งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก ฐานข้อมูล (SA&D-10) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก ฐานข้อมูล (SA&D-10) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก ฐานข้อมูล (SA&D-10) 1

2 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name; 2

3 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-1 จงแสดงชื่อวิชา รหัส วิชา และหน่วยกิตของวิชาที่เปิดสอนอยู่ ทั้งหมด SELECT name, subjectid, credit FROM subject; 3

4 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-2 ในสถานศึกษาแห่งนี้มี ชั้นเรียนอยู่กี่ชั้น และมีชั้นว่าอะไรบ้าง SELECT class FROM class; 4

5 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-3 แสดงข้อมูลจากตาราง Teacher โดยเรียงลำดับตามชื่ออาจารย์ ( น้อย ไปหามาก ) และรหัสวิชา ( มากไปหาน้อย ) SELECT subjectid, teacher FROM teacher ORDER BY teacher, subjectid, DESC; หรือ SELECT subjectid, teacher FROM teacher ORDER BY 2, 1 DESC; 5

6 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-4 แสดงข้อมูลของ นักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ห้อง A SELECT * FROM student WHERE class=‘A’; 6

7 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ฟังก์ชันที่ใช้คำนวณ SQL มาตรฐาน AVG หาค่าเฉลี่ย COUNT นับจำนวนเรคคอร์ด MAX หาค่าสูงสุด MIN หาค่าต่ำสุด SUM หาผลรวม โดยปกติใช้ร่วมกับ ORDER BY HAVING 7

8 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-5 หาคะแนนเฉลี่ยของ นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบ เว็บไซต์ SELECT AVG(score) AS ค่าเฉลี่ยของคะแนน FROM student_subject WHERE subjectid = ‘I002’; 8

9 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-6 หาคะแนนเฉลี่ยของ นักศึกษาที่เรียนวิชา I002 โดยไม่ใช้ ฟังก์ชัน AVG SELECT MAX(subjectid), SUM(score)/COUNT(*) FROM student_subject WHERE subjectid = ‘I002’; หรือ SELECT SUM(score)/COUNT(*) FROM student_subject WHERE subjectid = ‘I002’; 9

10 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) +, -, * และ / ตัวอย่างที่ 10-7 แสดงข้อมูลนักศึกษา, รหัสวิชา, เกรด และคะแนนของ นักศึกษาทุกคนที่ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน SELECT studentid, subjectid, grade, score FROM student_subject WHERE score>80; 10

11 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL โอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ (Comparision Operator) =, <>, >, >=, < และ <= ตัวอย่างที่ 10-8 จงหาค่ากึ่งกลางพิสัย ของคะแนนในวิชา P001 SELECT MIN(subjectid), (MAX(score)+MIN(score)/2) FROM student_subject WHERE subjectid=‘P001’; 11

12 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ (Logical Operator) AND, OR และ UNION ตัวอย่างที่ 10-9 แสดงรหัสนักศึกษา รหัสวิชา และคะแนนของนักศึกษาที่ได้คะแนนระหว่าง 60-70 คะแนน SELECT studentid, subjectid, score FROM student_subject WHERE score >=60 AND score<=70; หรือ SELECT studentid, subjectid, score FROM student_subject WHERE score BETWEEN 60 AND 70; 12

13 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10-10 แสดงรหัสและชื่อ นักศึกษาที่อยู่ห้อง C ร่วมกับรหัสและชื่อ นักศึกษาที่มี 2 หน่วยกิต SELECT studentid, name FROM student WHERE class=‘C’ UNION SELECT subjectid, name FROM subject WHERE credit=2; 13

14 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL โอเปอเรเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ สามารถจัดกลุ่ม DISTINCT, IN, LIKE, BETWEEN…AND, NOT, IS NULL, EXISTS, ANY และ ALL ตัวอย่างที่ 10- 11 หาค่าเฉลี่ยของ คะแนนในวิชา P001 โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน AVG SELECT SUM(score)/COUNT(*) AS ค่าเฉลี่ยคะแนน FROM student_subject WHERE subjectid=‘P001’ AND score IS NOT NULL; 14

15 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 12 แสดงรายชื่อชมรม ทั้งหมดที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่ SELECT DISTINCT club FROM club; 15

16 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 13 แสดงรหัสนักศึกษา รหัสวิชา และคะแนนของนักศึกษาที่ได้ คะแนนระหว่าง 60-70 คะแนน SELECT studentid, subjectid, score FROM student_subject WHERE score BETWEEN 60 AND 70 16

17 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 14 แสดงรายชื่อนักศึกษา ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ก และอยู่ห้อง A, B หรือ C SELECT studentid, class FROM student WHERE name LIKE ‘n*’ AND class IN (‘A’,’B’,’C’); 17

18 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL คิวรีข้อมูลเป็นกลุ่มด้วย GROUP BY Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name GROUP BY group1 [, group2, …] 18

19 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 15 หาจำนวนนักศึกษาใน แต่ละชั้นเรียน SELECT class, COUNT(*) AS จำนวนนักศึกษา FROM student ORDER BY class; 19

20 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 16 หาจำนวนนักศึกษา โดยแยกตามรหัสวิชาและเกรดที่ได้ SELECT subjectid, grade, COUNT(*) FROM student_subject WHERE grade IS NOT NULL ORDER BY subjectid, grade; 20

21 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 17 แสดงรายชื่อชมรม ทั้งหมดที่นักศึกษาสังกัดอยู่ SELECT club FROM club GROUP BY club; 21

22 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL เลือกกลุ่มข้อมูลโดยใช้ HAVING กำหนดเงื่อนไข Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name GROUP BY group1 [, group2, …] HAVING group_condition; 22

23 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL ตัวอย่างที่ 10- 18 แสดงรหัสวิชาและ จำนวนอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่มีอาจารย์ ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป SELECT subjectid, COUNT(*) FROM teacher GROUP BY subjectid HAVING COUNT(*)>=2; 23

24 ASSIGNMENT V จงแสดงรายชื่อของอาจารย์และวิชาที่อาจารย์ คนนั้นเป็นผู้สอน แสดงรายชื่อนักศึกษาและวันเกิดเรียงตามอายุ จากมากไปหาน้อย จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ จงตอบคำถามว่าใน สถานศึกษาแห่งนี้มีอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ กี่ คน จงหารายชื่อหนังสือที่ใช้เรียนวิชา P001 วิชาใดที่มีนักศึกษาได้คะแนนต่างกันมากกว่า 4 เท่า มีอาจารย์คนใดบ้างที่เลือกใช้หนังสือ “ เทคนิค การดูแลกล้อง ” ประกอบการสอน จงหานักศึกษาที่มีนามสกุล “ วารีวานิช ” 24

25 ASSIGNMENT V (Continue) จงแสดงชื่อนักศึกษา และวันเกิดของนักศึกษา ที่เกิดในเดือนมกราคม พ. ศ. 2527 อาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง D คือใคร แสดงรายชื่อหนังสือที่ใช้เรียนในวิชา P002 และ S001 จงหาว่ามีนักศึกษาคนใดบ้างที่ได้คะแนนน้อย กว่า 30 คะแนนในวิชา I001, I002 และ P001 แสดงข้อมูลของนักศึกษาทุกคนในวิชาที่ยัง ไม่ได้สอบปลายภาค หารายชื่อชมรมที่มีสมาชิกเท่ากับ 3 คน 25


ดาวน์โหลด ppt ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก ฐานข้อมูล (SA&D-10) 1. อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Syntax SELECT column1 [, column2, …] FROM table_name;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google