งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RMUTTO- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RMUTTO- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RMUTTO- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน ดำเนินก าร 5. ตรวจสอ บและ ทดลอง ใช้ 6. จัดทำ แผน บำรุงรักษ าและ ติดตาม ผล แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 RMUTTO- ERM 2 แผนภาพ OBJECTIVES หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน ดำเนินก าร 5. ตรวจสอ บและ ทดลอง ใช้ 6. จัดทำ แผน บำรุงรักษ าและ ติดตาม ผล 1.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และสภาพการทำงาน 2.1 เพื่อเก็บข้อมูลและปัญหา 3.1 เพื่อจัดทำงบประมาณ 3.2 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน 4.1 ปฏิบัติการตามแผน 5.1 เพื่อทดสอบ ความพร้อมและ ประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ 6.1 เพื่อกำหนด ตารางบำรุงรักษา

3 RMUTTO- ERM 3 แผนภาพ RISK MAP หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน ดำเนินก าร 5. ตรวจสอ บและ ทดลอง ใช้ 6. จัดทำ แผน บำรุงรักษ าและ ติดตาม ผล 1.1 ไม่ทราบสภาพอุปกรณ์ และสภาพการทำงาน 2.1 ไม่ทราบข้อมูลและปัญหา 3.1 ไม่มีแนวนทาง ในการดำเนินการ 4.1 ดำเนินการไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ 5.1 เกิดความ ผิดพลาดในการใช้ งาน 6.1 ไม่มีแนวทาง ในการบำรุงรักษา 6.2 ไม่ทราบ ผลสัมฤทธิ์

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะ เกิด คำอธิบาย 5432154321 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่า ประเมินผลกระทบ ระดับผลกระทบคำอธิบาย 5432154321 รุนแรง ที่สุด ค่อนข้าง รุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ใช้งานระบบไม่ได้ 90% ขึ้นไป ใช้งานระบบไม่ได้ 70% ใช้งานระบบไม่ได้ 50% ใช้งานระบบไม่ได้ 30% ใช้งานระบบไม่ได้ 10% วันที่ประเมิน......................................... RMUTTO- ERM 4

5 4.1.1.23.1.1.1 6.1.2.12.1.1.22.1.1.1, 3.1.2.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2 1.1.1.1, 1.1.1.2, 4.1.1.1, 4.1.1.3, 5.1.1.2, 6.1.2.2 2.1.1.35.1.1.1 3.1.2.23.1.1.2 5.1.1.3 3.1.1.3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5 RMUTTO- ERM 5 วันที่ประเมิน......................................... หน่วยงาน........................................ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ...................................... เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk ) ของ มทร. ตะวันออก น้อย มาก


ดาวน์โหลด ppt RMUTTO- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1. สำรวจ สภาพ อุปกรณ์ เครือข่าย 2. รวบรวม ข้อมูล 4. ดำเนินก ารตาม แผน 3. จัดทำ แผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google