งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

2 โดยมีหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ภาคการเกษตร คือ
1. เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 2. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3. การนำสิทธิที่ดินมาสร้างรายได้ควบคู่การฟื้นฟูธรรมชาติ 4. การพัฒนาธุรกิจภาคประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (SERVICE CENTER) และศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE LEARNING) เพื่อให้บริการและความรู้แก่เกษตรกรเกษตรตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส. ป. ก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ วัตถุประสงค์ 1. เป็นการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำเกษตรกรในชุมชนได้ 3.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าในการนำสิทธิในที่ดินมาสร้างรายได้ควบคู่การฟื้นฟูธรรมชาติ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเป็นการบริการครบวงจร

4 การบริการ 7 ทิศทาง 1. ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2518
2. ปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน 3. ปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ควบคู่การสร้างอาชีพและพัฒนาจริยธรรม 4. ปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน 5. สนับสนุนแหล่งทุนกองทุนปฏิรูปที่ดิน 6. จัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการพัฒนา 7. ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 งานที่ให้บริการ - ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร
- ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร รับขึ้นทะเบียนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน บริการข้อมูลข่าวสาร,สารสนเทศการจัดที่ดิน การแจ้งสำรวจแปลงที่ดินตกค้าง การแจ้งซ่อมหมุดหลักเขต การสอบสวนสิทธิ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

6 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ 2. เกษตรกรที่มีปัญหาด้านที่ดินทำกิน ตามสถานะของที่ดิน 3. ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร แต่ละชุมชนในท้องที่ตำบลและอำเภอ ต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ 4. เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีศักยภาพที่มีโอกาสพัฒนาได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. เป็นผู้ที่สามารถเข้าไปช่วยผลักดันแนวคิดในการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรรายอื่นได้

7 สิ่งที่ต้องนำมาในการรับบริการ
1.สำเนาบัตรประชาชนของตนเองและคู่สมรส 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ทะเบียนสมรส 4.เอกสารสิทธิ ส.ป.ก 4-01 (ถ้ามี)


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google