งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel
ง30219 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2 รูปแบบของคำสั่งเงื่อนไขใน exel
=if (เงื่อนไข, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง, ค่าเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ) เมื่อ เงื่อนไขคือสิ่งที่ต้องการทดสอบ ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง คือ ค่าที่ต้องการแสดง เมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง หากเป็นค่าคงที่ต้องอยู่ใน เครื่องหมายคำพูด สามารถอ้างอิงที่เซลได้ด้วย ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ คือค่าที่แสดงเมื่อเป็นเท็จ

3 ตัวอย่างการใช้ if แบบง่าย
ใส่คำสั่งต่อไปนี้ลงในเซล B1 =if(A1>=50, “ผ่าน”, “ตก”) ลาก ลงไปที่ B2 ด้วย เมื่อป้อนตัวเลขลงไปในช่อง A1 และ A2 จะ ได้ผลดังนี้

4 ตัวอย่างการใช้ if แบบง่าย

5 ตัวอย่างการใช้ if แบบแบบอ้างอิงค่า
พิมพ์คำว่า ผ่าน ในเซล A1 และ ตกในเซล A2 ใส่คำสั่งต่อไปนี้ลงในเซล B1 =if(B2>=50, A1, A2) เมื่อป้อนตัวเลขลงไปในช่อง B2 จะได้ผลดังนี้

6 ตัวอย่างการใช้ if แบบอ้างอิงเซล

7 รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
=if (เงื่อนไข, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง, ค่าเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ) จากรูปแบบดังกล่าว เราสามารถแทรกคำสั่ง เงื่อนไข ซ้อนลงไปแทน ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง หรือ ค่าเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ได้

8 ตัวอย่างรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
เช่น ต้องการเขียนคำสั่งเพื่อคำนวณภาษี โดยมีเกณฑ์ คือ รายได้ 100,000 ขึ้นไป ภาษีร้อยละ 7 รายได้ 50,000 – 99,999 ภาษีร้อยละ 5 รายได้ไม่ถึง 50,000 ไม่เสียภาษี สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

9 ตัวอย่างรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
ป้อนค่าตัวเลขที่ A1 และ ใส่คำสั่งต่อไปนี้ใน B1 if ( A1 >= , A1*7/100, if(A1 >=50000, A1*5/100,“0”) )

10 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด
คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป เกรด 4 คะแนนตั้งแต่ เกรด 3 คะแนนตั้งแต่ เกรด 2 คะแนนตั้งแต่ เกรด 1 อื่นๆ เกรด 0

11 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด
=if(A1>=80, “4”, ) if(A1>=70, “3”, ) if(A1>=60, “2”, ) if(A1>=50, “1”, “0” )

12 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด
=if(A1>=80, “4”, if(A1>=70, “3”, if(A1>=60, “2”, if(A1>=50, “1”, “0” ) ) ) )

13 สรุปหลักการ วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดต้องเท่ากัน
เงื่อนไขใหม่ต้องใส่ให้ตรงส่วนที่ต้องการ สามารถพิมพ์คำสั่งที่ notepad แล้ว copy ไปใส่ exel


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google