งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ. ศ.2542 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอจึงไปตรวจสอบฟาร์มเพื่อดำเนินการต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ. ศ.2542 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอจึงไปตรวจสอบฟาร์มเพื่อดำเนินการต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ. ศ.2542 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอจึงไปตรวจสอบฟาร์มเพื่อดำเนินการต่อไป ยื่นคำร้องพร้อมด้วย หลักฐานต่อปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอ Certificated that……..

2 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมี องค์ประกอบพื้นฐานครบ 5 ประการ ดังนี้ 1. มีระบบการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้า - ออกจาก ฟาร์ม 2. มีการจัดการโรงเรือนที่ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล 3. โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์มีลักษณะและขนาด เหมาะสมกับจำนวนสัตว์ 4. การจัดการด้านบุคลากร สัตวแพทย์ สัตวบาล และผู้เลี้ยงสัตว์ต้องมีเพียงพอและเหมาะสมกับ จำนวนสัตว์ 5. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยมีโปรแกรม การให้วัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสม

3 โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญตาม พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 ได้แก่ 1. โรคกาฬโรคเป็ด 2. โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 3. โรคไข้หวัดใหญ่ม้า 4. โรคไข้เห็บม้า 5. โรคแซลโมเนลลา 6. โรคดูรีน 7. โรคทริคิโนซิส 8. โรคนิวคาสเซิล 9. โรคบรูเซลโลซีส 10. โรคปากอักเสบพุพอง 11. โรคฝีดาษม้า 12. โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า

4 13. โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า 14. โรค เรื้อนม้า 15. โรคเลปโทสไปรา 16. โรค โลหิตจางติดเชื้อในม้า 17. วัณโรค 18. โรควัวบ้า 19. โรคสมองอักเสบนิปาห์ 20. โรค สมองและไขสันหลังอักเสบในม้า 21. โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเน ซูเอลาในม้า 22. โรคสมองอักเสบเจแปนิส 23. โรค หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อในม้า 24. โรคเอเวียนอินฟลูเอนซา โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญตาม พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 ได้แก่

5 สิทธิประโยชน์ของฟาร์มเลี้ยง สัตว์ที่ได้มาตรฐาน   การเคลื่อนย้ายสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์ม เลี้ยงโคนมและสุกรสามารถขออนุญาต เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอด โรคระบาดได้จากปศุสัตว์จังหวัด โดย ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการ นำเข้าหรือการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซาก สัตว์ภายในราชอาณาจักร พ. ศ.2537 ข้อ 7 (2) ยกเว้นสุกรขุนที่จะเข้าหรือผ่านเขต จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจาก กรมปศุสัตว์

6   กรมปศุสัตว์จะจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย และโรคอหิวาต์สุกร ให้มี จำหน่ายอย่างเพียงพอตามปริมาณสุกร ของ ฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน   กรมปศุสัตว์ จะให้บริการการทดสอบโรค แท้งติดต่อในพ่อแม่พันธุ์สุกร รวมทั้งโรค แท้งติดต่อและวัณโรคในโคนม โดยไม่คิด มูลค่า สำหรับฟาร์มที่ได้มาตรฐาน   กรมปศุสัตว์ จะให้บริการการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ โดยไม่คิดมูลค่า สำหรับตัวอย่างที่ส่งตรวจจากฟาร์มเลี้ยง สัตว์ มาตรฐาน สิทธิประโยชน์ของฟาร์มเลี้ยง สัตว์ที่ได้มาตรฐาน

7 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน ราชอาณาจักร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยัง ท้องที่ต่างจังหวัด 2. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด เข้าใน หรือ ออก นอกเขตโรคระบาด เขตที่สงสัยว่ามีโรค ระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว 3. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือ ผ่านเขตปลอดโรคระบาด 4. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายใน หรือระหว่างเขตปลอดโรคระบาด

8 เขตปลอดโรคระบาด เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย มีพื้นที่ ตั้งแต่ ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนสุด ชายแดนภาคใต้ ( เขต 8, 9) ประกอบด้วย 15 จังหวัดภาคใต้ คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง และนราธิวาส และพื้นที่ในภาค ตะวันออก ( เขต 2) ของประเทศ ไทย ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือนครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว จันทุบรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เขตปลอดโรครินเดอร์เปสต์ คือ พื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อกับลงไป จนสุดชายแดนภาคใต้ ( เขต 8, 9)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ. ศ.2542 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอจึงไปตรวจสอบฟาร์มเพื่อดำเนินการต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google