งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ Pay for Performance ( P4 P )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ Pay for Performance ( P4 P )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ Pay for Performance ( P4 P )
กระทรวงสาธารณสุข Pay for Performance ( P4 P )

2 1 2 3 ความเป็นมาของเหตุการณ์ ประเด็นการนำเสนอ เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์
ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้อง 3

3 4 5 6 สาเหตุที่ทำให้เกิดการประท้วง ประเด็นการนำเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 5 สรุปและประโยชน์ที่ได้รับ 6

4 ความเป็นมาของการประท้วง
เดิมกระทรวงสาธารณสุข จ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามที่ ก.พ. กำหนด ส่วนที่สองจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มีการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายในทุกๆพื้นที่ ตามระดับ ร.พ./ระยะการทำงานเวลา เริ่มปี 51-52 ปี 2556 มีแนวความคิดที่จะจ่ายเงินในส่วนที่สาม คือการจ่ายเงินตามผลการปฎิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิม

5 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล
ลาออก คัดค้าน ชมรมแพทย์ชนบท นำทีมแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ประท้วง P4P หยุดงาน บุกบ้านนายก

6 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล

7 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล

8 เหตุการณ์ประท้วงของแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งสนับสนุนนโยบาย P4P
RBM ยุติธรรม เพิ่มประสิทธิภาพงาน

9 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีแรงจูงใจ Frederickn Herzberg Two-factors Theory Motivates Factors Hygiene Factors

10 Motivators 1.ความสำเร็จในชีวิต 2.การเป็นที่ยอมรับ
3.งานที่มีความรับผิดชอบ 4.ทำแล้วมีโอกาสก้าวหน้า 5.ตำแหน่งงานที่ดี 6.งานมีความสุข

11 Hygiene 6.ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร 1.นโยบายและการบริหาร
7.การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี 2.การควบคุมงาน 8.ความสัมพันธ์แวดล้อม 3.ความสัมพันธ์กับหน้าที่ 9.สถานะภาพของตนเอง 4.เงื่อนไขการทำงานที่ดี 10.ความมั่นคงปลอดภัย 5.เงินเดือนดี

12 สาเหตุของการประท้วง กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 8, 9 ฉบับที่ 8 ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในหน่วยบริการตามที่กำหนด ฉบับที่ 9 ว่าด้วยค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

13 ไม่พอใจเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน

14 โรงพยาบาลชุมชนห่างไกลไม่พอใจเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

15 P4P ใช้แนวคิดในการกำหนดค่าคะแนน
1. การกำหนดค่าคะแนนประกันผลการปฎิบัติงานขั้นต่ำ เจ้าหน้าที่มีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน คือ 420 นาที /วัน 1 นาที เท่ากับ 1 คะแนน กำหนดให้กำลังคนวิชาชีพเดียวกันมีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน เช่น แพทย์มีค่าคะแนนขั้นต่ำเท่ากัน คือ 2,200 คะแนน/เดือน 2. การคิดค่าคะแนนตามปริมาณภาระงาน โดยกำหนดค่าคะแนนต่อนาที /กำหนดกิจกรรมหลัก /กำหนดค่างานเพิ่ม ความ ยากง่าย กำหนดเป็น 1.2, 1.5, 2 เท่า (แพทย์ 2 เท่า) มาคำนวณหาค่าคะแนนของแต่ละกิจกรรม

16 P4P ใช้แนวคิดในการกำหนดค่าคะแนน

17 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาพิจารณาเงื่อนไข P4P
แนวทางการแก้ไขปัญหา 1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาพิจารณาเงื่อนไข P4P 2 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 3 เข้าร่วมระบบ P4P ด้วยความสมัครใจ 4 ดำเนินการแบบ Slowly but sure ทำทีละส่วน 5 แก้ไขปัญหาแบบ Win Win

18 สรุปผลการประท้วง นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ชมรมแพทย์ชนบท สมาคมฑัณตแพทย์แห่งประเทศไทย สหภาพเภสัชกร ชมรมรักประกันสุขภาพ กับตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล มิติที่ประชุมให้ชะลอการใช้นโยบาย P4P ออกไปก่อน แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเงื่อนไขของ P4P ภายใน 60 วัน กระทรวงฯได้รายงานให้ ครม.ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556

19 สรุปภาพการประชุม

20 สรุปภาพการประชุม

21 รมต.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม

22 นายกรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุม(ไม่บุกบ้าน)

23 1 2 3 4 5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาการประท้วง
ได้รับความรู้การจ่ายค่าตอบแทนในระบบ P4P 2 ประยุกต์ใช้ Organizational Theory 3 มีความเข้าใจ Two-Factors Theory มากยิ่งขึ้น 4 มีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา 5 ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม

24 Q&A ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษระบบใหม่ Pay for Performance ( P4 P )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google