งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

3 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n ถ้า B = [b ij ] n x m มีสมบัติว่า b ij = a ji ทุก i = 1, 2,..., n และ j = 1, 2,..., m แล้วเรียก B ว่าเป็นเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของ A เขียนแทน B ด้วย A t เช่น แล้ว ถ้า แล้ว ถ้า

4 ตัวอย่าง กำหนดเมทริกซ์ A, B ดังนี้ จงหา (AB) t, B t A t วิธีทำ 

5 เนื่องจาก  จะได้ และ จะได้ ดังนั้น จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า (AB) t = B t A t

6 ถ้า A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] n x p, C = [c ij ] p x q แล้ว 1. A(BC) = (AB)C 2. 0 r x m A = 0 r x n, A0 n x p = 0 m x p 3. I m A = A, AI n = A 4. (cA)B = A(cB) = c(AB) เมื่อ c เป็นค่าคงตัว 6. (A + E)B = AB + EB เมื่อ E เป็น m x n เมทริกซ์ 5. A(B + D) = AB + AD เมื่อ D เป็น n x p เมทริกซ์

7 7. (A + F) t = A t + F t เมื่อ F เป็น m x n เมทริกซ์ 8. (AB) t = B t A t 9. (A t ) t = A 10. (cA) t = cA t เมื่อ c เป็นค่าคงตัว 11. (A + B) 2  A 2 + 2AB + B 2 12. (A - B) 2  A 2 - 2AB + B 2 13. (A + B)(A - B)  A 2 - B 2 จากข้อ 11, 12 (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 และ (A – B) 2 = A 2 – 2AB +B 2 ก็ต่อเมื่อ AB = BA


ดาวน์โหลด ppt เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google