งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร

2 การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เป้าหมายการดำเนินการสหกรณ์ ปัญหาที่พบในการดำเนินการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหาร ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

3 การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์  ความหมาย  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การกำหนดวัตถุประสงค์  การระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  การติดตามประเมินผลและรายงานความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

4 เป้าหมายการดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อ 1. ผลกำไร 2. สมาชิกสหกรณ์พึงพอใจ ภายใต้ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

5 ปัญหาที่พบในการดำเนินการ เช่น สมาชิกขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูง แหล่งเงินทุนมีจำนวนจำกัด สมาชิกใช้เงินผิดวัตถุประสงค์การขอกู้ สมาชิกขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 1. ลดผลกระทบในการดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ 2. เพิ่มโอกาสในการระดมทุนจากสหกรณ์ นอกภาค และเพิ่มความมั่นใจให้กับ ผู้ลงทุน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงลดลง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

7 ความหมาย ความเสี่ยง ( Risk ) คือ เหตุการณ์หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายของสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) คือ การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดและผลกระทบ และจัดการความเสี่ยงให้ลดลงด้วยแผนบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินความเสี่ยง ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

8 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Process ) 1 กำหนดวัตถุประสงค์ 5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานความเสี่ยง 3 ประเมินความเสี่ยง 2 ระบุความเสี่ยง 4 จัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

9 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของ สหกรณ์ ควรใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา) Specific = ชัดเจน Measurable = วัดได้ Achievable = ปฏิบัติได้ Reasonable = สมเหตุสมผล Time Constrained = มีกรอบเวลา การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

10 2. การระบุความเสี่ยง โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงตาม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และระบุ ปัจจัยความเสี่ยงตามประเภทของ ความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเกิดได้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

11 ข้อ 1.1 1 ด้านกลยุทธ์ ข้อ 2.1 2 ด้านเครดิต ข้อ 3.1 3 ด้านตลาด ข้อ 4.1 4 ด้าน สภาพคล่อง ข้อ 5.1 5 ด้าน ปฏิบัติการ แผนที่ความเสี่ยง ( Risk Map ) การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

12 3. การประเมินความเสี่ยง ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลำดับ 2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก ความเสี่ยง (Impact) โดยจัดระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลำดับ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

13 ระดับความหมายคำอธิบาย 5สูงมาก1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 4สูง มากกว่า 1 เดือน – 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 3ปานกลาง1 ปี ต่อครั้ง 2ต่ำ2-3 ปีต่อครั้ง 1ต่ำมาก4 ปีต่อครั้ง ตัวอย่าง การจัดระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

14 ตัวอย่าง การจัดระดับผลกระทบด้านชื่อเสียงสหกรณ์ ระดับความหมาย กรรมการ สหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ วงการ สหกรณ์ มวลชน ต่าง ประเทศ 5 สูงมาก  4 สูง  3 ปานกลาง  2 ต่ำ  1 ต่ำมาก  การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

15 การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาผังจัดระดับความเสี่ยง MMLVL MML HHMLL VH HMM HMM ผลกระทบ (Impact) สูงมาก 5 สูง 4 ปานกลาง 3 ต่ำ 2 ต่ำมาก 1 5 สูงมาก 4 สูง 3 ปานกลาง 2 ต่ำ 1 ต่ำมาก โอกาส (Likelihood) การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

16 การจัดระดับความเสี่ยง VH = ระดับความเสี่ยงสูงมาก H = ระดับความเสี่ยงสูง M = ระดับความเสี่ยงปานกลาง L = ระดับความเสี่ยงต่ำ VL = ระดับความเสี่ยงต่ำมาก ความหมายระดับความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

17 4. การจัดการความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผน ปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับ VH และ H ให้มีความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง VH จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง H Mกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยง L กำหนดให้มีการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน VL การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

18 5. การติดตาม ประเมินผล และรายงานความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควรติดตามผลทุก 6 เดือน และประเมินการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อ ระบุระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง และกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการจัดการความ เสี่ยงต่อคณะกรรมการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี 26-27 ก.ค. 2551

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google