งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

2 รูป ที่ 2 7,500 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำวันที่.... คณะ A นาย สุรสิงห์ 6 1. ค่าบำรุงการศึกษา 2. ค่าบำรุงห้องพยาบาล 3. ค่าบำรุงห้องสมุด 4. ค่าภาคปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์ 5. ค่าอาหารและนม 1,200.00 200.00 1,400.00 4,500.00 ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 48-b0104-09 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

3 1 เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงินต้องเรียง ตามลำดับ รูป ที่ 3 2 3 4 5 7 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

4 รูป ที่ 4 144/1-501 การจ่ายใบเสร็จรับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการจ่ายเอกสารของทุกภาควิชาในคณะ A ครั้ ง ที่ ภาควิชาที่ เบิก วันที่ จ่า ย เอกสาร เล่ม ที่ เลขที่ เอกส า ร เริ่มต้ น เลขที่ เอกสาร สิ้นสุด 1 สำนักงาน เลขานุการ 18-06- 25 50 14 411000 2 ภาควิชา พืชไร่ นา 19-04- 25 50 14 511000 3 ภาควิชา ปฐพีวิ ทยา 18-06- 25 50 14 611000 4 ภาควิชา กีฏ วิทยา 22-06- 25 50 14 711000 5 ภาควิชา พืช สวน 02-09- 25 50 14 811000 6 ภาควิชา เกษตรกล วิธาน 02-09- 25 50 14 911000 144/502-568 144/569-575 144/1-1000 146/1-1000 146/1-55 146/56-101 คณะ A นาย กิจ 8 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

5 รูป ที่ 5 เงินสด :3,200 คณะ A นาย กิจ 9 ม.ค.ม.ค. 23 3,200 00 25 พค.50 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

6 รูป ที่ 6 17,400 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป มีดังนี้ 144/569-575 คณะ A นาย กิจ 10 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

7 รูป ที่ 7 11 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google