งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล รวมถึง บุคลากรซึ่งช่วยในการจัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล รวมถึง บุคลากรซึ่งช่วยในการจัดเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.

2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล รวมถึง บุคลากรซึ่งช่วยในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ นำเสนอสารสนเทศซึ่งผูกติดกับ ตำแหน่งในเชิงพื้นที่

3 ประกอบด้วย Computer & Hardware Software Geo-Information ( ภูมิสารสนเทศ ) Procedure ( กระบวนการ ) People ( ผู้ใช้ ) GIS = Geographic Information System

4 ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ปรากฏในระบบ GIS ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม แบบจำลองภูมิประเทศ

5 GIS = Geographic Information System ขบวนการการจัดทำและพัฒนาระบบ GIS สำรวจ รวบรวมข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล

6 GIS = Geographic Information System ขบวนการการจัดทำและพัฒนาระบบ GIS นำข้อมูลจัดเก็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแยกชั้นข้อมูลได้

7 GIS = Geographic Information System 1:20,000 Generalize 1:1,000 1:4,000 1:20,000 1:1,000 1:4,000 แต่ละชั้นข้อมูล มีลักษณะรายละเอียดต่างกัน เมื่อ ต่างมาตราส่วน

8 GIS = Geographic Information System แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 1,000

9 GIS = Geographic Information System แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 4,000

10 GIS = Geographic Information System แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 20,000

11 GIS = Geographic Information System ข้อมูลที่จัดเก็บเบื้องต้นมีเพียงฐานข้อมูลหรือแผนที่ฐานเท่านั้น จำเป็นต้องสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยง กับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม การจัดเก็บรายได้ อุบัติภัย, ร้องทุกข์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม ทะเบียนราษฎร์ การผังเมือง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

12 GIS = Geographic Information System เมื่อข้อมูลมาพัฒนาใช้งานจึงเกิด ระบบงานต่าง ๆ ด้าน GIS Lease Line 128 kbps Laser printer Plotter Internet สำนักงานเขตทวีวัฒนา กองสารสนเทศที่ดิน

13 ตัวอย่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกรุงเทพมหานคร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ระบบงานเพื่อการจัดเก็บภาษี ระบบงานบันทึกข้อมูลครอบครัว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อการเกิด ปัญหาอาชญากรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบาย น้ำและป้องกันน้ำท่วม

14 การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร

15 ระบบระบายน้ำ

16 การวางแผนการสาธารณสุข

17 การบริหารงานด้านการศึกษา

18 ระบบจัดการฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

19 การใช้ GIS จัดเก็บข้อมูลที่ดิน

20 แผนที่แสดงการจำแนกตามสถานะการ ยื่นแบบ จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี

21 จัดทำโปรแกรมระบบงานค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

22 การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล ครอบครัว

23 การใช้ GIS สนับสนุนระบบรับเรื่องราวร้อง ทุกข์ ค้นหาตำแหน่งจุดเกิด เหตุ แสดงข้อมูลสนับสนุน การแก้ไขปัญหา แสดงแผน ที่ GIS

24 ค้นหาสถานที่เกิดเหตุ ผู้รับแจ้งเหตุ สอบถามจุดเกิดเหตุ ค้นหาข้อมูลใน พื้นที่จากระบบฯโดย อ้างอิงจุดสังเกตที่ ชัดเจน เช่น เลขที่ บ้าน ถนน โรงเรียน วัด ฯลฯ ระบบจะแสดงแผน ที่บริเวณดังกล่าว

25 ระบบ GIS ของกรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในด้านการผังเมือง ด้านการการป้องกันอุบัติภัย ด้าน การพัฒนาชุมชน ด้านสวนสาธารณะ ด้านอนามัย ด้านการศึกษา ด้านภาษีท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการระบายน้ำ ด้านการจัดระเบียบ ทางเท้าด้านการป้องกันน้ำท่วม ด้านพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรม ด้านการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ 1555 Call Center และประโยชน์ในด้านการพัฒนาอื่นๆ ได้อีกมาก สรุปประโยชน์ GIS


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ GIS ของกทม.. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล รวมถึง บุคลากรซึ่งช่วยในการจัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google