งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดิน
การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดที่ดิน ปัญหา แนวทางแก้ไข 1. แนวเขต พ.ร.ฎ. ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงในภูมิประเทศ/ การถ่ายทอดขอบเขตแผนที่ ไม่ตรงกัน - ให้ใช้แผนที่ส่งมอบ 1:50,000 ถ่ายทอดเขตแผนที่แนบท้าย พ.ร.ฎ. ให้ละเอียดถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง - ให้ยึดขอบเขตตามท้ายร่างฯ เป็น หลักในการทำงานก่อนพื้นที่อยู่นอก พ.ร.ฎ.ให้ประกาศเพิ่มภายหลัง

2 ปัญหา แนวทางแก้ไข 2. แผนที่เขตตำบลตามกรม การปกครองไม่ตรงกับพื้นที่จริง
2. แผนที่เขตตำบลตามกรม การปกครองไม่ตรงกับพื้นที่จริง 3. ข้อมูลที่ตั้งแปลงที่ดินรายตำบล ไม่ตรงตามเขตกรมการปกครอง 4. พื้นที่คงเหลือไม่ตรงตามข้อ เท็จจริง (พท.คงเหลือ = พท.พรฎ.-พท.กันออก-พท.จัดแล้ว) - ขอรายละเอียดประกาศกำหนดเขต การปกครองรายตำบลจาก กรมการปกครองตรวจกับแผนที่ - ส่วนที่มีความคลาดเคลื่อนมากให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ยึดแนวเขตตามกรมการปกครอง เป็นหลัก - จัดทำ ปรับปรุงพื้นที่กันออกแยก ประเภทต่างๆให้ชัดเจน เช่น หนังสือ สำคัญ ที่สาธารณะฯ ป่าชุมชน ฯลฯ

3 ปัญหา แนวทางแก้ไข 5. เอกสาร/แผนที่ ชำรุด/สูญหาย
5. เอกสาร/แผนที่ ชำรุด/สูญหาย แผนที่บางส่วนยังไม่เป็นระบบ UTM 6. ข้อมูล Digital Map ไม่ตรงฐาน ข้อมูลราชาวดี - มีแผนที่ไม่มีในฐานข้อมูล - มีในฐานข้อมูล ยังไม่มีใน Digital Map - จัดทำเพิ่ม/จัดสารบบแผนที่ ปรับปรุงระวางแผนที่เป็น UTM - รังวัดซ่อมส่วนที่ขาด/สูญหาย โดย ส่วนกลางจัดค่าใช้จ่าย - บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในฐานข้อมูล - จัดทำ Digital Map เพิ่มเติม ให้ครบถ้วน

4 ปัญหา แนวทางแก้ไข 7. ฐานราชาวดีมีข้อมูลไม่ครบ
7. ฐานราชาวดีมีข้อมูลไม่ครบ เช่น หนี้สิน แหล่งน้ำ (ประเภท ขนาด) ฯลฯ และหรือบางฟิลด์ ยังบันทึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ฯลฯ - เพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น เช่น หนี้สิน แหล่งน้ำ ฯลฯ - ให้ส่วนกลางจัดทำโปรแกรมเชื่อมโยง ข้อมูลทุกประเภท - บันทึกข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน

5 กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดิน
2. การจัดที่ดินในปี 2553 ควรปรับปรุงอะไรบ้าง และแนวทางการกำหนดแผนจัดที่ดินในปี 2554 ควรมีรายละเอียดอย่างไร ปัญหา แนวทางแก้ไข 1. การจัดเก็บสารบบที่ดินยัง ไม่สมบูรณ์ 2. สถานที่จัดเก็บสารบบไม่ เพียงพอ 3. ตู้จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ 4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ/ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง - ให้จัดเก็บซองเอกสาร 4-06 เรียง ตามกลุ่ม/แปลง ค้นหาง่าย - จัดหาสถานที่หรือสร้างอาคาร จัดเก็บเพิ่ม - จัดซื้อเพิ่ม - เพิ่มเจ้าหน้าที่/กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง

6 ปัญหา แนวทางแก้ไข 5. การจัดเอกสารในซอง 4-06
5. การจัดเอกสารในซอง 4-06 6. ยังไม่มีโปรแกรมบันทึกการ เปลี่ยนแปลงสถานะการจัดที่ดิน - ให้เรียงตามลำดับจากเรื่องเก่า สู่เรื่องใหม่ - จัดทำโปรแกรมบันทึกวันที่มีการ เปลี่ยนแปลงสถานะการจัดที่ดิน

7 แนวทางการจัดที่ดิน ปี 2553
การรังวัดให้จัดทำเป็นระบบมาตรฐาน UTM ตามข้อกำหนด ส.ป.ก. การจัดที่ดินเกษตรกรรมกับที่ดินชุมชนให้ทำ ควบคู่กันไปเป็นรายอำเภอ ให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ตามไตรมาสหากไม่ทันให้ขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางโดยเร็ว จัดอบรม ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ และสารบบที่ดิน ในเดือนตุลาคม 2552 ที่ดินแปลงใหญ่ และที่ไม่เข้าสู่กระบวนการ - เจรจาจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรม - ใช้มาตรการทางกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google