งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. ความหมายและสัญลักษณ์ของเมทริกซ์ พิจารณาการเรียงของแถว แถวละเท่า ๆ กัน เช่น -1 2 5 6 3 0 1 2 4 -3 2 -1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. ความหมายและสัญลักษณ์ของเมทริกซ์ พิจารณาการเรียงของแถว แถวละเท่า ๆ กัน เช่น -1 2 5 6 3 0 1 2 4 -3 2 -1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

2 ความหมายและสัญลักษณ์ของเมทริกซ์ พิจารณาการเรียงของแถว แถวละเท่า ๆ กัน เช่น -1 2 5 6 3 0 1 2 4 -3 2 -1

3 ถ้าใส่วงเล็บ [ ] หรือ ( ) ดังต่อไปนี้ หรือ ในคณิตศาสตร์เราเรียกการเรียงจำนวนเป็นแถว ๆ แถว ละเท่า ๆ กัน โดยมีวงเล็บ [ ] หรือ ( ) ว่า เมทริกซ์ และเรียกจำนวนแต่ละจำนวนในเมทริกซ์ว่า สมาชิก ของเมทริกซ์

4 สัญลักษณ์ทั่ว ๆ ไปของเมทริกซ์ การเรียกชื่อเมทริกซ์ โดยปกติแล้วเราจะใช้อักษรภาษา อังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนที่ของเมทริกซ์ เช่น เรียก เมทริกซ์ A, เมทริกซ์ B เป็นต้น สมาชิกของเมทริกซ์ที่เรียงกันอยู่ตามแนวนอน เรียกว่า สมาชิกที่อยู่ในแถว (ROW) ของเมทริกซ์ เมทริกซ์แต่ละ เมทริกซ์จะมีกี่แถวก็ได้

5 สมาชิกของเมทริกซ์ที่เรียงกันอยู่ตามแนวดิ่ง เรียกว่า สมาชิกที่อยู่ในหลัก (COLUMN) ของเมทริกซ์ เมทริกซ์ แต่ละเมทริกซ์จะมีกี่หลักก็ได้ เช่น A เป็นเมทริกซ์ที่มี 2 แถว และ 2 หลัก 2, 3 เป็นสมาชิกในแถวที่ 1 4, 0 เป็น สมาชิกในแถวที่ 2 2, 4 เป็นสมาชิกในหลักที่ 1 3, 0 เป็น สมาชิกในหลักที่ 2 และใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ซึ่งเป็นตัวเดียวกับเมทริกซ์ แทนสมาชิกของเมทริกซ์นั้น เช่น a ij แทนสมาชิกของเมท ริกซ์ A

6 บทนิยาม เมทริกซ์ คือ ชุดของจำนวน mn ตัว (mn  I + ) ซึ่งเขียนเรียงกัน m แถว n หลัก ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ในรูปแบบ แถวที่ 1 แถวที่ 2...... แถวที่ m เรียก a ij ว่าเป็นสมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมท ริกซ์ หรือเรียกว่าเป็นสมาชิกในตำแหน่งที่ ij ของ เมทริกซ์ เมื่อ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n หลักที่ 1 หลักที่ 2... หลักที่ n

7 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n และ B = [b ij ] m x n A เท่ากับ B ก็ต่อเมื่อ a ij = b ij สำหรับ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n และเขียน A = B แทน A เท่ากับ B ถ้า A ไม่เท่ากับ B เขียนแทนด้วย A  B A = [a ij ] m x n หมายถึง เมทริกซ์ A เป็น m x n เมทริกซ์ที่ มีสมาชิกในตำแหน่งที่ ij เป็น a ij เมื่อ i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., n


ดาวน์โหลด ppt เมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6. ความหมายและสัญลักษณ์ของเมทริกซ์ พิจารณาการเรียงของแถว แถวละเท่า ๆ กัน เช่น -1 2 5 6 3 0 1 2 4 -3 2 -1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google