งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์

2 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Operator ( ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ ) ความหมายลำดับการประมวลผล ( ) วงเล็บ 1 * การคูณ 2 / การหาร 3 + การบวก 4 - การลบ 5

3 ตัวอย่างที่ 1 การใช้ฟังก์ชันในคำสั่งแบบสอบถาม 1. แสดงเงินเดือนใน 1 ปี (12 เดือน ) ของพนักงาน แต่ละคนโดยให้ เรียงลำดับเงินเดือนจากมากไป น้อย SELESTename,salary*12 FROMemployee_tbl ORDER BY 2 DESC; หมายเหตุ ORDER BY 2 DESC ใช้เลข 2 แทนชื่อ คอลัมน์ที่ 2 ( คือ คอลัมน์ Salary*12)

4 ตัวอย่างที่ 2 การใช้ฟังกชันในประโยคเงื่อนไข WHERE 2. ต้องการแสดงเฉพาะชื่อและเงินเดือนทั้งปีของ พนักงานที่มีค่ามากกว่า 50000 บาท SELESTename,salary*12 FROMemployee_tbl WHERE((salary*12)-50000)>0;

5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับกลุ่มข้อมูล จะเป็นฟังก์ชั่นในที่ใช้หาค่าของทั้งกลุ่มข้อมูลที่ได้ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และการนับจำนวนข้อมูล ฟังก์ชั่นหน้าที่ AVG ให้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งกลุ่ม SUM ให้ผลลัพธ์เป็นผลบวกของข้อมูลทั้งกลุ่ม MIN ให้ผลลัพธ์เป็นผลลบของข้อมูลทั้งกลุ่ม MAX ให้ผลลัพธ์เป็นค่ามากของข้อมูลทั้งกลุ่ม COUNT ให้ผลลัพธ์เป็นค่าน้อยของข้อมูลทั้งกลุ่ม

6 ตัวอย่างที่ 4 4. ต้องการทราบค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงาน ทุกคน SELECTAVG(salary) AS AVGSALARY FROMemployee_tbl;

7 ตัวอย่างที่ 5 5. ต้องการทราบผลรวมของเงินเดือนพนักงานทุก คน SELECTSUM(salary) AS SUMSALARY FROMemployee_tbl;

8 ตัวอย่างที่ 6 6. ต้องการทราบค่าต่ำสุดของเงินเดือนพนักงาน ทุกคน SELECTMIN(salary) AS MINSALARY FROMemployee_tbl;

9 ตัวอย่างที่ 7 7. ต้องการทราบค่าสูงสุดของเงินเดือนพนักงาน ทุกคน SELECTMAX(salary) AS MAXSALARY FROMemployee_tbl;

10 ตัวอย่างที่ 8 8. ต้องการทราบจำนวนของพนักงานทั้งหมดมีกี่ คน SELECTCOUNT(*) FROMemployee_tbl;


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณทาง คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google