งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

2 รูป ที่ 2 7,500 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำวันที่.... คณะ A นาย สุรสิงห์ 6 1. ค่าบำรุงการศึกษา 2. ค่าบำรุงห้องพยาบาล 3. ค่าบำรุงห้องสมุด 4. ค่าภาคปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์ 5. ค่าอาหารและนม 1, , , ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 48-b ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

3 1 เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงินต้องเรียง ตามลำดับ รูป ที่ ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

4 รูป ที่ 4 144/1-501 การจ่ายใบเสร็จรับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการจ่ายเอกสารของทุกภาควิชาในคณะ A ครั้ ง ที่ ภาควิชาที่ เบิก วันที่ จ่า ย เอกสาร เล่ม ที่ เลขที่ เอกส า ร เริ่มต้ น เลขที่ เอกสาร สิ้นสุด 1 สำนักงาน เลขานุการ ภาควิชา พืชไร่ นา ภาควิชา ปฐพีวิ ทยา ภาควิชา กีฏ วิทยา ภาควิชา พืช สวน ภาควิชา เกษตรกล วิธาน / / / / / / คณะ A นาย กิจ 8 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

5 รูป ที่ 5 เงินสด :3,200 คณะ A นาย กิจ 9 ม.ค.ม.ค. 23 3, พค.50 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

6 รูป ที่ 6 17,400 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป มีดังนี้ 144/ คณะ A นาย กิจ 10 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

7 รูป ที่ 7 11 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ธนบัต ร เช็ค Pay-in รูป ที่ 1 รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ม. เกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google