graph

7 Adjacency Matrix  ใช้ Array 2 มิติ ในการสร้าง  เป็นวิธี implement Graph แบบหนึ่ง

8 Adjacency Matrix  ให้กราฟ G มีเซ็ตของโหนดเป็น VG และเซ็ต ของเอจเป็น EG โดยกราฟมีออเดอร์เท่ากับ N ซึ่ง N >= 1 แนวทางหนึ่งในการกำหนดเป็นกราฟโดย ใช้แมตทริกติดกัน (Adjacency Matrix) เป็น อาร์เรย์ N- ต่อ -N เมื่อให้เป็นอาร์เรย์ A จะได้ว่า หมายความว่า หากมีเอจที่เชื่อมต่อกันระหว่างโหนด i กับ j ก็จะได้ A(i,j) = 1 ไม่เช่นนั้นให้มีค่าเป็น 0

9 Adjacency Matrix GraphAdjacency Matrix

10 Directed GraphAdjacency Matrix

11 Operations  adjacent(G, x, y);  neighbors(G, x);  add(G, x, y);  delete(G, x, y);  get_node_value(G, x);  set_node_value(G, x, a);  get_edge_value(G, x, y);  set_edge_value(G, x, y, v);


ดาวน์โหลด ppt Graph Another one of Data Structure By Apiwat Uaprayotkul.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google