งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮอร์โมน จัดทำโดย กรมปศุสัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮอร์โมน จัดทำโดย กรมปศุสัตว์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฮอร์โมน จัดทำโดย กรมปศุสัตว์

2 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย
สรีรวิทยา (Physiology) เป็นวิชาที่กล่าวถึงระบบและกลไกการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

3 ต่อมไร้ท่อ (Endrocrine gland)
ความรู้เรื่องต่อมไร้ท่อ(Endocrine gland) ได้มีการศึกษามาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ ค.ศ. 322 ฮิบโปรเครตีส (Hippocrates) และอลิสโตเติล(Aristotle) กล่าวไว้ว่า “ภายในร่างกายของคนเราจะต้องมีกลไกคอยควบคุมหน้าที่ต่าง ๆ อย่างแน่นอน”

4 ค.ศ เบรีส(Bayliss) และ สตาริง(Staring) ได้ค้นพบสารที่สร้างจากเยื่อบุลำไส้เล็ก และเรียกสารนั้นว่า ฮอร์โมน

5 ต่อมไร้ท่อ (Endrocrine gland)
คือ ต่อมที่ไม่มีท่อ ซึ่งสามารถสร้างฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นหรือยับยั้งให้อวัยวะภายในร่างกาย ทำหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ตามชนิดฮอร์โมนนั้น ๆ อวัยวะส่วนใดก็ตามที่ผลิตฮอร์โมน อวัยวะส่วนนั้นถือเป็นต่อมไร้ท่อทั้งสิ้น

6 ฮอร์โมน (Hormone) คือสารที่สร้างและหลั่งออกมาจากต่อมไร้ท่อ เข้าสู่กระแสเลือดหรือน้ำเหลืองเพื่อไปยังอวัยวะเป้าหมาย และกระตุ้นให้อวัยวะเป้าหมายทำหน้าที่ตามชนิดของฮอร์โมน นั้น ๆ

7 ฮอร์โมน สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่
1. แบ่งตามคุณสมบัติการละลาย 2.แบ่งตามโครงสร้างทางเคมี

8 แบ่งประเภทของฮอร์โมน ตามคุณสมบัติการละลาย แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
- ละลายได้ในน้ำแต่ไม่ละลายในไขมัน เช่น โกรท ฮอร์โมน(GH) เป็นต้น - ละลายได้ในไขมันแต่ไม่ละลายในน้ำ เช่น เอสโตรเจน(estrogen) , โปรเจสเตอร์โรน(progesterone) เป็นต้น

9 แบ่งประเภทของฮอร์โมน ตามโครงสร้างทางเคมี แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1.ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นพวกโปรตีน(Protein) หรือโพลีเปปไทท์(Polypeptide) เช่น ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง , พาราไทรอยด์ , และตับอ่อน

10 2.ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นพวก สเตอรอยด์(Steroids) เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนเปลือก (Adrenal cortex) เป็นต้น 3. ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นพวกฟีนอล(Phenol group) เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนกลาง (Adrenal medulla) เป็นต้น

11 กลไกการทำงานของฮอร์โมน
1.ฮอร์โมนโดยปกติจะไหลเวียนไปตามกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองทั่วร่างกาย 2.เมื่อฮอร์โมนผ่านบริเวณที่เป็นจุดรับ(Receptor site) ที่มีตัวรับ(Receptor) ของฮอร์โมนชนิดนั้น ๆ อยู่ ฮอร์โมนจะจับกับตัวรับ

12 3.ตัวรับจะเป็นเฉพาะชนิดของฮอร์โมนแต่ละชนิด ไม่ซ้ำกัน
4.จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี กระตุ้นให้ องค์ประกอบต่าง ๆ ในเซลทำหน้าที่

13 ต่อมไร้ท่อที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ได้แก่
1.ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) 2.ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary gland) 3.ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (Posterior Pituitary gland)

14 4.รังไข่ (Ovary) 5.มดลูก (Uterus) 6.รก (Placenta) 7.ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) 8.ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland)

15 ไฮโปธารามัส(Hypothalamus)

16 ไฮโปธารามัส (Hypothalamus)
เป็นส่วนหนึ่งของสมอง ในระบบประสาทส่วนกลาง สร้างฮอร์โมน -โกนาโดรโธปิน รีรีส ซิ่ง ฮอร์โมน(Gonadotropin releasing hormone) เรียกย่อ ๆ ว่าจีเอ็น อาร์เอช(Gn-RH) -อ๊อกซี่โตซิน(Oxytocin)

17 หน้าที่หลักของจีเอ็น-อาร์เอช คือ
กระตุ้นหรือยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้า สร้างและหลั่งโกนาโดรโทรปิน (Gonadotropin (Gn)) 2 ชนิด ได้แก่

18 1.ฟอลริเคิล สติมูเรติ้ง ฮอร์โมน(Follicle stimulating hormone) เรียกย่อ ๆ ว่าเอฟเอสเอช(FSH)
2.ลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(Luteinizing hormone) เรียกย่อ ๆ ว่าแอลเอช (LH)

19 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary gland)

20 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary gland)
สร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ ได้แก่

21 1.ฟอลริเคิล สติมูเรติ้ง ฮอร์โมน(Follicle stimulating hormone) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าเอฟเอสเอช(FSH)

22 2.ลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(Luteinizing hormone) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าแอลเอช(LH))
ทำให้เกิดการตกไข่ (Ovulation) กระตุ้นให้เซลบนรังไข่เปลี่ยนเป็นก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum)

23 ในสตรีที่ตั้งครรภ์ รกของสตรีตั้งครรภ์สามารถสร้างสารซึ่ง
1.ออกฤทธิ์ได้คล้ายกับลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(LH) 2สามารถนำมาใช้แทนลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(LH) เรียกว่าฮิวแมน โครริโอนิค โกนาโดโทรปิน(human chorionic gonadotropin) หรือ เอชซีจี (HCG)

24 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (Posterior Pituitary gland)

25 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (Posterior Pituitary gland)
ไม่มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ มีหน้าที่เก็บสะสมและหลั่งฮอร์โมนบางชนิด ได้แก่ ฮอร์โมนอ๊อกซี่โตซิน (Oxytocin) ซึ่งสร้างจากไฮโปธารามัส(Hypothalamus)

26 รังไข่ (Ovary)

27 รังไข่ (Ovary) มีหน้าที่
-สร้างไข่เพื่อการผสมพันธุ์ -สร้างฮอร์โมนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

28 1.สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen)
2.สร้างอินฮิบิน(Inhibin) 3.สร้างแอคติวิน(Activin) 4.สร้างฟอลลิสเตติน(Follistatin)

29 5.สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(Progesterone)
6.สร้างรีแลคซิน(Relaxin)

30 1.ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen)
สร้างจากเซลแกรนนูโรซา(granulosa) ซึ่งเป็นเซลที่อยู่ด้านในของฟอลลิเคิล

31 เอสโตรเจน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้โคแสดงอาการเป็นสัด ทำให้โคมีเมือกใสไหลจากช่องคลอด ระบบสืบพันธุ์ทั้งระบบแข็งขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น

32 2.อินฮิบิน สร้างจากเซลแกรนนูโรซา(granulosa) ซึ่งเป็นเซลที่อยู่ด้านในของฟอลลิเคิล ทำหน้าที่ยับยั้งจีเอ็น-อาร์เอช

33 3.แอคติวิน(Activin) สร้างจากเซลแกรนนูโรซา( granulosa cell) ของฟอลลิเคิล กระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH)

34 ยับยั้งการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(progesterone)
ป้องกันการสร้างเซลลูเตียล(luteal cell) ของช่องว่างในฟอลลิเคิล

35 4.ฟอลลิสเตติน(Follistatin)
สร้างจากเซลแกรนนูโรซา(granulosa cell) ของฟอลลิเคิล ฟอลลิสเตตินจะทำงานจะตรงข้ามกับแอคติวิน

36 มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH)
ช่วยให้เซลแกรนนูโรซาเปลี่ยนเป็นลูเตียล ช่วยให้เกิดการเสื่อมสลายของฟอลลิเคิล

37 5.โปรเจสเตอร์โรน(Progesterone)
สร้างจากเซลลูเตียล(Luteal cell) ของก้อนเนื้อเหลือง(Corpus Luteum)

38 โปรเจสเตอร์โรน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้มดลูกอยู่นิ่ง ๆ ไม่เคลื่อนไหว
มดลูกภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน โปรเจสเตอร์โรนจะนิ่มเหลว โปรเจสเตอร์โรนยังยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแอลเอช(LH)ที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

39 6.รีแลคซิน(Relaxin) สร้างจากเซลลูเตียล(Luteal cell) ของก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) เพื่อช่วยให้กระดูกเชิงกรานและคอมดลูกขยายตัวขณะคลอด

40 มดลูก (Uterus)

41 มดลูก (Uterus) สร้างฮอร์โมนที่สำคัญได้แก่ พร็อสต้า แกรนดินเอฟทูอัลฟ่า (PGF2) PGF2 ทำให้ก้อนเนื้อเหลืองบนรังไข่(Corpus luteum) เกิดการสลายตัว และทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว

42 รก (Placenta) สามารถสร้างฮอร์โมนได้หลายชนิดในแต่ละช่วงของการตั้งท้อง ในระยะการตั้งท้อง รกจะช่วยก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) สร้างฮอร์โมน โปรเจสเตอร์โรน(Progesterone)

43 ช่วงใกล้คลอด รกจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) และพีจีเอฟ ทูอัลฟ่า(PGF2 ) เพื่อให้มดลูกบีบตัวขับลูกออกไป

44 รกของคนยังสามารถสร้างฮอร์โมนเอชซีจี(HCG) ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนแอลเอช(LH) แต่มีระยะเวลาออกฤทธิ์นานกว่า รกม้าจะสามารถสร้างพีเอ็มเอสจี(PMSG) หรือ อีซีจี(ECG) ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายเอฟเอสเอช(FSH) แต่มีระยะเวลาออกฤทธิ์นานกว่า

45 สรุปฮอร์โมนที่สำคัญ

46 โกนาโดรโธปิน รีรีสซิ้ง ฮอร์โมน(Gonadotropin releasing hormone)
เรียกย่อ ๆ ว่าจีเอ็น อาร์เอช(Gn-RH) สร้างจากไฮโปธารามัส(Hypothalamus)

47 หน้าที่ กระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary gland) สร้างและหลั่งโกนาโดรโทรปิน(Gonadotropin (Gn)) 2 ชนิด ได้แก่

48 -ฟอลริเคิล สติมูเรติ้ง ฮอร์โมน(Follicle stimulating hormone) เรียกย่อ ๆ ว่าเอฟเอสเอช(FSH)
-ลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(Luteinizing hormone) เรียกย่อ ๆ ว่าแอลเอช (LH)

49 ฟอลริเคิล สติมูเรติ้ง ฮอร์โมน(Follicle stimulating hormone)
เรียกย่อ ๆ ว่าเอฟเอสเอช(FSH) สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล(Follicle) บนรังไข่

50 ลูทีไนซิ้ง ฮอร์โมน(Luteinizing hormone)
เรียกย่อ ๆ ว่าแอลเอช(LH)) สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

51 หน้าที่ ทำให้เกิดการตกไข่ (Ovulation) หลังการตกไข่ ยังกระตุ้นให้เซลบนรังไข่เปลี่ยนเป็นก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum)

52 อ๊อกซี่โตซิน(Oxytocin)
สร้างจากไฮโปธารามัส(Hypothalamus) และส่งมาเก็บสะสมไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง หน้าที่ของอ๊อกซี่โตซิน(Oxytocin) คือ กระตุ้นให้มดลูกมีการบีบตัว และเต้านมมีการหลั่งน้ำนม

53 ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen)
สร้างจากเซลแกรนนูโรซา(granulosa) ของ ฟอลลิเคิล(follicle) ของรังไข่ ทำให้โคแสดงอาการเป็นสัด

54 เอสโตรเจน(Estrogen) ปริมาณน้อย ๆ จะช่วยกระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH)

55 อินฮิบิน(Inhibin) สร้างจากเซลแกรนนูโรซา(granulosa cell) ของฟอลลิเคิล ของรังไข่ หน้าที่ ยับยั้งจีเอ็น-อาร์เอช(Gn-RH) ที่มีต่อเอฟเอสเอช(FSH) ทำให้เอฟเอสเอช(FSH) ลดลง

56 แอคติวิน(Activin) สร้างจากเซลแกรนนูโรซา (granulosa cell) ของฟอลลิเคิล ของรังไข่

57 หน้าที่ กระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH) ยับยั้งการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(progesterone) ป้องกันการสร้างเซลลูเตียล(luteal cell)

58 ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(Progesterone)
สร้างจากเซลลูเตียล(Luteal cell) ของก้อนเนื้อเหลือง(Corpus Luteum) ของรังไข่

59 หน้าที่ ควบคุมการตั้งท้อง โดยทำให้มดลูกอยู่นิ่ง ๆ ไม่เคลื่อนไหว ยังยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแอลเอชที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

60 พร็อสต้าแกรนดินเอฟทูอัลฟ่า (PGF2)
สร้างจากมดลูก หน้าที่ ทำให้ก้อนเนื้อเหลืองบนรังไข่(Corpus luteum) เกิดการสลายตัว ทำให้มดลูกเกิดการบีบตัว

61 หน้าที่หลักของฮอร์โมน
ต่อมหรืออวัยวะ สร้างฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมน Hypothalamus Gonadotrophin releasing hormone(Gn-RH) กระตุ้นให้มีการสร้างและหลั่ง FSH และ LH Prolactin releasing hormone (PRF) กระตุ้นให้มีการสร้างและหลั่ง Prolactin

62 หน้าที่หลักของฮอร์โมน
ต่อมหรืออวัยวะ สร้างฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมน Anterior pituitary Follicle stimulating hormone (FSH) กระตุ้นให้ Follicle เจริญ การสร้าง Estrogen Luteinizing hormone (LH) กระตุ้นให้เกิดการตกไข่ทำให้ Corpus Luteum เจริญและทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน Prolactin กระตุ่นให้เกิดการการสร้างและหลั่งน้ำนม Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) กระตุ้นให้มีการสร้างและหลั่ง Glucocorticoids

63 หน้าที่หลักของฮอร์โมน
ต่อมหรืออวัยวะ สร้างฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมน Posterior pituitary Oxytocin (สร้างจาก Hypothalamus) เกิดการคลอด การหลั่งน้ำนม Vasopressin หรือ Antidiuretic hormone (ADH) (สร้างจาก Hypothalamus) กระตุ้นให้เกิดการดูดน้ำกลับ ที่ไตมากขึ้น

64 หน้าที่หลักของฮอร์โมน
ต่อมหรืออวัยวะ สร้างฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมน Ovary Estrogen(estradiol) การแสดงอาการเป็นสัด Progesterone การตั้งท้อง การเจริญของเต้านม ขัดขวาง LH Relaxin การขยายใหญ่ของ pelvis การขยายของ Cervix

65 หน้าที่หลักของฮอร์โมน
ต่อมหรืออวัยวะ สร้างฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมน Placenta Estrogen Progesterone Relaxin (เหมือนรังไข่) Uterus Prostaglandin F2 (PGF2 ) การคลอด การสลาย CL

66 การเจริญของไข่ในรังไข่
รังไข่ ทำหน้าที่ในการสร้างไข่ (ovum) และสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์

67 หากนำรังไข่ออกมาจากตัวโค และดูด้วยตาเปล่า จะพบว่ารังไข่ ส่วนใหญ่ มีถุงน้ำใส ๆ ใบเล็ก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

68 บางรังไข่ มีถุงน้ำใส ๆ ใบใหญ่
ถุงน้ำใส ๆ ที่เห็นนั้น เรียกว่า ฟอลลิเคิล(Follicle)

69 บางรังไข่อาจพบก้อนเนื้อนูนขึ้นมาจากผิวรังไข่ มีสีเหลืองแดง เรียกก้อนเนื้อนั้นว่าก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum)

70 ทุก ๆ ฟอลลิเคิล(Follicle) จะมีไข่อ่อน(Oocyte) อยู่ภายใน
แต่ละฟอลลิเคิลจะมีไข่อ่อนเพียง 1 ฟองถูกบรรจุอยู่ ถ้าฟอลลิเคิลมีการพัฒนาเจริญเติบโต ไข่อ่อนที่อยู่ภายในก็จะมีการพัฒนาเจริญเติบโตไปด้วย

71 การพัฒนาเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล เริ่มจาก
ไพรมอเดียล ฟอลลิเคิล(Primordial follicle) ไพรแมรี ฟอลลิเคิล(Primary follicle) เซกันดารี ฟอลลิเคิล(Secondary follicle)

72 โกอิ้ง ฟอลลิเคิล หรือดีเวลลอปปิ้ง ฟอลลิเคิล(Growing follicle หรือ developing follicle)
เมททัว ฟออลิเคิล หรือ กราเฟียน ฟอลลิเคิล(Mature follicle หรือ Graafian follicle)

73

74 การพัฒนาของฟอลลิเคิล
ไพรมอเดียล ฟอลลิเคิล(Primordial follicle) จะขยายขนาดเป็นไพรแมรี ฟอลลิเคิล(primary follicle)

75

76 ไพรแมรี ฟอลลิเคิล(primary follicle) จะมีเซลแบน ๆ เพียง 1 ชั้นหุ้มรอบไข่อ่อน
ไข่อ่อน (Primary oocyte) ที่อยู่ภายในไพรแมรี ฟอลลิเคิล จะมีการเจริญโดยมีการขยายขนาดมากขึ้น

77

78 เซลแบน ๆ ที่หุ้มรอบไข่อ่อนจะเปลี่ยนเป็นเซลแกรนนูโรซ่า (granulosa cell)

79 ทำให้เซลที่หุ้มรอบไข่อ่อนมีจำนวนมากขึ้นและมีชั้นมากขึ้น เรียกว่า เซกันดารี ฟอลลิเคิล(Secondary follicle) เซลแกรนนูโรซ่า(granulosa cell) ที่หุ้มรอบไข่อ่อน จะมีการหลั่งสารประกอบจำพวกโปรตีน มาล้อมรอบไข่อ่อน เรียกว่าโซนา เพลลูซิด้า(Zona pellucida) หรือเปลือกไข่

80

81

82 โซนา เพลลูซิด้า(Zona pellucida) หรือเปลือกไข่มีประโยชน์คือ
1.ในการป้องกันไข่อ่อน จากอันตราย 2.ป้องกันการเข้าผสมของอสุจิมากกว่า 1 ตัว

83 เซลแกรนนูโรซ่า(granulosa cell) ที่หุ้มรอบไข่อ่อนนี้ จะมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลมากขึ้น จนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างเซล(Antrum)

84 ภายในช่องว่าง(Antrum) จะมีของเหลวที่ผลิตจากเซลแกรนนูโรซ่า(granulosa cell) บรรจุอยู่
พบว่าของเหลวดังกล่าวประกอบ ด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน , อินฮิบิน , แอคติวิน , ฟอลลิสเตติน

85 เรียกฟอลลิเคิลที่มีการพัฒนา จนมีช่องว่างระหว่างเซล(Antrum) นี้ว่า
-โกอิ้ง ฟอลลิเคิล -หรือดีเวลลอปปิ้ง ฟอลลิเคิล (Growing follicle หรือ developing follicle)

86

87 เมื่อเซลที่ล้อมรอบไข่อ่อนมีการเจริญมากขึ้น และช่องว่าง(Antrum) มีขนาดใหญ่ขึ้น จะดันไข่อ่อนให้ไปอยู่บริเวณขอบ ทำให้เห็นเหมือนเป็นติ่งยื่นออกมาท่ามกลางถุงที่ประกอบไปด้วยของเหลว เรียกว่าติ่งที่ยื่นนี้ว่า เจิมฮิลล์ (Germ hill)

88

89

90 เรียกฟอลลิเคิลที่พบว่าไข่อ่อนถูกดันไปอยู่ด้านข้าง จนเกิดสิ่งที่เรียกว่าเจิมฮิลล์ว่า เมททัว ฟออลิเคิล หรือ กราเฟียน ฟอลลิเคิล(Mature follicle หรือ Graafian follicle)

91 เมื่อมีการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจนผนังของฟอลลิเคิลฉีกขาด
ไข่จะตกลงไปสู่ท่อนำไข่เรียกว่าเกิดการตกไข่(Ovulation)

92

93

94 ไข่จะตกลงไปบนปากแตรของท่อนำไข่
ไข่จะถูกโบกพัดโดยขนเล็ก ๆ ที่อยู่ในท่อนำไข่และกลไกการทำงานของท่อนำไข่ ให้ไข่เคลื่อนไปตามท่อนำไข่

95 วงรอบการเป็นสัดของโค (Estrus cycle)
การเป็นสัด (Heat) หมายถึง การที่สัตว์ยอมรับการผสมพันธุ์ (Sexual receptivity)

96 โคเพศเมีย จะเริ่มเป็นสัดเมื่อถึงวัยสาว (puberty)
เฉลี่ยอายุเมื่อเริ่มเป็นสัดครั้งแรก -โคนมจะประมาณ 8-10 เดือน -โคเนื้อจะประมาณ 20 เดือน

97 การถึงวัยสาวของโคจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับ
-สายพันธุ์ -การจัดการด้านอาหาร -สภาพร่างกาย -สิ่งแวดล้อม

98 เมื่อโคเริ่มเป็นสัด จะมีวงรอบการเป็นสัดเกิดขึ้น
วงรอบการเป็นสัดของโค หมายถึงช่วงเวลาที่โคเป็นสัดรอบหนึ่งจนถึงเป็นสัดรอบถัดไป

99 รอบการเป็นสัดจะกินเวลาต่อรอบประมาณ 18-24 วัน (เฉลี่ย 21 วัน)
โดยจะมีฮอร์โมนจากสมองส่วนกลาง ต่อมใต้สมองส่วนหน้า รังไข่ และมดลูก ฯลฯ มาควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โคเป็นสัตว์ที่สามารถเกิดการเป็นสัดได้ทั้งปี ไม่มีฤดูการผสมพันธุ์

100 โคที่เป็นสัด รังไข่ข้างใดช้างหนึ่ง จะต้องมีฟอลลิเคิล(Follicle)

101 คลื่นฟอลลิเคิล(Follicular waves)
ปี ค.ศ.1960 นักวิทยาศาสตร์ ชื่อราจาคอสกี(Rajakoski) พบว่า การเจริญของฟอลลิเคิล(follicle) ชนิดต่าง ๆ บนรังไข่ ในรอบการเป็นสัดรอบหนึ่ง ๆ ของวงจรการเป็นสัดของโค มีลักษณะเป็นคลื่น

102 ในรอบการเป็นสัดรอบหนึ่ง ๆ อาจมีฟอลลิเคิลหลาย ๆ ใบเจริญขึ้นมาและฝ่อสลายไป
หลังจากนั้น จะมีฟอลลิเคิลอีกหลาย ๆ ใบเจริญขึ้นมาอีก แล้วส่วนใหญ่จะฝ่อสลายไป แต่ฟอลลิเคิลบางใบจะมีการตกไข่

103

104 การเจริญและฝ่อสลายไปของฟอลลิเคิล จะเกิดเป็นชุด ๆ หรือเป็นกลุ่ม ๆ
ใน 1 รอบของการเป็นสัด อาจมีฟอลลิเคิลเจริญและฝ่อสลายไป 2 , 3 , 4 ชุด ก็ได้ ไม่มีความแน่นอน ฟอลลิเคิลที่เจริญและฝ่อสลายไป 1 ชุด เรียกว่า 1 คลื่น

105 ส่วนใหญ่แล้วพบว่าเป็น 2 คลื่น

106 แม่โคที่รอบการเป็นสัดมีคลื่นฟอลลิเคิล 2 คลื่น
-คลื่นแรกจะเริ่มเกิดประมาณวันที่ 1-4 ของวงจรการเป็นสัด -คลื่นที่ 2 จะเริ่มเกิดประมาณวันที่ ของวงจรการเป็นสัดหรือประมาณกลางรอบ

107 ช่วงเวลาตั้งแต่คลื่นแรกถึงคลื่น 2 จะห่างกัน 10.0±0.6 วัน
ช่วงเวลาตั้งแต่คลื่นที่ 2 ถึงคลื่นถัดไป ประมาณ 10.2±0.6 วัน

108 ทุก ๆ คลื่นจะมีฟอลลิเคิลบางใบมีขนาดใหญ่ ที่สามารถเกิดการตกไข่ได้ เรียกว่า โดมิแนนท์ ฟอลลิเคิล (Dominant follicle) ส่วนใบ อื่น ๆ จะเป็นฟอลลิเคิลขนาดเล็กที่จะฝ่อสลายไป

109 คลื่นฟออลิเคิลคลื่นใดจะมีการตกไข่หรือไม่นั้น สังเกตจาก
ช่วงที่มีโดมิแนนท์ฟอลลิเคิล เป็นช่วงที่ยังมีก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) อยู่บนรังไข่หรือไม่ หากก้อนเนื้อเหลืองยังอยู่ คลื่นนั้นจะไม่มีการตกไข่ หากก้อนเนื้อเหลืองสลายไป คลื่นนั้นจะมีการตกไข่

110 ก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) บนรังไข่ สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(progesterone)
ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน จะยับยั้งการสร้างและหลั่งฮอร์โมนแอลเอช(LH)

111 กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับรอบการเป็นสัดของโคโดยย่อ
สมองส่วนไฮโปรธารามัส(Hypothalamus) สร้างและหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีรีสซิ่งฮอร์โมน (Gonadotropin releasing hormone) หรือ จีเอ็นอาร์เอช(Gn-RH)

112 จีเอ็นอาร์เอช ที่หลั่งออกมา จะไปกระตุ้นให้ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Anterior Pituitary) สร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH (Follicle Stimulating hormone))

113 ฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH) ที่หลั่งออกมานี้ จะไปกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลชุดแรก ซึ่งเป็นคลื่นฟอลลิเคิลคลื่นที่ 1 เริ่มเกิดขึ้น

114 เมื่อฟอลลิเคิลชุดที่ 1 เจริญได้ระดับหนึ่ง
จะเกิดช่องว่างภายในฟอลลิเคิล ซึ่งภายในมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและอินฮิบิน

115 ฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) ปริมาณน้อยสร้างจากเซลแกรนนูโรซาของฟอลลิเคิลเอง จะช่วยให้มีการหลั่ง เอฟเอสเอช(FSH) มากขึ้น ฟอลลิเคิลจึงเจริญเร็วขึ้น

116 ฮอร์โมนอินฮิบิน ซึ่งสร้างจากเซล แกรนนูโรซาของฟอลลิเคิลเอง มายับยั้งฟอลลิเคิลใบเล็ก ๆ ที่โตไม่ทันไม่ให้เจริญและฝ่อสลายไป ส่วนฟอลลิเคิลที่โตมากแล้ว จะไม่ถูกยับยั้งและเจริญต่อไป จนกลายเป็นโดมิแนนท์ฟอลลิเคิล

117 โดมิแนนท์ฟอลลิเคิล จะสามารถผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) จากเซลแกรนนูโรซ่า
หากฟอลลิเคิลมีขนาดใหญ่ เอสโตร เจนก็จะมีปริมาณมาก

118 เอสโตรเจนที่มีปริมาณมาก จะไปยับยั้ง(Negative feedback) ต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Anterior Pituitary)
ทำให้การสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH) ลดลง เมื่อฮอร์โมนเอฟเอสเอชลดลง ฟอลลิเคิลจึงหยุดการเจริญ

119 เมื่อฟอลลิเคิลชุดที่ 1 เจริญได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่มีการตกไข่
เนื่องจากคลื่นที่ 1 ไม่มีฮอร์โมนแอลเอช(LH) เพราะยังมีก้อนเนื้อเหลืองบนรังไข่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(progesterone) ที่คอยยับยั้ง แอลเอช ฟอลลิเคิลชุดที่ 1 จะค่อย ๆ สลายไปทั้งหมด

120 เมื่อฟอลลิเคิลชุดที่ 1 เริ่มสลายไป ฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen) ที่ถูกสร้างจากฟอลลิเคิล จะลดลงหรือหายไปด้วย เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงมาก เหลือปริมาณน้อย จึงกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช(FSH) ของต่อมใต้สมองส่วนหน้า

121 ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจึงสามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอชอีก
เมื่อฮอร์โมนเอฟเอสเอชเพิ่มปริมาณมากขึ้น ฟอลลิเคิลชุดที่ 2 ก็จะเจริญ และเจริญด้วยหลักการเดียวกันกับคลื่นที่ 1

122 โดมิแนนท์ฟอลลิเคิล จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน
ทำให้โคแสดงอาการเป็นสัด ระดับของอาการเป็นสัดจะเป็นไปตามระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน เอสโตรเจนน้อย อาการเป็นสัดจะน้อย เอสโตรเจนมาก อาการเป็นสัดจะเด่นชัดจนถึงขั้นยืนนิ่งให้ตัวอื่นปีนทับ

123

124 ฟอลลิเคิลชุดที่ 2 จะเกิดการตกไข่ เนื่องจาก
เมื่อฟอลลิเคิลโตเต็มที่ จะพอดีช่วงเวลาที่ก้อนเนื้อเหลืองบนรังไข่สลาย

125 ปริมาณของฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนที่สร้างจากก้อนเนื้อเหลืองลดลง
เมื่อไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนคอยควบคุม ฮอร์โมนแอลเอช จึงมากขึ้น ฮอร์โมนแอลเอชทำให้ฟอลลิเคิลแตก เกิดการตกไข่

126 เมื่อไข่ตกไปสู่ท่อนำไข่แล้ว รังไข่บริเวณที่ฟอลลิเคิลแตกไป จะกลายเป็นแอ่งหรือร่อง
เซลตรงบริเวณแอ่งหรือร่อง จะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนแอลเอช(LH) ให้เจริญต่อไปเป็นลูเตียลเซล ซึ่งเซลลูเตียลจะเจริญต่อเป็นก้อนเนื้อเหลือง (Corpus luteum)

127 ก้อนเนื้อเหลือง (Corpus luteum) จะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองแดง
บางส่วนนูนขึ้นมาจากผิวรังไข่ บางส่วนจมลึกเข้าไปในเนื้อรังไข่

128 ก้อนเนื้อเหลือง ความแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ ขนาดจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนวันที่ หลังการตกไข่ ก้อนเนื้อเหลืองจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและแข็งที่สุด จากนั้นขนาดและความแข็งจะค่อย ๆ ลดลง

129 ขณะที่ก้อนเนื้อเหลืองเจริญ คลื่นฟอลลิเคิลคลื่นต่อ ๆ มา ก็ยังเกิดขึ้นตามปกติ
หากไม่มีปัญหาที่รังไข่ คลื่นฟอลลิเคิล จะเกิดวนไปเรื่อย ๆ เกิดขึ้นแล้วฟอลลิเคิลก็จะสลายไปวนเวียนเป็นเช่นนี้เรื่อยไป แม้กระทั่งโคท้อง

130 ไข่ที่ตกลงไปที่ท่อนำไข่ไม่ได้รับการผสม หรือผสมไม่ติด
พอครบวงรอบการเป็นสัด เยื่อบุด้านในของมดลูก(Endometrium) จะลอกสลาย เมื่อเยื่อบุด้านในของมดลูกลอกสลาย เกิดฮอร์โมนพีจีเอฟ ทูอัลฟ่า(PGF2 )

131 ฮอร์โมนพีจีเอฟ ทูอัลฟ่า(PGF2 ) มีหน้าที่สลายก้อนเนื้อเหลือง ก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) ก็จะสลายไป เมื่อก้อนเนื้อเหลืองสลายไป ก้อนเนื้อเหลืองสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(Progesterone)

132 ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนจึงลดลง
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมนแอลเอชออกมา เมื่อฮอร์โมนแอลเอชหลั่ง หากมีโดมิแนนท์ฟอลเคิลในรอบหรือคลื่นต่อ ๆ มา จะทำให้เกิดการตกไข่

133 หากไข่ที่ตกจากรังไข่มีสภาพสมบูรณ์ ได้ผสมกับตัวอสุจิที่แข็งแรง เรียกว่าเกิดเฟอติไรท์เซชั่น(Fertilization) และมดลูกมีความปกติด้วยแล้ว ตัวอ่อนก็จะเคลื่อนตัวจากท่อนำไข่มาฝังตัวที่ปีกมดลูกเกิดการตั้งท้อง

134 เมื่อตัวอ่อนมีการฝังตัวที่ปีกมดลูก พอครบวงรอบการเป็นสัด
เยื่อบุด้านในของมดลูก(Endometrium) จะไม่มีการลอกสลาย ไม่เกิดฮอร์โมนพีจีเอฟ ทูอัลฟ่า (PGF2 ) ก้อนเนื้อเหลือง(Corpus luteum) ก็จะคงอยู่ต่อไปและสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน(Progesterone) ตลอดการตั้งท้อง

135

136

137

138 วันที่ 0

139 วันที่ 2

140 วันที่ 3

141 วันที่ 4

142 วันที่ 5

143 วันที่ 6

144 วันที่ 7

145 วันที่ 9

146 วันที่ 14

147 วันที่ 15

148 วันที่ 16

149 วันที่ 20

150 วันที่ 21

151 ระยะของวงจรการเป็นสัดของโค
ในวงรอบการเป็นสัดรอบหนึ่ง ๆ กินเวลาประมาณ 21 วัน นักวิชาการ ได้แบ่งเป็น2 ระยะ คือ

152 1.ระยะลูเตียล(Luteal phase)
2.ระยะฟอลลิคูล่า(Follicular phase)

153 1.ระยะลูเตียล(Luteal phase)
ได้แก่ ระยะที่มีเซลลูเตียล บนรังไข่จะพบก้อนเนื้อเหลือง เป็นระยะที่ฮอร์โมนโปร เจสเตอร์โรนทำงาน ระยะลูเตียล แยกย่อยออกได้อีกเป็น 2 ระยะ คือระยะ หลังเป็นสัด (Metestrus) และระยะสงบ (Diestrus)

154 2.ระยะฟอลลิคูล่า(Follicular phase)
ได้แก่เป็นระยะที่ไม่มีเซลลูเตียล และบนรังไข่จะพบโดมิแนนท์ฟอลลิเคิล ระยะฟอลลิคูล่า แยกย่อยออกได้อีกเป็น 2 ระยะ ระยะก่อนเป็นสัด (Proestrus) และระยะเป็นสัด (Estrus)

155 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอขอบคุณ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt ฮอร์โมน จัดทำโดย กรมปศุสัตว์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google