งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารงบบริการ P&P ปีงบประมาณ 2553. ผลลัพธ์ที่ผ่านมา ของ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารงบบริการ P&P ปีงบประมาณ 2553. ผลลัพธ์ที่ผ่านมา ของ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารงบบริการ P&P ปีงบประมาณ 2553

2 ผลลัพธ์ที่ผ่านมา ของ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

3 EPI vaccine coverage rates and disease incidences, Thailand 1977-2008 Diphtheria Pertussis Neonatal Tetanus Measles Case rate/100,000 (case / 100,000 live births in NNT) Vaccine coverage แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

4 อัตราส่วนการตายของมารดา จากการตั้งครรภ์และการคลอด  อัตราส่วนการตายของมารดา จากการตั้งครรภ์และการคลอด ที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นลง และมีค่าสูงกว่าเป้าหมาย หมายเหตุ ค่าที่ได้เฉพาะหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่ตายในโรงพยาบาล และรับบริการโดยการใช้สิทธิ UC เท่านั้น การคลอดโดยใช้สิทธิ UC ประมาณสี่แสนคนต่อปี จากการคลอดทั้งหมด ประมาณแปดแสนคนต่อปี 18 ต่อ 100,000

5 Percentage of Low-Birth-Weight Newborns (under 2,500 grams), 1990-2006 Year Percentage NHSS Source: Department of Health, Ministry of Public Health

6 Mortality Rate (per 100,000 pop.) from Preterm Infants NHSS From: National Health Statistic, Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health, Thailand

7 1) แหล่งข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ) แหล่งข้อมูล จากรายงาน 0110 รง.5 ปี 2548-2551

8 8 หมายเหตุ ผู้ป่วยนอกของปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ในอัตรา 32% จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ของ รพ.สังกัด สป.สธ. ที่มาข้อมูล: จากระบบรายงาน0110 รง.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

9 9 หมายเหตุ ผู้ป่วยในของปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ในอัตรา 23% จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยในสิทธิUCของ รพ.สังกัดสป.สธ. ที่มาข้อมูล: สกส. และสำนักนโยบายและแผน สปสช.

10 Mortality Rate (per 100,000 pop.) from All Cardiovascular Diseases (I00 – I99) Mortality Rate (per 100,000 pop.) from All Cardiovascular Diseases (I00 – I99) NHSS ที่มาข้อมูล : สำนักพัฒนาคุณภาพ สปสช.

11 Mortality Rate (per 100,000 pop.) from Cerebrovascular Diseases (I60 – I69) Mortality Rate (per 100,000 pop.) from Cerebrovascular Diseases (I60 – I69) NHSS ที่มาข้อมูล : สำนักพัฒนาคุณภาพ สปสช.

12 Mortality Rate (per 100,000 pop.) from HIV Diseases (B20 – B24) NHSS ที่มาข้อมูล : กองทุนเอดส์ สปสช.

13 บริหารงบ PP ใน 3 รูปแบบ 1)PP Vertical Program 2)PP Facility based 3) PP Community based บริหารงบ PP ใน 3 รูปแบบ 1)PP Vertical Program 2)PP Facility based 3) PP Community based 2545-47 2549 เริ่มโครงการ 1)กองทุนสุขภาพตำบล 2)การตรวจคัดกรอง & ปรับเปลียนพฤติกรรม (เฉพาะกลุ่ม non-uc) การบริหารงบ PP ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การบริหารงบ PP ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2550 1.บริหารงบ PP ใน 4 รูปแบบ 1) PP Vertical Program 2) PP Community based 3) PP Expressed demand (diff. by age group) 4) PP Area based 2. บูรณาการงาน M&E ร่วมกับ สธ. 3. ขยายคัดกรองความเสี่ยง & ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุกสิทธิ 2551-522553 จัดสรรงบประมาณบางส่วน ตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (PP Performance) จัดสรรงบประมาณบางส่วน ตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (PP Performance) 1. บริหารงบ PP ใน 3 รูปแบบ 1) P&P National Priority and Central Procurement 2) PP Expressed demand 3) PP Area based 2. ปรับ payment system จาก capitation เป็นจ่ายตามผลงาน Itemized ในบางรายการ 2. นำร่องเขตสุขภาพ

14 14 แนวคิดการบริหารงบ P&P  เป็นการบริการ P&P รายบุคคลและครอบครัวแก่คนไทยทุก สิทธิ  เพื่อเป็นค่าชดเชยบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ ของหน่วยบริการ และสถานพยาบาลที่จัดบริการ P&P  เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (P&P) เฉพาะพื้นที่ หรือ ภาพรวมประเทศ  จังหวัดและเขต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ บูรณา การให้เกิดแผนและการบริการ P&P พื้นที่ ภายใต้กรอบการ และแนวทางของ สปสช.

15 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปี 2553 ปรับโครงสร้างงบประมาณจาก 4 ส่วนเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. National Priority Program & Central Procurement 2. PP Express demand แยกจัดสรรเป็น 2 ส่วน 2.1 จัดสรรตาม Capitation หักเงินเดือนและ diff. capitation by age group 2.2 จัดสรรตามผลการให้บริการราย Itemized โดยจัดสรรตามกลุ่มเป้าหมาย ประชากร (Target oriented) และกิจกรรมที่กำหนด (Activities – based) 3. รวม PPA + PPC (กองทุนฯตำบล) เป็น PPA เพื่อจัดสรร ในลักษณะGlobal budget ระดับเขต สปสช.

16 16 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2553 NPP &Central Procurement (15.17 บาท/คน) NPP &Central Procurement (15.17 บาท/คน) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41 บาท/คน) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41 บาท/คน) P&P Expressed demand (125.64 บาท/คน) P&P Expressed demand (125.64 บาท/คน) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.4 ล้านคน) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.4 ล้านคน) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) กองทุน อปท. (40.00) กองทุน อปท. (40.00) Capitation (93.85) Capitation (93.85) Itemized 10 รายการ (31.79) Itemized 10 รายการ (31.79) Diff. by age group หักเงินเดือน คำนวณจาก 271.79 บาท ต่อปชก.สิทธิ UC จำนวน 47.2 ล้านคน

17 17 P&P National Priority and Central Procurement 1) Central Procurement  ค่า Vaccine และระบบ VMI  จัดพิมพ์สมุดบันทึกแม่ & เด็ก และสมุดบันทึกนักเรียน 2) National Priority Program ต่อเนื่องจากปี 2552 โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาประเทศ โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โครงการสายใยรักของครอบครัว โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค

18 18 P&P Expressed Demand  เป็นการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรครายบุคคลตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยหน่วย บริการ ซึ่งดำเนินการทั้งในและนอกหน่วยบริการ  มีการจัดสรรเป็น 2 ส่วน 1. เหมาจ่ายรายหัว Capitation 2. ตามผลการให้บริการ Itemization

19 19 ครอบคลุมบริการชุดสิทธิประโยชน์ P&P ดังนี้ - การฝากครรภ์ - การตรวจหลังคลอด - การให้ภูมิคุ้มกันโรคในทุกช่วงอายุ - การดูแลสุขภาพและพัฒนาการตามวัยเด็ก - บริการวางแผนครอบครัว - การดูแลสุขภาพช่องปาก - บริการตรวจคัดกรองและการปรับพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย - บริการให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำ - บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต - บริการอนามัยโรงเรียน - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ P&P Expressed Demand (Capitation)

20 20 P&P Expressed Demand (Itemization)  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ P&P ที่จำเป็น เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการ P&P และการดูแลอย่างต่อเนื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย 1. มีการบันทึกข้อมูลการให้บริการรายบุคคลครบถ้วนตามที่กำหนด 2. มีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบการ ให้บริการ( Clinical & Financial Audit )

21 21 P&P Expressed Demand ( 10 Itemization)  ANC  PNC  FP  EPI  การตรวจคัดกรองTSH  การตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 6-12 ปี ทุกสิทธิ  ตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง DM,HT,Stroke,Obesity  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA,จี้เย็น,Pap Smear  ตรวจคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วย ด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค

22 22 P&P Area–based  แนวทาง ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สปสช. เขต และ เขตตรวจราชการ สาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรงบของคณะกก. ระดับเขต โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับจังหวัดและเขต 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการเชิงรุกในชุมชน โดย การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

23 23 1.จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพ อบต./เทศบาล ในอัตรา 40 บาท/ปชก. 2. จัดสรรให้ สปสช.สาขาจังหวัดเพื่อดำเนินงาน P&P สำหรับพื้นที่และชุมชนในอัตรา 18.41 บาท/ปชก. รวมกับส่วนที่เหลือจากการจัดสรรใน ข้อ 1. (ปรับเกลี่ยในระดับประเทศ ) P&P Area based

24 24 การกำกับติดตามประเมินผล งาน P&P ปี 2553 แผนการจัดสรร/การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Composite Indicator) การกำกับติดตามโดยคณะทำงานร่วม สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ Audit (Financial & Quality)

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารงบบริการ P&P ปีงบประมาณ 2553. ผลลัพธ์ที่ผ่านมา ของ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google