งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวาง แผนการจัดที่ดิน ปัญหา 1. แนวเขต พ. ร. ฎ. ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงในภูมิ ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวาง แผนการจัดที่ดิน ปัญหา 1. แนวเขต พ. ร. ฎ. ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงในภูมิ ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวาง แผนการจัดที่ดิน ปัญหา 1. แนวเขต พ. ร. ฎ. ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงในภูมิ ประเทศ / การถ่ายทอด ขอบเขตแผนที่ ไม่ตรงกัน แนวทางแก้ไข - ให้ใช้แผนที่ส่งมอบ 1:50,000 ถ่ายทอดเขตแผนที่ แนบท้าย พ. ร. ฎ. ให้ละเอียดถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง - ให้ยึดขอบเขตตาม ท้ายร่างฯ เป็น หลักในการทำงาน ก่อนพื้นที่อยู่นอก พ. ร. ฎ. ให้ประกาศ เพิ่มภายหลัง

2 2. แผนที่เขตตำบล ตามกรม การปกครองไม่ ตรงกับพื้นที่จริง 3. ข้อมูลที่ตั้งแปลง ที่ดินรายตำบล ไม่ตรงตามเขต กรมการปกครอง 4. พื้นที่คงเหลือไม่ ตรงตามข้อ เท็จจริง ( พท. คงเหลือ = พท. พรฎ.- พท. กันออก - พท. จัดแล้ว ) ปัญหา แนวทางแก้ไข - ขอรายละเอียด ประกาศกำหนดเขต การปกครองราย ตำบลจาก กรมการปกครอง ตรวจกับแผนที่ - ส่วนที่มีความ คลาดเคลื่อนมากให้ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ให้ยึดแนวเขตตาม กรมการปกครอง เป็นหลัก - จัดทำ ปรับปรุงพื้นที่ กันออกแยก ประเภทต่างๆให้ ชัดเจน เช่น หนังสือ สำคัญ ที่สาธารณะฯ ป่าชุมชน ฯลฯ

3 ปัญหา 5. เอกสาร / แผนที่ ชำรุด / สูญหาย แผนที่บางส่วนยัง ไม่เป็นระบบ UTM 6. ข้อมูล Digital Map ไม่ตรงฐาน ข้อมูลราชาวดี - มีแผนที่ไม่มีใน ฐานข้อมูล - มีในฐานข้อมูล ยังไม่มีใน Digital Map แนวทางแก้ไข - จัดทำเพิ่ม / จัดสารบ บแผนที่ ปรับปรุงระวางแผนที่ เป็น UTM - รังวัดซ่อมส่วนที่ขาด / สูญหาย โดย ส่วนกลางจัด ค่าใช้จ่าย - บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ในฐานข้อมูล - จัดทำ Digital Map เพิ่มเติม ให้ครบถ้วน

4 ปัญหา 7. ฐานราชาวดีมี ข้อมูลไม่ครบ เช่น หนี้สิน แหล่ง น้ำ ( ประเภท ขนาด ) ฯลฯ และ หรือบางฟิลด์ ยังบันทึกไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น หมายเลข บัตรประชาชน ฯลฯ แนวทางแก้ไข - เพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็น เช่น หนี้สิน แหล่งน้ำ ฯลฯ - ให้ส่วนกลางจัดทำ โปรแกรมเชื่อมโยง ข้อมูลทุกประเภท - บันทึกข้อมูลที่สำคัญ เพิ่มเติม ให้ครบถ้วน

5 กลุ่มที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 2. การจัดที่ดินในปี 2553 ควรปรับปรุง อะไรบ้าง และแนวทางการกำหนด แผนจัดที่ดินในปี 2554 ควรมี รายละเอียดอย่างไร ปัญหา 1. การจัดเก็บสารบบ ที่ดินยัง ไม่สมบูรณ์ 2. สถานที่จัดเก็บ สารบบไม่ เพียงพอ 3. ตู้จัดเก็บเอกสาร ไม่เพียงพอ 4. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่ เพียงพอ / ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางแก้ไข - ให้จัดเก็บซอง เอกสาร 4-06 เรียง ตามกลุ่ม / แปลง ค้นหาง่าย - จัดหาสถานที่หรือ สร้างอาคาร จัดเก็บเพิ่ม - จัดซื้อเพิ่ม - เพิ่มเจ้าหน้าที่ / กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง

6 ปัญหา 5. การจัดเอกสารใน ซอง 4-06 6. ยังไม่มีโปรแกรม บันทึกการ เปลี่ยนแปลง สถานะการจัดที่ดิน แนวทางแก้ไข - ให้เรียงตามลำดับ จากเรื่องเก่า สู่เรื่องใหม่ - จัดทำโปรแกรม บันทึกวันที่มีการ เปลี่ยนแปลง สถานะการจัดที่ดิน

7 แนวทางการจัดที่ดิน ปี 2553 1. การรังวัดให้จัดทำเป็นระบบมาตรฐาน UTM ตามข้อกำหนด ส. ป. ก. 2. การจัดที่ดินเกษตรกรรมกับที่ดินชุมชนให้ทำ ควบคู่กันไปเป็นรายอำเภอ 3. ให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ตามไตรมาสหากไม่ทันให้ขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางโดยเร็ว 4. จัดอบรม ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ และสารบบที่ดิน ในเดือนตุลาคม 2552 5. ที่ดินแปลงใหญ่ และที่ไม่เข้าสู่กระบวนการ - เจรจาจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรม - ใช้มาตรการทางกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 1. การปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อวาง แผนการจัดที่ดิน ปัญหา 1. แนวเขต พ. ร. ฎ. ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงในภูมิ ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google