งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ได้มา ของ ที่ดิน จัด กลุ่ม A, B แบ่ง แปลง โครงสร้า งและ สาธารณู ปโภค เกษตรก ร ทำ สัญญา เข้าทำ ประโยชน์ บันทึก ประวัติ Flow & Scope การทำงานของ โปรแกรมที่ดินเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ได้มา ของ ที่ดิน จัด กลุ่ม A, B แบ่ง แปลง โครงสร้า งและ สาธารณู ปโภค เกษตรก ร ทำ สัญญา เข้าทำ ประโยชน์ บันทึก ประวัติ Flow & Scope การทำงานของ โปรแกรมที่ดินเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ได้มา ของ ที่ดิน จัด กลุ่ม A, B แบ่ง แปลง โครงสร้า งและ สาธารณู ปโภค เกษตรก ร ทำ สัญญา เข้าทำ ประโยชน์ บันทึก ประวัติ Flow & Scope การทำงานของ โปรแกรมที่ดินเอกชน เข้าทำ ประโยชน์ A = แปลงเดียว คือ ได้มาจาก โฉนดฉบับเดียว B = รวมแปลง คือ ได้มาจาก โฉนดมากกว่าหนึ่งฉบับ

2 ตัวอย่างข้อมูล โฉนดที่ดิน 75 A146A146 /001 31411000434 58 นายชอบ ปั้น ลาย เช่าซื้อ 00005 /2552 บันทึก ประวัติ โฉนดที่ดิน 8319 A14 A14/ 001 31411001934 50 นางลำเยือน เรืองสุคนธ์ เช่า 00045 /2550 A14/ 002 สร้างถนน โฉนดที่ดิน 6823 B25/ 001 สร้างถนน โอน กรรมสิ ทธิ์ 00060 /2534 B25/ 074 31404003405 03 นางอนงค์ เรือง ศักดิ์ โฉนดที่ดิน 6843 B25 B25/ 027 แปลงว่าง Case 1 Case 2 Case 3 โฉนดที่ดิน 6902 … …

3 บันทึก / ค้นหาการ ได้มาของ ที่ดิน บันทึก / ค้นหา การจัด กลุ่ม บันทึก / ค้นหา การแบ่งแปลง บันทึก / ค้นหา มติ กรณี โครงสร้า งและ สาธารณู ปโภค กรณี เกษตรก ร บันทึก / ค้นหา เกษตรก ร บันทึก / ค้นหาการ ทำสัญญา บันทึก / ค้นหา การเข้าทำ ประโยชน์ บันทึก / ค้นหาประวัติ ขั้นตอนการบันทึก / ค้นหาข้อมูลที่ดิน เอกชนในระบบจัดที่ดิน บันทึก / ค้นหา การเข้าทำ ประโยชน์ บันทึก / ค้นหา มติ หมายเหตุ : การบันทึกมติ กรณียังหามติไม่ได้ให้ผู้ใช้งานใส่ประเภทมติ คือ ไม่ระบุ ครั้งที่อนุมัติ คือ 99/9999 และ ว / ด / ป อนุมัติ คือ 01/01/2500

4 กรณีแปลงคง / แปลงแบ่ง พร้อมตัวอย่าง A146/001 ( เนื้อ ที่ 19-3-9) 31411000434 58 นายชอบ ปั้น ลาย แปลงคง (A146/001) เนื้อที่ 9-3-9 แปลงแบ่ง (A146/002) เนื้อที่ 5-0-0 แปลงแบ่ง (A146/003) เนื้อที่ 5-0-0 แบ่งจาก A146/001

5 ตัวอย่างกรณีแปลงแบ่งทดลอง คีย์ A146/002 เข้าทำประโยชน์ โดย 3141000252641 นางก้อนทอง สุขนพกิจ ทำสัญญาเช่าซื้อ เลขที่ 00019/2555 ที่ตั้งที่ดิน หมู่ที่ 00 ต. สนับทึบ อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา กรมที่ดินแบ่งแยกออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 555 บันทึกประวัติ ประเภทที่ดินเป็นที่ ส. ป. ก. จัดซื้อ ( กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ) และเป็นแปลงแบ่ง โดยแบ่งจาก A146/001 มติ คปจ. ครั้งที่ 01/2555 ว / ด / ป อนุมัติ 15/03/2555 กรมที่ดินแบ่งแยกเนื้อที่ 5-0-0 ส่วนส. ป. ก. แบ่งแยก เนื้อที่ 5-0-10 กลุ่มเดิมของจังหวัด คือ 7 เลขที่แปลงเดิมของจังหวัด คือ 9 สถานะการแบ่งแปลง เลือกเป็นแปลงแบ่ง กลุ่ม / แปลงอ้างอิง A146/001

6 การโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน A146 /001 เช่าซื้อ 00005 /2552 โอน กรรมสิ ทธิ์ 00005 /2552 จะต้อง Update ใน หน้าจอ ทำ สัญญา การโอนสิทธิ / รับมรดกสิทธิ A146 /001 314050020 1963 นายกมล อุ ทากรณ์ รับมรดกสิทธิจาก นาย ชอบ ปั้นลาย จะต้อง Update ใน หน้าจอการ เข้าทำ ประโยชน์ และหน้าจอ ทำสัญญา บันทึก ประวัติ 31411000434 58 นายชอบ ปั้น ลาย

7 สวัสดี จ้า น. ส. สันหณัฐ ฑียาพงศ์ โทร. 02-280- 3911, 02-280- 3705


ดาวน์โหลด ppt การ ได้มา ของ ที่ดิน จัด กลุ่ม A, B แบ่ง แปลง โครงสร้า งและ สาธารณู ปโภค เกษตรก ร ทำ สัญญา เข้าทำ ประโยชน์ บันทึก ประวัติ Flow & Scope การทำงานของ โปรแกรมที่ดินเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google