งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 20 กันยายน 2555 สรุปการประเมินกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 20 กันยายน 2555 สรุปการประเมินกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 20 กันยายน 2555 สรุปการประเมินกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2555 เรื่อง แผนบูรณาการในภาพรวม

2 วิธีและกระบวนการประเมิน  กำหนดขั้นตอนสำคัญ วิเคราะห์สภาพปัญหา (Evidence Based) วางแผนยุทธศาสตร์ และเชื่อมลงสู่แผนปฏิบัติการ M&E กลไกและการจัดการ  กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ / คุณภาพ ( ชี้แจง ทำความเข้าใจ )  ลงพื้นที่ ประเมินตามกรอบ ตรวจสอบ หลักฐาน / ข้อเท็จจริง

3 ข้อค้นพบตามประเด็นการประเมิน 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา  บางจังหวัด ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในภาพรวม แต่วิเคราะห์รายประเด็น  มีบางจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี บางจังหวัดไม่มีการ วิเคราะห์ข้อมูล ทำตามผู้บริหารสั่งการ  มีการใช้ข้อมูลบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  มีกระบวนการในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา แต่บางจังหวัดใช้ความรู้สึกมากกว่าการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

4 ข้อค้นพบ (ต่อ) 2) การวางแผนบูรณาการ  แผนยุทธศาสตร์  ส่วนใหญ่มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่มีการแสดงภาพรวมทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย  ส่วนมาก (เกือบทั้งหมด) ไม่แยกแผน P&P  บางจังหวัดไม่มีการทำแผนยุทธศาสตร์  บางเขต/จังหวัด มีแผนหลายระดับ

5 ข้อค้นพบ (ต่อ) 2) การวางแผนบูรณาการ (ต่อ)  แผนปฏิบัติการ  ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการได้ดี  ขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน กับลำดับความสำคัญ  บางเขต/จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบตัวชี้วัดจาก ส่วนกลางเท่านั้น ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่จำเพาะเจาะจงกับการ แก้ไขปัญหาของพื้นที่  ส่วนใหญ่มีการระบุจำนวน/แหล่งงบประมาณ  ปัจจัยสำคัญ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

6 ข้อค้นพบ (ต่อ) 3) กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  ส่วนใหญ่ มีกลไก : ระบบรายงาน ประชุม นิเทศ  ขาดการวิเคราะห์ ความก้าวหน้าของงาน และการรายงานผลใน ภาพรวม

7 ข้อค้นพบ (ต่อ) 4) การบริหารจัดการ  ทุกจังหวัดมีโครงสร้างผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดเป็นแกนหลัก แต่ยังขาดความเข้มแข็ง  มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ - บางเขตทำแผนโดยเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง แล้วจึงใส่งบประมาณ - บางเขตทำแผนล้อตามแหล่งงบประมาณ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ส่วนใหญ่เป็น Issue Based  การให้ความสำคัญของผู้บริหาร ส่วนน้อยที่ นพ.สสจ./ว มาดำเนินการ เอง

8 กระบวนการประเมิน ข้อดี :  ช่วยกระตุ้นการทำแผนของจังหวัด  ใช้กรอบการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนางาน P&P ข้อด้อย :  การตีความ / นิยาม  บางประเด็นของกรอบการประเมินต้องใช้รายละเอียดเชิงลึก ใช้ เวลาในการจัดเก็บ/ประเมิน  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เก็บยากต้องใช้เวลา  ช่วงเวลา / ระยะเวลาออกประเมินมีน้อย  ภาระของจังหวัด เมื่อมีการประเมินทับซ้อน 

9 ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน P&P 1. ผู้บริหารระดับพื้นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง 2. ให้กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นแกนหลักในการจัดทำ แผน และบริหารงบประมาณจากทุกแหล่ง 3. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อ หาปัญหาพื้นที่ 4. ส่วนกลางควรลดตัวชี้วัดลง 5. ควรมีหน่วย/ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และติดตาม ความสอดคล้อง ของแผนและผลการดำเนินงาน

10 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการประเมิน 1.ควรชี้แจงการประเมินภายในไตรมาสที่ 2 2.ควรชี้แจงกรอบการประเมินให้จังหวัดรับทราบ แต่เนิ่นๆ 3.สร้างและพัฒนา ทีมประเมินให้เข้มแข็ง

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 20 กันยายน 2555 สรุปการประเมินกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google