งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ ๑.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ ๑.๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ ๑.๑.

2 มีชั้นเดียว คือ ได้แก่ ชั้นสายสะพาย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์ ( ร. ม. ภ.)

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน เป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์

4 สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

5 สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์ สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

6

7

8 เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จ ความชอบ ในราชการ แผ่นดิน ๒.๒.

9 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์

10 พระบาทสมเ ด็จ พระ เจ้าอยู่หัว ฉลอง พระองค์ ครุยมหา จักรี ประดับ เครื่องขัตติย ราช อิสริยาภรณ์ฯมหาจักรี บรม ราชวงศ์

11

12 พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม

13

14 สมเด็จพระบรมฯ ฉลองพระองค์ ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์

15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น โบราณมงคล นพรัต นราชวราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น โบราณมงคล นพรัต นราชวราภรณ์

16

17

18 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

19 จุลจอมเกล้า

20 สถาปนาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ. ศ.2416 พระราชทานแก่ ข้าราชบริพาร ทั้ง ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และผู้สืบตระกูล

21 ดวงตราจุลจอมเกล้า

22 ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่าย หน้า อักษรย่อ ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่าย หน้า อักษรย่อ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ป. จ. ว. ปฐมจุลจอมเกล้า ป. จ. ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท. จ. ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท. จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ต. จ. ว. ตติยจุลจอมเกล้า ต. จ. ตติยานุจุลจอมเกล้า ต. อ. จ.

23 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ปฐมจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ตติยจุลจอมเกล้าตติยานุจุลจอมเกล้า

24 ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน อักษรย่อ ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน อักษรย่อ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ป. จ. ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท. จ. ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท. จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า ต. จ. ๔ จตุตถจุลจอมเกล้า จ. จ. ๔ จตุตถจุลจอมเกล้า จ. จ.

25 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ปฐมจุลจอมเกล้าทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้าจตุตถจุลจอมเกล้า

26 ตัวอย่างการประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

27 พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน แก่ ประมุขของรัฐ ต่างประเทศ ๑.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google