งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2555 นายเดชา สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2555 นายเดชา สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2555 นายเดชา สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

2 ความเป็นมา ปี 2553 กรมควบคุมโรค มีนโยบายให้หน่วยงานใน สังกัดจัดทำพยากรณ์โรค หน่วยงานละ 1 เรื่อง ในปี 2554 สคร. 2 สระบุรี ได้จัดทำพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดโรคสูง เพื่อทำนายการเกิดโรค ระดับหมู่บ้านปี 2555 พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาการพยากรณ์โรค ไข้เลือดออก โดยใช้หลักทางสถิติ(Time Series Analysis) ในการคำนวณเพื่อให้การพยากรณ์เป็นไปตาม หลักวิชาการมากขึ้น และได้หารูปแบบในการกำหนดพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงระดับหมู่บ้าน โดยประยุกต์ใช้ แนวความคิดของการคำนวณหาค่า Sensitivity Accuracy Likelihood ratio รวมทั้งปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน และทันสมัยมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรค ไข้เลือดออก 2.เพื่อพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือด ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรีโดยใช้หลักการทางสถิติ ให้มีความ ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการมาก ขึ้น

4 เครื่องมือที่ใช้ ข้อมูลโรคไข้เลือดออก นำมาจากฐานข้อมูลเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา (รง. 506) พ.ศ. 2546 – 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัด สระบุรี ข้อมูลประชากรกลางปี ประเทศไทย จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2546 – 2553 ข้อมูลอื่นๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ (ลานีญ่า) นำมา จาก Website ของกรมอุตุนิยมวิทยา

5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การพยากรณ์โรค วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ ชั่น 14 ใช้วิธี Time series analysis แบบ Exponential Smoothing [Winters’ multiplicative] 2. การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค วิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงด้วยการหาความไว (sensitivity) และความถูกต้อง (accuracy) โดยการจำแนกรายหมู่บ้านที่มีรายงานผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกในแต่ละปีตามเงื่อนไขที่กำหนด (พ.ศ. 2546 – 2553) เปรียบเทียบกับ หมู่บ้านที่รายงานการ เกิดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2554 สถิติที่ใช้ คือ จำนวน อัตรา อัตราส่วน สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้

6 วิธีการศึกษา ระบาดวิทยา เชิงพรรณนา Time Place Person พยากรณ์ โรค Time Series Analysis วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโดยใช้หลัก Sensitivity Accuracy

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน สคร.2 สระบุรี ภาคกลาง และประเทศ พ.ศ. 2539 - 2554

8 รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่รับผิดชอบของ สคร.2 สระบุรี รายจังหวัด พ.ศ. 2549 - 2554

9

10 รูปที่ 4 สัดส่วนกลุ่มอายุของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่รับผิดชอบ สคร.2 สระบุรี พ.ศ. 2546 - 2554

11 รูปที่ 5 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออก จำแนกตามระดับ การศึกษาพื้นที่รับผิดชอบ สคร.2 สระบุรี พ.ศ. 2546-2554

12 รูปที่ 6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก กลุ่มวัยแรงงาน พื้นที่รับผิดชอบ สคร.2 สระบุรี พ.ศ. 2546-2554

13 รูปที่ 7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก กลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.2 สระบุรี พ.ศ. 2546-2554

14 ตารางที่ 1 สัดส่วนของผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอาชีพ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร. 2 สระบุรี พ.ศ. 2546 – 2554 อาชีพ254625472548254925502551255225532554 นักเรียน67.164.2264.0559.4865.6162.3355.5257.63 57.60 รับจ้าง,กรรมกร10.4113.4315.7217.9815.3417.5219.7320.44 22.96 ไม่ทราบ,นปค.17.6815.5711.6111.8213.0111.3614.2113.94 8.24 เกษตรกรรม1.482.72.583.230.842.232.592.44 2.40 งานบ้าน1.360.751.171.771.852.612.171.35 2.50 ค้าขาย0.621.321.471.711.131.591.921.31 1.73 ข้าราชการ0.861.071.581.220.480.890.920.79 1.51 ทหาร,ตำรวจ0.120.440.821.220.30.620.840.6 0.83 นักบวช0000.120.720.050.330.19 0.06 ครู0000.06 0.110.250.11 0.10 เลี้ยงสัตว์00.0600.12000.080.04 0.06 บุคลากรสาธารณสุข00000.180.030.080 0.032 อื่นๆ0.370.4411.280.480.670.421.09 1.96

15 ฤดูกาล โรคไข้เลือดออกพบมากในช่วงฤดูฝน(มิถุนายน – ตุลาคม) และ มักพบการรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกสูงขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี(รูปที่ 8) และจากการศึกษา รูปแบบการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร2 จ.สระบุรี พบว่ารูปแบบของการระบาดไม่แน่นอน แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น (รูปที่ 9) เหตุผลหนึ่งคาดว่าเกิดจากอิทธิพลของลานีญาซึ่ง มักจะเกิด 1 – 2 ปี ทำให้มีฝนตกมาก น้ำท่วม ช่วง ปลายปี(พฤศจิกายน – ธันวาคม) และมีฝนตก ช่วงต้นปี(มกราคม – มีนาคม)

16 รูปที่ 8 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสคร. 2 สระบุรี เปรียบเทียบกับค่า มัธยฐานจำแนกรายเดือน พ.ศ. 2554

17 2546254725482549255025512552255325542555 รูปที่ 9 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออก สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2546 - 2555

18 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก รูปที่ 10 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก สคร.2 สระบุรี พ.ศ. 2555 2546254725482549 255025512552255325542555 Case

19 ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่พยากรณ์ เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

20 ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่พยากรณ์ เปรียบเทียบกับ จำนวนผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) พื้นที่รับผิดชอบ ของ สคร. 2 สระบุรี พ.ศ. 2555

21 เดือน จำนวนผู้ป่วย คาดการณ์ (ราย) จำนวนผู้ป่วยจริง (ราย) มกราคม 100 94 กุมภาพันธ์ 96 127 มีนาคม 85 147 เมษายน 85 153 พฤษภาคม 116 110 มิถุนายน 182 192 กรกฎาคม 206 387 สิงหาคม 193 396 กันยายน 172 ตุลาคม 157 พฤศจิกายน 181 ธันวาคม 98

22 จำนวนหมู่บ้านที่รายงาน โรคตามเงื่อนไข หมู่บ้านที่รายงานผู้ป่วย DF+DHF+DSS ปี54 total PositiveNegative D+TP (a)FN(b)a+b D-FP(c)TN(d) c+d a+cb+d Sensitivity a/a+b Accuracy (a+d)/(a+b+c+d) Specificity d/c+d Likelihood ratio =sensitivity/Specificity

23 1 y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2553 - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2553 2 y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออกติดต่อกัน 2 ปี (พ.ศ. 2552 – 2553 ) - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออกติดต่อกัน ตั้งแต่ 2 ปี (พ.ศ. 2552 – 2553 )จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับรายงาน โรค พ.ศ. 2554 + = จำนวนหมู่บ้านที่เกิดโรคใน พ.ศ. 2554 - = จำนวนหมู่บ้านที่ไม่เกิดโรคใน พ.ศ. 2554 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง จากข้อมูลย้อนหลังพบว่าพื้นที่มีรายงานผู้ป่วย 3 ปีขึ้น ไปจะพบว่ามีรายงานในปีถัดมา

24 +-T 7 y +527Sensitivity=71.42857Accuracy =72.11538 -277097Specificity=72.16495 Likelihood ratio =0.0554 T3272 +- 6 y +11213Sensitivity=84.61538Accuracy =77.51938 -2789116Specificity=76.72414 Likelihood ratio =1.1029 T3891 +- 5 y +43851Sensitivity=75Accuracy =75.16779 -35106141Specificity=75.1773 Likelihood ratio =1.1215 T78114 1 y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออก พ. ศ. 2553 - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออก พ. ศ. 2553 2 y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออกติดต่อกัน 2 ปี ( พ. ศ. 2552 – 2553 ) - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออกติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี ( พ. ศ. 2552 – 2553 ). จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับรายงานโรค พ. ศ. 2554 + = จำนวนหมู่บ้านที่เกิด โรคใน พ. ศ. 2554 - = จำนวนหมู่บ้านที่ไม่เกิด โรคใน พ. ศ. 2554

25 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ รายงานโรค พ. ศ. 2554 +- 4 y +25934Sensitivity=73.52941Accuracy =73.91304 -45128173Specificity=73.98844 Likelihood ratio =0.9938 T70137 +- 3 y +653297Sensitivity=67.01031Accuracy =71.98697068 -54156210Specificity=74.2857143 Likelihood ratio =0.90206186 T119188 +- 2 y +5051101Sensitivity=49.50495Accuracy =65.37982565 -227475702Specificity=67.6638177 Likelihood ratio =0.73163106 T277526 +- 1 y +400489889Sensitivity=44.99438Accuracy =51.34255 -109231340Specificity=67.94118 Likelihood ratio =0.6623 T509720

26 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ รายงานโรค พ. ศ. 2554 + - 7+ y +26531Sensitivity =83.87097Accuracy =37.5969 -15671227Specificity =31.27753 Likelihood ratio =2.6815 T18276 +- 6+ y +37744Sensitivity =84.09091Accuracy =50.90439 -183160343Specificity =46.64723 Likelihood ratio =1.8027 T220167 +- 5+ y +43952Sensitivity =82.69231Accuracy =51.67224 -280266546Specificity =48.71795 Likelihood ratio =1.6974 T323275 1+ y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๕๓ ลงไป - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๕๓ ลงไป 2+ y + = พื้นที่ที่มีรายงานโรคไข้เลือดออกไม่ติดต่อกันตั้งแต่ ๒ ปี ย้อนหลังลงไป ( พ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๒ ลงไป ) - = พื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคไข้เลือดออกไม่ติดต่อกันตั้งแต่ ๒ ปี ย้อนหลังลงไป ( พ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๒ ลงไป ). จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับรายงานโรค พ. ศ. 2554 + = จำนวนหมู่บ้านที่เกิด โรคใน พ. ศ. ๒๕๕๔ - = จำนวนหมู่บ้านที่ไม่เกิด โรคใน พ. ศ. ๒๕๕๔

27 จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ รายงานโรค พ. ศ. 2554 +- 4+ y +681886Sensitivity =79.06977Accuracy =62.18035 -263394657Specificity =59.96956 Likelihood ratio =1.3185 T331412 +- 3+ y +13350183Sensitivity =72.6776Accuracy =65.04762 -317550867Specificity =63.43714 Likelihood ratio =1.1457 T450600 +- 2+ y +183101284Sensitivity =64.43662Accuracy =65.19158 -5441,0251,569Specificity =65.32823 Likelihood ratio =0.9864 T7271,126 +- 1+ y +5835901,173Sensitivity =49.70162Accuracy =59.66905 -6531,2561,909Specificity =65.79361 Likelihood ratio =0.7554 T1,2361,846

28 หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หมู่บ้านที่มีรายงานโรคไข้เลือดออกติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค จำแนก รายจังหวัด อำเภอ และตำบล มีดังนี้ อำเภอเมือง ตำบลบ้านอิฐ(ม.4) ตำบลศาลาแดง(ม.3,5) อำเภอไชโย ตำบลราชสถิตย์(ม.1) อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลอินทรประมูล(ม.2) ตำบลบางพลับ(ม2,4) อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง(ม.6) ตำบลสี่ร้อย(ม.3) ตำบลไผ่จำศิล(ม.3) จังหวัดอ่างทอง

29 อำเภอเมือง เขตเทศบาล(ม3,6) ตำบลกกโก(ม.2,4) ตำบลเขาพระงาม (ม.7,9) ตำบลเขาสามยอด(ม.1,5,6) ตำบลถนนใหญ่(ม1,5) ตำบลท่าแค(ม.1,9) ตำบลท่าศาลา (ม.2,3) ตำบลนิคมสร้างตนเอง(ม.8) ตำบลป่าตาล(ม.1,2,3,6)ตำบลโพเก้าต้น(ม.1) ตำบลโก่งธนู(ม.5) อำเภอโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง (ม.4,5,9,15) ตำบลคลองเกต (ม.10) อำเภอชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์(ม.1,10) อำเภอพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม(ม.6,9) ตำบลช่องสาลิกา(ม.5,6)ตำบลมะนาวหวาน(ม.4) ตำบลโคกลุง(ม.8 ) ตำบลดีลัง(ม.1) จังหวัดลพบุรี

30 อำเภอเมือง ตำบลบ้านกล้วย(ม.5) อำเภอมโนรมย์ ตำบลคุ้มสำเภา(ม.3,4) ตำบลไร่พัฒนา (ม.4) ตำบลท่าฉนวน (ม.5) อำเภอสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา(ม.8,15) ตำบลดงดอน(ม.5) ตำบลห้วยกรดพัฒนา(ม.3) ตำบลบางขุด (ม.2) อำเภอสรรพยา ตำบลตลุก(ม.7) อำเภอเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้(ม.1) อำเภอหนองแค ตำบลหนองแค(ม.1) ตำบลห้วยขมิ้น(ม.8)ตำบลห้วยทราย(ม.8) จังหวัดชัยนาท

31 อำเภอเมือง ตำบลปากเพรียว(ม.1,2,3,8) ตำบลหนองโน (ม.1,3) ตำบลหนองยาว(ม.3) ตำบลหนองปลาไหล(ม.6) อำเภอแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว(ม.1,7) ตำบลท่าตูม (ม.4) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหน้าพระลาน(ม.4,6) ตำบลเขาดินพัฒนา(ม.7) ตำบลบ้านแก้ง(ม.4) อำเภอพระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท(ม.8) ตำบลธารเกษม(ม.12) ตำบลเขาวง(ม.5) ตำบลห้วยป่าหวาย(ม.14) อำเภอมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก(ม.1,2) อำเภอเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้(ม.1) อำเภอหนองแค ตำบลหนองแค(ม.1) ตำบลห้วยขมิ้น(ม.8) ตำบลห้วยทราย(ม.8) จังหวัดสระบุรี

32 อภิปรายผล Person(กลุ่มอายุ ฯลฯ) ด้านอายุ ยังพบมากอยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี 15-24 ปี และ 0-4 ปี โดยที่อายุของผู้ป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกจะพบในเด็กโตมากขึ้น ด้านอาชีพ นักเรียนยัง เป็นกลุ่มที่สูงที่สุด อันดับสอง คือ อาชีพรับจ้าง,กรรมกร มี แนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ; รง.๕๐๖ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม _VEP-analysis) Time(ช่วงเดือน) ช่วงเดือนที่มีการรายงานผู้ป่วยมากในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ของทุกปี โดยที่เดือนสิงหาคม มักมีการรายงาน ผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด (ที่มา: ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ; รง.๕๐๖ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม _VEP-analysis)

33 สรุป Forecast(การพยากรณ์การเกิดโรค) ในปี 2555 คาดว่าจะไม่มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออก Place(สถานที่) หมู่บ้านที่มีรายงานติดต่อกันอย่างน้อย ๔ ปีขึ้นไป sensitivity = 79.07 Accuracy = 62.18 PPV = 79.31

34 ข้อจำกัด การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อ(รง.506) คือ พ.ศ. 2546 – 2554 ของสคร.2 สระบุรี เท่านั้น ไม่ได้นำตัวแปร/ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่(หมู่บ้าน) เช่น serotype Herd Immunity ความชุกของการเกิดโรคแต่ละหมู่บ้าน(prevalence) ความหนาแน่นของประชากร ความเป็นชุมชนเมือง/ชนบท ผล การสำรวจลูกน้ำยุงลาย(ค่า HI / CI) เป็นต้น มาช่วยในการพิจารณาในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

35 ข้อจำกัด การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก การศึกษานี้เปรียบเทียบข้อมูลการรายงานโรคเพียง 1 ปี (พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก สูง) ดังนั้นค่า sensitivity accuracy อาจแตกต่างเมื่อ นำไปเปรียบเทียบกับปีที่มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออกต่ำ เช่นปี 2552 เป็นต้น

36 สรุป โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของสคร2 ปี 2555 นี้ ส่วนใหญ่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะช่วงอายุ 10-14 ปี พบ มากที่สุด รวมทั้งกลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ มี แนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ฤดูฝนพบโรคนี้มากที่สุด โดยเริ่มมี แนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม สูงสุดช่วงเดือน กรกฎาคม จากการใช้ Time series analysis วิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2555 พบว่ารูปแบบ การระบาดของโรคคล้ายปี 2552จึงไม่น่าจะมีการระบาด ของโรคนี้ในปี 2555 ส่วนพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาด ติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ควรเฝ้าระวัง และดำเนินการ ป้องกันโรคก่อนเกิดการระบาดจริงในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ความ เหมาะสมที่จะเลือกใช้ ความไว(sensitivity) และความถูก ต้อง(Accuracy) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคน ว่าจะมี เป้าหมายในการกำหนดพื้นที่ให้ได้มาก หรือ น้อย เพียงใด

37 ข้อเสนอแนะ 1. พ.ศ. 2554 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ได้ดำเนินการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไข้เลือดออกผ่าน รายงานเฝ้าระวังประจำเดือน แล้ว 2. พ.ศ. 2555 กลุ่มตอบโต้ฯ ได้นำข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ไปดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคแล้ว สคร.2 สระบุรี

38 ข้อเสนอแนะ 1. เฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค ไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีรายงานผู้ป่วยสงสัย โรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทีม SRRT เร่งออกสอบสวนและ ควบคุมโรคเบื้องต้น 2. ประสานงานพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคให้มีการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค โดยเน้นการดำเนินการประชาสัมพันธ์การ ป้องกันควบคุมโรค เรื่อง 3 ร (โรงเรียน โรงเรือน โรงพยาบาล) และ 5 ป (ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุกๆ ๗ วัน ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่ เพาะพันธุ์ของยุง และปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย) ระดับจังหวัด

39 ข้อเสนอแนะ 3. ออกติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 3 ร 5 ป 4. ส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกให้กับภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่ให้รับทราบปัญหา ของโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด

40 1. เฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด ของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีเมื่อมี รายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทีม SRRT เร่งออกสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น 2. สอบสวนควบคุมโรค โดยเฉพาะรายแรกของ ชุมชน/หมู่บ้าน 3. ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก เรื่อง 3 ร 5 ป 4. ประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกัน ในการ ป้องกันควบคุมโรค และร่วมรณรงค์การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับอำเภอ

41 1. ระดมงบประมาณ กำลังคน และวัสดุอุปกรณ์ทุกภาคส่วนใน พื้นที่ (รพ.สต. เทศบาล/อบต. และภาคเอกชนในพื้นที่) ร่วมกัน สำรวจ และกำจัดยุงและลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการ ร่วมกันกำจัดยุงและลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและบริเวณบ้านของ ตนเอง 3. สร้างขวัญและกำลังใจ (ให้รางวัล หรือกล่าวคำชมเชย หรือ การประกาศให้เป็นครอบครัวตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยผู้นำ ชุมชน เป็นต้น) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและ เข้มข้นในพื้นที่โดยเฉพาะ อสม. ประชาชนผู้ให้ความร่วมมืออย่าง สม่ำเสมอ เป็นต้น ระดับ พื้นที่(ตำบล/หมู่บ้าน)

42 ประสานความร่วมมือเจ้าของโรงงาน/บริษัท/ ห้างร้าน หรือผู้แทน ที่รับผิดชอบโรงงาน/บริษัท/ ห้างร้านในการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน กลุ่มพนักงาน เช่น การประกาศนโยบายบ้าน พนักงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และร่วมสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย รวมทั้งมีบทลงโทษหากพบลูกน้ำยุงลาย ในบ้านพนักงานในโรงงาน/บริษัท/ห้างร้าน ของ ตนเอง บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ภาคเอกชน

43 การป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยการใช้สารเคมีกำจัด ยุง หรือทายากันยุง อย่างถูกวิธี กำจัดยุงและลูกน้ำยุงลายในบ้านและบริเวณบ้าน ศึกษาหาความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการให้ ความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนในการ กำจัดยุง และลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกในครอบครัวมีไข้สูงตลอดเวลา ควร พาไปพบแพทย์ หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้ บ้าน ระดับประชาชน

44 44


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2555 นายเดชา สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google