งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2555

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์: กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ: 1.พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลและจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุข 2557
รัฐบาล Country Strategy ยุทธศาสตร์ สธ ประเด็นยุทธศาสตร์ Service Plan 1.2 ยาเสพติด ด้านเกษตร หลักประกันสุขภาพ 1.5 ภาคใต้ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ข้อมูล นโยบาย 1.6 ต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สาธารณสุขภัย 1.14 ระบบประกันสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส PP ประเด็น / PP กลุ่มวัย 2.4 ระบบเตรียมความพร้อม ระบบ NCD 2.5 ต่างด้าว แรงงาน อาหารปลอดภัย 4.3.1 ลงทุนด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างระบบราชการ ปัญหาพื้นฐาน บุคลากร 4.3.2 บุคลากร การพัฒนากำลังคนภาครัฐ แพทย์แผนไทยและอสม. 4.3.3 สร้างสุขภาพ ต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.3.4 อสม. Medical Hub 4.3.5 กลุ่มวัย ยาเสพติด 4.3.6 ออกกำลังกาย สาธารณสุขใน กทม. 4.3.7 Medical Hub พื้นที่สูงและโครงการพระราชดำริ

4 ภาพรวมยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ
1. P&P 2. บริการ รักษา ฟื้นฟู 3. อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน Basic Package Strategic Focus ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต 1. โครงการพระราชดำริ&พื้นที่สูง 2. ต่างประเทศ & ASEAN 3. แรงงานต่างด้าว & Border Health 4. Medical Hub & PPP 5. ยาเสพติด 6. ภาคใต้ 7. สุขภาพ กทม. Event Based Project 1. Healthy Taxi 2. มหกรรมฮูลาฮูป 3. ปลายฝนต้นหนาว 4. Gift for Health 5. อุบัติเหตุเทศกาล Specific Issue

5 ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี Output Outcome Impact กระบวนการ 18 ประสิทธิภาพ 5 ผลลัพธ์ 1-2 ปี 19 ผลลัพธ์ 3-5 ปี

6

7 Country Strategy การจัดระบบบริการ - Service Plan - P&P - กำลังคน - ระบบข้อมูล - ระบบการเงินการคลัง - Technology Assessment - Good Governance

8 การบูรณาการ 3 กองทุน เพิ่มประสิทธิภาพ สปสช. สปส. การรักษา ข้าราชการ
3 กองทุน สปสช. สปส. ข้าราชการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อน การรักษา ตามกลุ่มอายุ พัฒนาระบบบริการ เสริม P&P National Program สปสช. สสส. งบ กท.สธ. P&P

9 การบริหารจัดการระบบบริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารจัดการระบบบริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา 12 เครือข่ายบริการ ลดตาย -โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ศักยภาพ บุคลากร ระบบ ข้อมูล การพัฒนาสถานบริการระดับต่าง ๆ Excellence Center พัฒนาขีดความสามารถ 10 สาขา พัฒนาระบบฉุกเฉินและระบบส่งต่อ การจัดบริการของหน่วยงานรอง -กท.กลาโหม -รพ.ตำรวจ กท.มหาดไทย ฯลฯ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ -พัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ ในชุมชนเมือง - Telemedicine รพ.สต.

10 Preparedness, Surveillance & Response
P&P กลุ่มวัย Basic Services National Programs Area Health กลุ่มสตรีและทารก ANC, WCC, EPI EWEC, ANC (Plus) คุณภาพ Community Health Environmental Health Preparedness, Surveillance & Response กลุ่มเด็กปฐมวัย Vaccine, Growth monitoring Child development, IQ/EQ, Childhood oral health กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น Vaccine, Oral health Sexual & Reproductive Health กลุ่มวัยทำงาน Screening of DM/HT Screening of cervix and breast cancer NCD (DM/HT, Cancer, Stroke, COPD) กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ Ageing Home Care, Alzheimer’s disease Disabled Health

11 P&P กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบแผนงานระดับชาติ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช. รับผิดชอบงานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคล และการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (ที่เกิดจากปัญหาบุคคล) - สสส. รับผิดชอบการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

12 ภาพรวมยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ
Basic Package Strategic Focus ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต Specific Issue


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google