งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 มาตรา 55/1 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการ บริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการ บริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน จังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว มาตรา 53/2 ให้นำความในมาตรา 53/1 มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม มาตรา 55/1 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 3/1 มาตรา 78 (2) กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการจัดระบบการบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแก่ การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในพื้นที่

3 แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้ว่าราชการ จังหวัด ( แกนประสาน ) ผ่านกลไก ก. บ. จ./ ก. บ. ก. และการประชุม ปรึกษาหารือ ตาม ม. 53/1 วรรค สอง ผ่านกลไก ก. บ. จ./ ก. บ. ก. และการประชุม ปรึกษาหารือ ตาม ม. 53/1 วรรค สอง 3

4 การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม ราชกา ร บริหาร ส่วนก ลาง ราชกา รบริหาร ส่วน ภูมิภาค ราชกา รบริหาร ส่วน ท้องถิ่น Vertical (Multi-level) Governance ภาคประชา สังคม ชุมชน ประชาชน Horizontal Governance ภาคเอก ชน Horizontal Governance 4

5 15 10 17 18 16 12 11 13 14 2 4 1 5 3 9 6 7 8 เกษตร ปลอดภัย ท่องเที่ยว วัฒนธรรม เกษตร ปลอดภัย ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ โลจิสติกส์ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตรแปร รูป ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เกษตรแปร รูป ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เกษตรข้าวหอม มะลิ + โค ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตรข้าวหอม มะลิ + โค ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตร ข้าวหอมมะลิ + มัน สำปะหลัง ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ไหมไทย เกษตร ข้าวหอมมะลิ + มัน สำปะหลัง ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ไหมไทย เกษตรข้าวหอมมะลิ อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรและ พลังงานทดแทน เกษตรข้าวหอมมะลิ อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรและ พลังงานทดแทน เกษตรข้าว หอมมะลิ ท่องเที่ยว เกษตรข้าว หอมมะลิ ท่องเที่ยว เกษตรแปร รูป ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรแปร รูป ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ เกษตร ปลอดภัย ท่องเที่ยว อุตสาหกรร ม โลจิสติกส์ เกษตร ปลอดภัย ท่องเที่ยว อุตสาหกรร ม โลจิสติกส์ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ เกษตร ผลไม้ เมืองร้อน ท่องเที่ยว เกษตร ผลไม้ เมืองร้อน ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทาง ทะเล เกษตร - ยางพารา เกษตรยางพารา + ปาล์ม ท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่ง โลจิสติกส์ เกษตรยางพารา + ปาล์ม ท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่ง โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เกษตรข้าว + อ้อย + มัน ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เกษตรข้าว + อ้อย + มัน แทนด้านเกษตร แทนด้าน ท่องเที่ยว แทนด้าน อุตสาหกรรม แทนด้านโลจิ สติกส์ 5 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6 ตัวชี้วัด : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว ( เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ) คำของบประมาณปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯจำนวน 38,800,000 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มฯ (26,000,000 บาท) 2. จัดงานมหัศจรรย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบำบัดกอล์ฟแอนด์สปา (The Miracle Thailand) ของกลุ่มฯ เชื่อมโยงกับประเทศ GMS (3,000,000 บาท) 3. โครงการการดูร์ เดอ ล้านนาตะวันออก : ขยายผลโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มฯ (9,800,000 บาท) คำของบประมาณปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯจำนวน 38,800,000 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มฯ (26,000,000 บาท) 2. จัดงานมหัศจรรย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบำบัดกอล์ฟแอนด์สปา (The Miracle Thailand) ของกลุ่มฯ เชื่อมโยงกับประเทศ GMS (3,000,000 บาท) 3. โครงการการดูร์ เดอ ล้านนาตะวันออก : ขยายผลโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มฯ (9,800,000 บาท) 6 ตัวอย่าง

7 ตัวชี้วัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตภาคการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น คำของบประมาณปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯจำนวน 492,772,800 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (รวม 26 โครงการย่อย งบประมาณ 395,981,600 บาท) 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร (รวม 4 โครงการย่อย งบประมาณ 81,215,000 บาท) 3. โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร (รวม 5 โครงการย่อย งบประมาณ 15,576,200 บาท) คำของบประมาณปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯจำนวน 492,772,800 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (รวม 26 โครงการย่อย งบประมาณ 395,981,600 บาท) 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร (รวม 4 โครงการย่อย งบประมาณ 81,215,000 บาท) 3. โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร (รวม 5 โครงการย่อย งบประมาณ 15,576,200 บาท) มูลค่าและรายได้จากผลผลิต ภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 7 ตัวอย่าง

8 8 จังหวัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวง กรม ชุมชน/ เอกชน การแปรรูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การแปรรูป เพิ่มและ สร้าง คุณค่า การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การพัฒนา เกษตรกร และ สถาบัน เกษตรกร การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ การผลิต การเพิ่ม ผลผลิต พัฒนา คุณภาพ การผลิต การพัฒนา ระบบ การตลาด Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 8 ตัวอย่าง วิจัยและ พัฒนา วิจัยและ พัฒนา การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานฯ

9 กระทรวง กรม งบ Function การลงทุนของ ภาคเอกชน งบ อปท. ตามความสมัครใจ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด งบ Area 9 แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ

10 10 มติของ ก.น.จ. (วันที่ 26 กันยายน 2554) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับ ส่วนราชการ และกับท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.น.จ.   หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบรวม 2 เรื่อง ดังนี้ สำหรับลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอเป็นคำของบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 อ. ก. น. จ. ฯ จะได้พิจารณา ในรายละเอียดและนำเสนอแนวทางในการประชุม ก. น. จ. ครั้งต่อไป

11 11 แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มติ ก.น.จ. วันที่ 26 ก.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

12 12 แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มติ ก.น.จ. วันที่ 26 ก.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ)  ลักษณะโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็น คำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้นำนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 มาเป็นกรอบในการจัดทำโครงการ

13 13 แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มติ ก.น.จ. วันที่ 26 ก.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

14 เป็นการจัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (Area) กับส่วนราชการ (Function) เพื่อบูรณาการโครงการ ที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับส่วนราชการ และกับท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประธาน ก. น. จ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาผู้นำการ บริหารการเปลี่ยนแปลง ” (CEO Retreat) จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการทำงาน / โครงการร่วมกัน มอบหมายให้ทีมบูรณาการกลาง ( สงป. สศช. มท. และสำนักงาน ก. พ. ร.) ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดประชุมร่วมกันกับจังหวัด และ อปท. เพื่อบูรณาการการทำงาน / โครงการร่วมกัน โดยในระยะแรก ให้นำร่องในภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านน้ำ ด้านทาง ด้านการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เพื่อจะได้รูปแบบ และนำไปขยายผลในภารกิจด้านอื่นต่อไป 14  มติ ก.น.จ. วันที่ 26 ก.ย. 54 : แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับส่วนราชการ และกับท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประธาน ก. น. จ.

15 เกษตร ถนน น้ำ ท่องเที่ยว Value Chains การขาย การให้ บริการ วิจัยและ พัฒนา พัฒนาการบริหาร จัดการและ ปัจจัยพื้นฐาน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ พัฒนา การตลาด แผนกระทรวง กรม กระทรวง กรมนำแผนฯ ไปแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด อปท. บูรณาการแผน ที่จะทำงาน ในพื้นที่ร่วมกัน 15  มติ ก.น.จ. วันที่ 26 ก.ย. 54 : แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับส่วนราชการ และกับท้องถิ่น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประธาน ก. น. จ. ( ต่อ )

16 23 พ. ย. 54 ประชุมชี้แจงจังหวัด/กลุ่มจังหวัดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของ มท. (รมต.สร (นายสรุวิทย์ คนสมบูรณ์) เป็นประธาน) ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการ (สำนักนโยบาย และแผน) เฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และท่องเที่ยว 7 ธ. ค. 54 ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างที่ดีและที่ไม่ดีในการเขียนโครงการ และคำของบประมาณ 14 ธ. ค. 54 ประชุม ก.น.จ. นัดพิเศษผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของ มท. โดยเชิญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และท่องเที่ยวมา นำเสนอแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่จะดำเนินการในพื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (นรม. เป็นประธาน) 23 ธ. ค. 54 5 - 6 ม. ค. 55 จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการแผนงาน/ โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 16

17 17 ความเห็นของ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) ลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอเป็นคำของบประมาณ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด   หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรร งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาในเรื่องที่ยังค้างการพิจารณาเพื่อนำเสนอ ก.น.จ. รวม 2 เรื่อง ดังนี้

18 คงเดิม ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สามารถกำหนดกรอบงบประมาณได้ในขณะนี้ แต่ในเบื้องต้นให้ใช้กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 18,200 ล้านบาท โดยเป็นงบของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 18,170 เป็นฐาน ในการคำนวณเงินงบประมาณไปก่อน และอีก 30 ล้านบาท เป็นงบสำหรับทีมบูรณาการกลาง  งบบริหารจัดการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 10 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดละ 5 ล้านบาท (รวมวงเงิน 850 ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 1) การจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 2) การจัดประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ./ ก.บ.ก. 3) การศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฯ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ก.บ.จ./ก.บ.ก. บุคลากร การจัดทำระบบฐานข้อมูล ฯลฯ 6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน 7) การติดตามประเมินผล  70% 30% จังหวัด กลุ่มจังหวัด กำหนดสัดส่วนระหว่างงบประมาณ กลุ่มจังหวัดและงบประมาณจังหวัด (5436 ล้านบาท) (12,734 ล้านบาท)  กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 18 ความเห็น อ.ก.น.จ. ฯ วันที่ 17 พ.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

19 กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ( 12,734 ล้านบาท) 10% 20% 40% จัดสรรตามความ ผกผันของรายได้ต่อ ครัวเรือน ในแต่ละจังหวัด 40% จัดสรรตาม GPP 10% จัดสรรตามคุณภาพ ของแผน 10% จัดสรรตามจำนวน ประชากรของ ในแต่ละจังหวัด 20% จัดสรรเฉลี่ย เท่ากัน ทุกจังหวัด 20%  19 คงเดิม ความเห็น อ.ก.น.จ. ฯ วันที่ 17 พ.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

20 ส่วนที่ 1 ร้อยละ 50 (2,736 ล้านบาท) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด แยกเป็น 1) กลุ่มที่มี 5 จังหวัด ได้วงเงิน 180 ล้านบาท (มี 5 กลุ่มจังหวัด) 2) กลุ่มที่มี 4 จังหวัด ได้วงเงิน 144 ล้านบาท (มี 12 กลุ่มจังหวัด) 3) กลุ่มที่มี 3 จังหวัด ได้วงเงิน 108 ล้านบาท (มี 1 กลุ่มจังหวัด) ส่วนที่ 2 ร้อยละ 50 (2,700 ล้านบาท) วงเงิน 5,436 ล้านบาท โดยประมาณการกรอบวงเงินเบื้องต้นกำหนดไว้ที่กลุ่มจังหวัดละ 150 ล้านบาท ซึ่งในการพิจารณาจัดสรรไม่จำเป็นจะต้องจัดสรร ให้กลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มเท่ากันขึ้นอยู่กับผลการพิจารณา คุณภาพของแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ( 5,436 ล้านบาท)  20 คงเดิม จำนวนจังหวัด ในกลุ่ม งบกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 1ส่วนที่ 2*รวม 3 จังหวัด (มี 1 กลุ่ม)108108150258 4 จังหวัด (มี 12 กลุ่ม)144150294 5 จังหวัด (มี 5 กลุ่ม)180150330 * กรณีได้รับคะแนนคุณภาพแผนเท่ากันทุกกลุ่ม ความเห็น อ.ก.น.จ. ฯ วันที่ 17 พ.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

21 หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นการพิจารณา คะแนน เดิม คะแนน ปรับใหม่ 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด105 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ10 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย8085 3.1 วิสัยทัศน์(10) 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์(10)(15) 3.3 เป้าประสงค์(10) 3.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์(10)(15) 3.5 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์(10)(15) 3.6 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์(30)(20) รวม100 21 ความเห็น อ.ก.น.จ. ฯ วันที่ 17 พ.ย. 54 : หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

22 22 ความเห็น อ.ก.น.จ. ฯ วันที่ 17 พ.ย. 54 : ลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอเป็นคำของบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  ลักษณะโครงการ ที่ไม่ควรเสนอขอ เป็นคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 1. พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ไม่ควรก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ เว้นแต่เป็นการสร้างทาง ที่จะทำให้ประเด็น ยุทธศาสตร์ ของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดบรรลุผลได้อย่างแท้จริง 3. เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4. มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และ วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ หรือการทำแผนแม่บทซึ่ง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา) 5. เป็นโครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล) และเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็น ยุทธศาสตร์บรรลุผลอย่างแท้จริง 6. เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจประจำของ หน่วยงานราชการต่างๆ หรือ อปท. อยู่แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผนดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็น ยุทธศาสตร์บรรลุผลอย่างแท้จริง 7. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นเป็นรายการที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ หรือเป็นเรื่อง การค้าชายแดน หรือเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

23 23 ควรให้งบประมาณของจังหวัด/จังหวัดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานเป็นอย่าง เป็นรูปธรรม โดยเสนอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้มีการกำหนดสัดส่วนงบประมาณของส่วนราชการ ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 3 ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบุรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการและ จังหวัด โดยให้กรมเน้นในเรื่องของนโยบาย แต่ในเรื่องของการปฏิบัติควรเป้นหน้าที่ของภูมิภาค และท้องถิ่นดำเนินการ ทั้งนี้ จำเป็นต้องผลักดันให้มีการบริหารงานโดยยึดพื้นที่ (จังหวัด) ให้มากขึ้น สำหรับการจัดทำโครงการต่างๆ ที่สะท้อนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น ตั้องให้ความสำคัญ กับโครงการที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ขึ้นจริง โดยสามารถ แสดงข้อมูลประกอบการดำเนินงานได้ชัดเจน

24 สรุปบทเรียน การจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 24

25 ลักษณะโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน  ขาดรายละเอียดกิจกรรม/กิจกรรมไม่ชัดเจน  ไม่ระบุแนวทาง/วิธีการดำเนินงาน  ไม่ระบุพื้นที่ดำเนินการ  พื้นที่ดำเนินโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม  ไม่มีรายละเอียดวิธีการบริหารโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อโครงการไม่สื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ  โครงการไม่สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาหรือสภาพพื้นที่จังหวัด เช่น  โครงการขยายพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมัน /โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่บางแห่ง ฯลฯ  โครงการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางของ ก.น.จ.  เป็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่าย และ/หรือจัดจ้างบุคลากร  โครงการที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ และ/หรือไม่มีข้อตกลงกับหน่วยงาน/ องค์กรต่างประเทศในการดำเนินงานร่วมกัน  โครงการที่เป็นงบผูกพันไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี  เป็นโครงการที่ควรใช้งบบริหารของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ  เป็นภารกิจประจำของส่วนราชการ  เป็นโครงการซึ่งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว 25

26 ลักษณะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ข้อมูลทั่วไป/หลักการและเหตุผลของโครงการชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสำคัญของจังหวัด  กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ  โครงการมีกิจกรรมหลากหลายในลักษณะบูรณาการ และมีกิจกรรมหลักที่ แสดงให้เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการได้  มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ  ระบุวิธีการบริหารจัดการ และการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี โดยไม่ก่อให้เกิดงบผูกพันข้ามปี 26

27 27 We invite you to come and use our professional photo lab services, and then... stay. Sip a capuccino, view our latest gallery showing or browse through our collection of photography books and magazines. Fine Art and Stock Photography Gallery – abstract impressionism, and realism in black and white, portraits, travel, landscape and digital photography. Welcome to our company. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2356 9999 www.opdc.go.th ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.


ดาวน์โหลด ppt 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google