งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ

2 รูปแบบของคำสั่งเงื่อนไข ใน exel =if ( เงื่อนไข, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ) เมื่อ เงื่อนไขคือสิ่งที่ต้องการ ทดสอบ ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง คือ ค่าที่ ต้องการแสดง เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง หากเป็นค่าคงที่ต้องอยู่ใน เครื่องหมายคำพูด สามารถอ้างอิง ที่เซลได้ด้วย ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ คือค่าที่ แสดงเมื่อเป็นเท็จ

3 ตัวอย่างการใช้ if แบบง่าย ใส่คำสั่งต่อไปนี้ลงในเซล B1 =if(A1>=50, “ ผ่าน ”, “ ตก ”) ลาก ลงไปที่ B2 ด้วย เมื่อป้อนตัวเลขลงไปในช่อง A1 และ A2 จะได้ผลดังนี้

4 ตัวอย่างการใช้ if แบบง่าย

5 ตัวอย่างการใช้ if แบบ แบบอ้างอิงค่า พิมพ์คำว่า ผ่าน ในเซล A1 และ ตกในเซล A2 ใส่คำสั่งต่อไปนี้ลงในเซล B1 =if(B2>=50, A1, A2) เมื่อป้อนตัวเลขลงไปในช่อง B2 จะได้ผลดังนี้

6 ตัวอย่างการใช้ if แบบ อ้างอิงเซล

7 รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น =if ( เงื่อนไข, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง, ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ) จากรูปแบบดังกล่าว เราสามารถ แทรกคำสั่ง เงื่อนไขซ้อนลงไป แทน ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง หรือ ค่าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ได้

8 ตัวอย่างรูปแบบที่ซับซ้อน ขึ้น เช่น ต้องการเขียนคำสั่งเพื่อ คำนวณภาษี โดยมีเกณฑ์คือ รายได้ 100,000 ขึ้นไป ภาษีร้อย ละ 7 รายได้ 50,000 – 99,999 ภาษี ร้อยละ 5 รายได้ไม่ถึง 50,000 ไม่เสียภาษี สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

9 ตัวอย่างรูปแบบที่ซับซ้อน ขึ้น ป้อนค่าตัวเลขที่ A1 และ ใส่คำสั่ง ต่อไปนี้ใน B1 if ( A1 >= 100000, A1*7/100, if(A1 >=50000, A1*5/100,“0”) )

10 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเกรด 4 คะแนนตั้งแต่ 70-79 เกรด 3 คะแนนตั้งแต่ 60-69 เกรด 2 คะแนนตั้งแต่ 50-59 เกรด 1 อื่นๆเกรด 0

11 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด =if(A1>=80, “4”, ) if(A1>=70, “3”, ) if(A1>=60, “2”, ) if(A1>=50, “1”, “0” )

12 ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด =if(A1>=80, “4”, if(A1>=70, “3”, if(A1>=60, “2”, if(A1>=50, “1”, “0” ) ) ) )

13 สรุปหลักการ วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดต้องเท่ากัน เงื่อนไขใหม่ต้องใส่ให้ตรงส่วนที่ ต้องการ สามารถพิมพ์คำสั่งที่ notepad แล้ว copy ไปใส่ exel


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำสั่งเงื่อนไขใน exel ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google