งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... บาลีศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... บาลีศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... บาลีศึกษา เบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

2 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น โทร. 0-3252-0500 ต่อ 204 e-mail : chanklin08@hotmail.com

3 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สาระการ เรียนรู้ 1. หลักการอ่าน ภาษาบาลี สร ะ พยัญ ชนะ เครื่องหมา ยต่าง ๆ 2. การอ่าน ภาษาบาลี จาก ตัวอย่าง จากพุทธ ศาสนสุภาษิต

4 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 1. อธิบายหลักเกณฑ์ การอ่านภาษาบาลีได้ 2. สามารถอ่านภาษา บาลีเบื้องต้นได้ 3. สามารถอ่านภาษา บาลีจากตัวอย่างพุทธ ศาสนสุภาษิตได้ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

5 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น แหล่งกำเนิดภาษา บาลี เชื่อกันว่าภาษาบาลี มีรากฐานมาจาก ภาษามาคธี หรือ ภาษามคธ ใน แคว้นมคธ ประเทศ อินเดีย

6 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น อักษรที่ใช้เขียน ภาษาบาลี ภาษาบาลีไม่มีอักษร เป็นของตนเอง โดยเฉพาะ มีแต่เสียง เท่านั้น ดังนั้นภาษา บาลีจึงใช้อักษรใด เขียนก็ได้

7 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น หลักการอ่านภาษา บาลี สร ะ สระที่ใช้ในภาษา บาลีมี ๘ ตัว คือ อะ – อา – อิ – อี – อุ – อู – เอ – โอ

8 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น หากไม่ ปรากฏรูปสระ ใดให้ออก เสียงสระ อะ เช่น สห อ่านว่า สะหะ ติสรเณน อ่านว่า ติสะระเณนะ

9 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น พยัญ ชนะ พยัญชนะในภาษา บาลีมี ๓๓ ตัว โดยแบ่งเป็น ๕ วรรค กับ 1 เศษวรรค วรรค กะ = ก ข ค ฆ ง วรรค จะ = จ ฉ ช ฌ ญ

10 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วรรค ฏะ = ฏ ฐ ฑ ฒ ณ วรรค ตะ = ต ถ ท ธ น วรรค ปะ = ป ผ พ ภ ม เศษวรรค = ย ร ล ว ส ห ฬ และ การออกเสียงต้องออก เสียง อะ ทุกตัว

11 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น เครื่องหมา ยต่าง ๆ 1. ( ) เรียกว่า นิคหิต = วงกลมเล็ก ๆ วางไว้บนตัวอักษร มีค่า เท่ากับแม่ กง เช่น กํ อ่าน ว่า กัง สํ อ่านว่า สัง วิสุ อ่านว่า วิสุง, ตหิ อ่านว่า ตะหิง

12 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 2. (. ) เรียกว่า พินทุ = จุดกลมทึบเขียนไว้ ใต้พยัญชนะ หมายถึง ตัวสะกดเวลาอ่าน เหมือนมีไม้หันอากาศ เช่น จนฺโท อ่านว่า จันโท วนฺทามิ อ่านว่า วันทามิ

13 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น หากมีรูปสระอื่นให้ออก เสียงตามสระนั้น เช่น สิกฺขา อ่านว่า สิกขา

14 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น 3. บางครั้งใช้ (. ) เพื่อเป็นตัวควบ กล้ำ โดยออกเสียง กึ่งมาตรา เช่น พฺราหมณ อ่านว่า พราม - มะ - ณะ พฺยาธิ อ่านว่า พยา - ธิ

15 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น กิจกรรมฝึก อ่าน อิตฺถีปิ ปณฺฑิ ตา โหติ ขโณ โว มา อุปจฺจะคา อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ

16 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น กิ กริสฺสนฺติ ตารกา สุตํ ปญญาย วฑฺฒตํ วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน

17 ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัส 2000-1301 โดย... ว่าที่ ร. อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น วิทยาลัยการอาชีพวัง ไกลกังวล เรื่อง... บาลีศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google