งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร

2 การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ เป้าหมายการดำเนินการสหกรณ์ ปัญหาที่พบในการดำเนินการ สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ กลยุทธ์พื้นฐานในการดำเนินการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหาร ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

3 การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์  ความหมาย  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การกำหนดวัตถุประสงค์  การระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  การติดตามประเมินผลและรายงานความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

4 เป้าหมายการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อ 1. กำไรสูงสุด 2. สมาชิกสหกรณ์พึงพอใจ ภายใต้ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

5 ปัญหาที่พบในการดำเนินการ เช่น สมาชิกขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสูง แหล่งเงินทุนมีจำนวนจำกัด สมาชิกใช้เงินผิดวัตถุประสงค์การขอกู้ สมาชิกขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

6 สมาชิกใช้เงิน ผิดวัตถุประสงค์ การขอกู้ สมาชิก ขาดสภาพคล่อง ในการชำระหนี้ สมาชิกมีภาระ หนี้สิน มาก เกิน ความสามารถ ในการชำระหนี้ ผลผลิตทาง การเกษตร ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย สมาชิก ขาดความรู้ ในการบริหาร จัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

7 SWOT ประกอบด้วย Strenght = จุดแข็ง Weakness = จุดอ่อน Opportunity = โอกาส Threat = อุปสรรค สภาพแวดล้อมภายใน S ( + )W ( - ) สภาพแวดล้อมภายนอก O ( + )T ( - ) การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

8 สภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาทรัพยากร 4 M’s Man = บุคลากร Money = การเงิน Material = อุปกรณ์ Method = วิธีการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

9 สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณา PEST Analysis และสิ่งแวดล้อม Politics = การเมือง Economics = เศรษฐกิจ Social = สังคม Technology = เทคโนโลยี Environment = สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

10 SW OT

11 กลยุทธ์ STP ประกอบด้วย S : Segmentation = การแบ่งส่วนตลาด T : Targeting = การกำหนดตลาดเป้าหมาย P : Positioning = การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

12 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 1. ลดผลกระทบในการดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ 2. เพิ่มโอกาสในการระดมทุนจากสหกรณ์ นอกภาค และเพิ่มความมั่นใจให้กับ ผู้ลงทุน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงลดลง การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

13 ความหมาย ความเสี่ยง ( Risk ) คือ เหตุการณ์หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายของสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง ( Risk Mangement ) คือ การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดและผลกระทบ และจัดการความเสี่ยงให้ลดลงด้วยแผนบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินความเสี่ยง ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

14 กระบวนการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Process ) 1 กำหนดวัตถุประสงค์ 5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานความเสี่ยง 3 ประเมินความเสี่ยง 2 ระบุความเสี่ยง 4 จัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

15 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของ สหกรณ์ ควรใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา) Specific = ชัดเจน Measurable = วัดได้ Achievable = ปฏิบัติได้ Reasonable = สมเหตุสมผล Time Constrained = มีกรอบเวลา การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

16 2. การระบุความเสี่ยง โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงตาม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และระบุ ปัจจัยความเสี่ยงตามประเภทของ ความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเกิดได้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

17 ข้อ ด้านกลยุทธ์ ข้อ ด้านเครดิต ข้อ ด้านตลาด ข้อ ด้าน สภาพคล่อง ข้อ ด้าน ปฏิบัติการ แผนที่ความเสี่ยง ( Risk Map ) การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

18 3. การประเมินความเสี่ยง ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลำดับ 2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก ความเสี่ยง (Impact) โดยจัดระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข 5,4,3,2,1 ตามลำดับ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

19 ระดับความหมายคำอธิบาย 5สูงมาก1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 4สูง มากกว่า 1 เดือน – 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 3ปานกลาง1 ปี ต่อครั้ง 2ต่ำ2-3 ปีต่อครั้ง 1ต่ำมาก4 ปีต่อครั้ง ตัวอย่าง การจัดระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

20 ตัวอย่าง การจัดระดับผลกระทบด้านชื่อเสียงสหกรณ์ ระดับความหมาย กรรมการ สหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ วงการ สหกรณ์ มวลชน ต่าง ประเทศ 5 สูงมาก  4 สูง  3 ปานกลาง  2 ต่ำ  1 ต่ำมาก  การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

21 การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาผังจัดระดับความเสี่ยง MMLVL MML HHMLL VH HMM HMM ผลกระทบ (Impact) สูงมาก 5 สูง 4 ปานกลาง 3 ต่ำ 2 ต่ำมาก 1 5 สูงมาก 4 สูง 3 ปานกลาง 2 ต่ำ 1 ต่ำมาก โอกาส (Likelihood) การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

22 การจัดระดับความเสี่ยง VH = ระดับความเสี่ยงสูงมาก H = ระดับความเสี่ยงสูง M = ระดับความเสี่ยงปานกลาง L = ระดับความเสี่ยงต่ำ VL = ระดับความเสี่ยงต่ำมาก ความหมายระดับความเสี่ยง : การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

23 4. การจัดการความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผน ปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับ VH และ H ให้มีความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง VH จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง H Mกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยง L กำหนดให้มีการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน VL การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

24 5. การติดตาม ประเมินผล และรายงานความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควรติดตามผลทุก 6 เดือน และประเมินการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อ ระบุระดับความเสี่ยง หลังการจัดการความเสี่ยง และกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการจัดการความ เสี่ยงต่อคณะกรรมการสหกรณ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี พ.ค. 2551

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการความเสี่ยง ของสหกรณ์ โดย ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google