งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนที่ในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนที่ในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนที่ในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

2 โดยมีหลักการสำคัญในการ แก้ไขปัญหาความยากจน ภาค การเกษตร คือ 1. เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 2. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3. การนำสิทธิที่ดินมาสร้างรายได้ควบคู่การ ฟื้นฟูธรรมชาติ 4. การพัฒนาธุรกิจภาคประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) ได้รับมอบหมาย ภารกิจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (SERVICE CENTER) และศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE LEARNING) เพื่อให้บริการและความรู้แก่ เกษตรกรเกษตรตามหลักการดังกล่าว ข้างต้น

3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ( ส. ป. ก. กระบี่ ) จึงได้จัดทำโครงการ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อให้ บริการด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรและผู้ที่ สนใจ วัตถุประสงค์ 1. เป็นการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความ ยากจนเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงปัญหา และ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาอาชีพของเกษตรกร ผู้เข้าร่วม โครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ถ่ายทอดและให้คำแนะนำเกษตรกรใน ชุมชนได้ 3. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าในการนำ สิทธิในที่ดินมาสร้างรายได้ควบคู่การฟื้นฟู ธรรมชาติ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบริการ ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเป็นการบริการครบวงจร

4 การบริการ 7 ทิศทาง 1. ข้อกฎหมายตาม พ. ร. บ. การปฏิรูป ที่ดิน พ. ศ.2518 2. ปฏิรูปที่ดินด้านการจัดการที่ดิน 3. ปฏิรูปเกษตรกรด้านองค์ความรู้ ควบคู่การสร้างอาชีพและพัฒนา จริยธรรม 4. ปฏิรูปด้านการจัดการเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการใช้ที่ดิน 5. สนับสนุนแหล่งทุนกองทุนปฏิรูป ที่ดิน 6. จัดตั้งสถาบันเกษตรกรและการ พัฒนา 7. ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 งานที่ให้บริการ - ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร - รับขึ้นทะเบียนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน - ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน - บริการข้อมูลข่าวสาร, สารสนเทศการ จัดที่ดิน - การแจ้งสำรวจแปลงที่ดินตกค้าง - การแจ้งซ่อมหมุดหลักเขต - การสอบสวนสิทธิ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

6 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ 2. เกษตรกรที่มีปัญหาด้านที่ดินทำ กิน ตามสถานะของที่ดิน 3. ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร แต่ ละชุมชนในท้องที่ตำบลและอำเภอ ต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ 4. เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีศักยภาพที่มีโอกาสพัฒนาได้ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. เป็นผู้ที่สามารถเข้าไปช่วย ผลักดันแนวคิดในการพัฒนาอาชีพ ให้กับเกษตรรายอื่นได้

7 สิ่งที่ต้องนำมาในการรับบริการ 1. สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง และคู่สมรส 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ทะเบียนสมรส 4. เอกสารสิทธิ ส. ป. ก 4-01 ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนที่ในเขต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google