งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุข Pay for Performance ( P4 P )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุข Pay for Performance ( P4 P )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุข Pay for Performance ( P4 P )

2 2 ความเป็นมาของเหตุการณ์ 1 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ 2 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นการนำเสนอ

3 3 สาเหตุที่ทำให้เกิดการประท้วง 4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 5 สรุปและประโยชน์ที่ได้รับ 6 ประเด็นการนำเสนอ

4 เดิมกระทรวงสาธารณสุข จ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์และ บุคลากรด้านสาธารณสุข เป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามที่ ก.พ. กำหนด ส่วนที่สองจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มีการปรับเพิ่ม อัตราการจ่ายในทุกๆพื้นที่ ตามระดับ ร.พ./ระยะการทำงานเวลา เริ่มปี 51-52 ปี 2556 มีแนวความคิดที่จะจ่ายเงินในส่วนที่สาม คือการจ่ายเงิน ตามผลการปฎิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) โดยใช้ งบประมาณที่มีอยู่เดิม

5 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล ชมรมแพทย์ชนบท นำทีม แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทั่ว ประเทศ ประท้วง P4P คัดค้าน ลาออก หยุดงาน บุกบ้านนายก

6 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล

7

8 โรงพยาบาลหลายแห่ง สนับสนุนนโยบาย P4P สนับสนุน RBM ยุติธรรม เพิ่มประสิทธิภาพงาน

9 ทฤษฎีแรงจูงใจ Frederickn Herzberg Two-factors Theory Motivates FactorsHygiene Factors ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้อง

10 Motivators 1.ความสำเร็จในชีวิต 2.การเป็นที่ยอมรับ 3.งานที่มีความรับผิดชอบ 4.ทำแล้วมีโอกาสก้าวหน้า 5.ตำแหน่งงานที่ดี 6.งานมีความสุข

11 Hygiene 1.นโยบายและการบริหาร 2.การควบคุมงาน 3.ความสัมพันธ์กับหน้าที่ 4.เงื่อนไขการทำงานที่ดี 5.เงินเดือนดี 6.ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร 7.การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี 8.ความสัมพันธ์แวดล้อม 9.สถานะภาพของตนเอง 10.ความมั่นคงปลอดภัย

12 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 8, 9 ฉบับที่ 8 ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในหน่วยบริการตามที่กำหนด ฉบับที่ 9 ว่าด้วยค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานใน หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

13 ไม่พอใจเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

14 โรงพยาบาลชุมชนห่างไกลไม่พอใจเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

15 P4P ใช้แนวคิดในการกำหนดค่าคะแนน 1. การกำหนดค่าคะแนนประกันผลการปฎิบัติงานขั้นต่ำ เจ้าหน้าที่มีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน คือ 420 นาที /วัน 1 นาที เท่ากับ 1 คะแนน กำหนดให้กำลังคนวิชาชีพเดียวกันมีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน เช่น แพทย์มีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน คือ 2,200 คะแนน/เดือน 2. การคิดค่าคะแนนตามปริมาณภาระงาน โดยกำหนดค่า คะแนนต่อนาที /กำหนดกิจกรรมหลัก /กำหนดค่างานเพิ่ม ความ ยากง่าย กำหนดเป็น 1.2, 1.5, 2 เท่า (แพทย์ 2 เท่า) มา คำนวณหาค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรม

16 จะมีการประเมินผลงานก่อนจ่ายเงินตามระบบ P4P คะแนน ข้อ 1 + ข้อ 2 มากกว่า ค่าคะแนนมาตรฐานที่กำหนด ส่วนของคะแนนที่เกินมา จะนำมาคิดเป็นตัวเงินตามระบบ P4P ------------------------ P4P ใช้แนวคิดในการกำหนดค่าคะแนน

17 แนวทางการแก้ไขปัญหา แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาพิจารณาเงื่อนไข P4P 1 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 2 เข้าร่วมระบบ P4P ด้วยความสมัครใจ 3 ดำเนินการแบบ Slowly but sure ทำทีละส่วน 4 แก้ไขปัญหาแบบ Win Win 5

18 นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ ประชุมร่วม ชมรมแพทย์ชนบท สมาคมฑัณตแพทย์แห่งประเทศไทย สหภาพเภสัชกร ชมรมรักประกันสุขภาพ กับตัวแทนกระทรวง สาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล มิติที่ประชุมให้ชะลอการใช้นโยบาย P4P ออกไปก่อน แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเงื่อนไขของ P4P ภายใน 60 วัน กระทรวงฯได้รายงานให้ ครม.ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556 สรุปผลการประท้วง

19 สรุปภาพการประชุม

20

21 รมต.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม

22 นายกรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุม(ไม่บุกบ้าน)

23 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาการประท้วง ได้รับความรู้การจ่ายค่าตอบแทนในระบบ P4P 1 ประยุกต์ใช้ Organizational Theory 2 มีความเข้าใจ Two-Factors Theory มากยิ่งขึ้น 3 มีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา 4 ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม 5

24 Q&A


ดาวน์โหลด ppt นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุข Pay for Performance ( P4 P )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google