งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี เลขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง กรรมการ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ กรรมการ

3 กำหนดการประกวด ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ. ชลบุรี วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2555 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิม แพค เมืองทองธานี วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555

4 ประเภทของการประกวด 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ต. หนองโสน 3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) - รร. วัดจันทราวาส ( กลุ่มต้นแบบ ) - รร. วัดจันทราวาส ( กลุ่มต้นแบบ ) - รร. โยธินบูรณะ ( กลุ่มดีเด่น ) - รร. โยธินบูรณะ ( กลุ่มดีเด่น ) 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษา ( อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี บริหารธุรกิจ 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการขนาดเล็ก - กลาง โรงงานเอเชี่ยนฟีด อำเภอท่ายาง โรงงานเอเชี่ยนฟีด อำเภอท่ายาง

5 การเตรียมการประกวด 1. ศึกษาดูงาน การประกวดระดับภาค จ. หวัด ขอนแก่น 19-20 ม. ค.55 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนทุกชมรม ( ทีม พี่เลี้ยง ) 17 ก. พ.55 3. อบรมบุคลิกภาพผู้นำเสนอ 3 มี. ค.55 4. เยี่ยมติดตาม พร้อมรับฟังการนำเสนอทุก ชมรม 5 มี. ค.55 5. ประชุมคณะกรรมการ / ชมรม เตรียมการเข้า ประกวด 6 มี. ค.55 6. นำเสนอเสมือนจริง กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 15 มี. ค.55


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google