งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow & Scope การทำงานของโปรแกรมที่ดินเอกชน โครงสร้างและสาธารณูปโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow & Scope การทำงานของโปรแกรมที่ดินเอกชน โครงสร้างและสาธารณูปโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow & Scope การทำงานของโปรแกรมที่ดินเอกชน โครงสร้างและสาธารณูปโภค
เข้าทำประโยชน์ การได้มาของที่ดิน จัดกลุ่ม A , B แบ่งแปลง เกษตรกร เข้าทำประโยชน์ ทำสัญญา บันทึกประวัติ A = แปลงเดียว คือ ได้มาจากโฉนดฉบับเดียว B = รวมแปลง คือ ได้มาจากโฉนดมากกว่าหนึ่งฉบับ

2 นางลำเยือน เรืองสุคนธ์
ตัวอย่างข้อมูล Case 1 นายชอบ ปั้นลาย เช่าซื้อ 00005/2552 โฉนดที่ดิน 75 A146 A146/001 บันทึกประวัติ Case 2 นางลำเยือน เรืองสุคนธ์ เช่า 00045/2550 A14/001 โฉนดที่ดิน A14 A14/002 สร้างถนน Case 3 นางอนงค์ เรืองศักดิ์ โอนกรรมสิทธิ์ 00060/2534 โฉนดที่ดิน 6823 B25/001 B25/027 แปลงว่าง โฉนดที่ดิน 6843 B25 B25/074 โฉนดที่ดิน 6902 สร้างถนน

3 ขั้นตอนการบันทึก/ค้นหาข้อมูลที่ดินเอกชนในระบบจัดที่ดิน
กรณีโครงสร้างและสาธารณูปโภค บันทึก/ค้นหามติ บันทึก/ค้นหา การเข้าทำประโยชน์ บันทึก/ค้นหาการได้มาของที่ดิน บันทึก/ค้นหา การจัดกลุ่ม บันทึก/ค้นหาการแบ่งแปลง กรณีเกษตรกร บันทึก/ค้นหาเกษตรกร บันทึก/ค้นหามติ บันทึก/ค้นหา การเข้าทำประโยชน์ บันทึก/ค้นหาการทำสัญญา บันทึก/ค้นหาประวัติ หมายเหตุ : การบันทึกมติ กรณียังหามติไม่ได้ให้ผู้ใช้งานใส่ประเภทมติ คือ ไม่ระบุ ครั้งที่อนุมัติ คือ 99/9999 และ ว/ด/ป อนุมัติ คือ 01/01/2500

4 กรณีแปลงคง / แปลงแบ่ง พร้อมตัวอย่าง
แปลงคง (A146/001) เนื้อที่ 9-3-9 แบ่งจาก A146/001 นายชอบ ปั้นลาย แปลงแบ่ง (A146/002) เนื้อที่ 5-0-0 A146/001 (เนื้อที่ ) แบ่งจาก A146/001 แปลงแบ่ง (A146/003) เนื้อที่ 5-0-0 แบ่งจาก A146/001

5 ตัวอย่างกรณีแปลงแบ่งทดลองคีย์ A146/002
ที่ตั้งที่ดิน หมู่ที่ 00 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กรมที่ดินแบ่งแยกออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 555 ประเภทที่ดินเป็นที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ (กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และเป็นแปลงแบ่ง โดยแบ่งจาก A146/001 กรมที่ดินแบ่งแยกเนื้อที่ ส่วนส.ป.ก. แบ่งแยก เนื้อที่ กลุ่มเดิมของจังหวัด คือ เลขที่แปลงเดิมของจังหวัด คือ 9 สถานะการแบ่งแปลง เลือกเป็นแปลงแบ่ง กลุ่ม/แปลงอ้างอิง A146/001 มติ คปจ. ครั้งที่ 01/ ว/ด/ป อนุมัติ 15/03/2555 เข้าทำประโยชน์ โดย นางก้อนทอง สุขนพกิจ ทำสัญญาเช่าซื้อ เลขที่ /2555 บันทึกประวัติ

6 การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การโอนสิทธิ / รับมรดกสิทธิ
00005/2552 จะต้อง Update ในหน้าจอทำสัญญา นายชอบ ปั้นลาย เช่าซื้อ 00005/2552 บันทึกประวัติ A146/001 การโอนสิทธิ / รับมรดกสิทธิ จะต้อง Update ในหน้าจอการเข้าทำประโยชน์ และหน้าจอทำสัญญา นายกมล อุทากรณ์ บันทึกประวัติ A146/001 รับมรดกสิทธิจาก นายชอบ ปั้นลาย

7 สวัสดีจ้า น.ส. สันหณัฐ ฑียาพงศ์ โทร ,


ดาวน์โหลด ppt Flow & Scope การทำงานของโปรแกรมที่ดินเอกชน โครงสร้างและสาธารณูปโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google