งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1.2 การเลี้ยงเป็ด รูปแบบการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย ก. เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน หรือการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ส่วนใหญ่มักจะ เป็นการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1.2 การเลี้ยงเป็ด รูปแบบการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย ก. เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน หรือการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ส่วนใหญ่มักจะ เป็นการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็นหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.1.2 การเลี้ยงเป็ด รูปแบบการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย ก. เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน หรือการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ส่วนใหญ่มักจะ เป็นการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็นหลัก เลี้ยงกัน มากในชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ไข่ หรือเนื้อเป็นอาหารภายในครัวเรือนหรือขาย กันภายในหมู่บ้าน

2 นอกจากนี้ในหลายแห่งยังมีการ เลี้ยงเป็ดเทศ หรือเป็ดปั๊วใฉ่กันด้วย ทั้งนี้ เพื่อใช้เนื้อเป็นอาหาร ข้อดีของการเลี้ยง เป็ดในระดับรายย่อยก็คือ เป็ดจะมีโรค ระบาดน้อยกว่าไก่ มีอัตราการเลี้ยงรอดสูง กว่า แต่เป็ดต้องการน้ำ หรือแหล่งน้ำอยู่ บ้าง เป็ดมักจะทำให้เกิดการเปียกชื้น และ สกปรกได้ง่ายกว่าไก่ ( สมชาย ศรีพูล, 2549) จำนวนเป็ดในประเทศไทยแสดงไว้ ในตารางที่ 2.6

3 ข. การเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม คือ การเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก มีหลาย รูปแบบ คือ 1) การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง (Normadic system) ใช้กันทั้งเป็ดเนื้อ และเป็ดไข่ แต่มักใช้กันในเป็ดเนื้อมากกว่า เป็นการเลี้ยงที่มีมานานหลายสิบปีแล้วของ เกษตรกรแถบจังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และฉะเชิงเทรา

4 จะแบ่งการเลี้ยงออกเป็น 2 ฤดู คือหลังฤดูการทำนาปรังและฤดูการทำนาปี เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว วิธีการคือจะมีการ เลี้ยงเป็ดเล็กในโรงเรือนจนอายุได้ประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะปล่อยลงทุ่งนาเพื่อ เก็บกินเมล็ดข้าวที่เหลือ และกินกุ้ง หอย ปู ปลา ในทุ่งนา เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าอาหาร

5 จากนั้นจึงต้อนเป็ดเข้าโรงเรือน เพื่อนำไปขุนต่ออีกประมาณ 1 เดือนเพื่อ เป็นเป็ดเนื้อ หรือเพื่อเตรียมเป็นเป็ดไข่ ต่อไป ในท้องที่ที่มีการทำนาปรังจะทำให้ เป็ดอยู่ในทุ่งสั้นกว่า 3 เดือน ทำให้ต้อง ต้อนเป็ดไปหากินที่อื่นหรือต้องเข้าโรงเรือน เร็วกว่าปกติ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ( ภาพที่ 2.15-2.17)

6 ภาพที่ 2.15 การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่มา : โฟโต้บั้กดอทเน็ท (2554)

7 ภาพที่ 2.16 การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่มา : โฟโต้บั้กดอทเน็ท (2554)

8 ภาพที่ 2.17 การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่มา : โฟโต้บั้กดอทเน็ท (2554)

9 2) การเลี้ยงแบบปล่อยลาน (Extensive system) การเลี้ยงแบบนี้ จะต้องมีลานดิน และบ่อน้ำอยู่ใกล้กับ โรงเรือน เป็ดจะกินอาหารนอกโรงเรือน และจะลงน้ำ ทำให้ลดความหนาแน่นของ เป็ดในบางเวลา เป็ดจะใช้พลังงานไปใน กิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าแบบการเลี้ยงใน โรงเรือน การเลี้ยงแบบนี้จะพบได้ทั่วไป อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นอาหารข้น วิธีนี้มักใช้ กันในการเลี้ยงเป็ดไข่ ( ภาพที่ 2.18)

10 ภาพที่ 2.18 การเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยลาน ที่มา : พิษณุโลกฮ็อตนิวส์ดอทคอม (2554)

11 3) การเลี้ยงในโรงเรือน (Intensive system) จะเป็นการเลี้ยง คล้ายไก่ ให้เป็ดอยู่ภายในโรงเรือนตลอด แต่จะต้องจัดพื้นที่ให้เป็ดได้สัมผัสกับน้ำบ้าง ทำให้บางพื้นที่อาจจะเปียกแฉะบ้าง การลี้ ยงแบบนี้ ต้องลงทุนมาก แต่จะได้ ผลตอบแทนสูง อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็น อาหารข้น การเลี้ยงแบบนี้มักจะเป็นเป็ดเนื้อ ( ภาพที่ 2.19-2.20)

12 ภาพที่ 2.19 การเลี้ยงเป็ดแบบขังคอก ที่มา : บิ๊กดัชท์แมนดอทเดอ ( ม. ป. ป.)

13 ภาพที่ 2.20 การเลี้ยงเป็ดแบบขังคอก ที่มา : วี - รีฟอร์มดอทโออาร์จี (2555)

14 ตารางที่ 2.6 สถิติเป็ดในประเทศไทยแสดงเป็นรายภาค 2542-2551 ( ตัว ) ที่มา : กรมปศุสัตว์ (2556)

15 5. บทสรุป กิจการการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย เพิ่งจะเริ่มมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมา ไม่กี่ปีนี้เอง โดยมีการขยายการเลี้ยงสัตว์ ออกเป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการจำหน่ายไก่ ชำแหละแช่แข็งออกไปจำหน่ายยังประเทศ ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ นำเงินตราเข้า ประเทศมากมาย

16 แต่ก็ยังจำกัดอยู่ในแวดวงของบริษัท ใหญ่ ๆ 2-3 บริษัทเท่านั้น การเลี้ยงสุกรก็ เช่นกัน จำนวนผู้เลี้ยงรายย่อยลดลง เหลือ เพียงผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่


ดาวน์โหลด ppt 4.1.2 การเลี้ยงเป็ด รูปแบบการเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย ก. เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน หรือการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ส่วนใหญ่มักจะ เป็นการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google