งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2555

2 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการ พัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพดี วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรร มาภิบาลและจัดระบบบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน การพัฒนาระบบสุขภาพ 4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้าน สุขภาพ

3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้าน สาธารณสุข 2557 รัฐบาล Country Strategy 1.2 ยาเสพติด 1.5 ภาคใต้ 2.5 ต่างด้าว 1.6 ต่างประเทศ 1.14 ระบบ ประกันสุขภาพ 2.4 ระบบเตรียม ความพร้อม ด้านเกษตร การเชื่อมโยง เศรษฐกิจในภูมิภาค การยกระดับ คุณภาพและ มาตรฐานบริการ สาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ ผู้ด้อยโอกาส แรงงาน การปรับโครงสร้าง ระบบราชการ การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ การแก้ไขปัญหา ความมั่นคงจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 4.3.1 ลงทุนด้าน สุขภาพ 4.3.2 บุคลากร 4.3.4 อสม. 4.3.5 กลุ่มวัย 4.3.6 ออกกำลัง กาย 4.3.3 สร้าง สุขภาพ 4.3.7 Medical Hub ยุทธศาสตร์ สธ ประเด็น ยุทธศาสตร์ นโย บาย ระบ บ ปัญ หา พื้นฐ าน Service Plan หลักประกันสุขภาพ NCD ข้อมูล สาธารณสุขภัย PP ประเด็น / PP กลุ่มวัย อาหารปลอดภัย บุคลากร ต่างประเทศ Medical Hub ยาเสพติด แพทย์แผนไทย และอสม. สาธารณสุขใน กทม. พื้นที่สูงและ โครงการ พระราชดำริ

4 ภาพรวมยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ประชาชน แข็งแรง เศรษฐกิจ เติบโต ประชาชน แข็งแรง เศรษฐกิจ เติบโต Basic Package Basic Package Strategic Focus Specific Issue 1. P&P 2. บริการ รักษา ฟื้นฟู 3. อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 1. P&P 2. บริการ รักษา ฟื้นฟู 3. อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 1. โครงการพระราชดำริ & พื้นที่สูง 2. ต่างประเทศ & ASEAN 3. แรงงานต่างด้าว & Border Health 4. Medical Hub & PPP 5. ยาเสพติด 6. ภาคใต้ 7. สุขภาพ กทม. 1. โครงการพระราชดำริ & พื้นที่สูง 2. ต่างประเทศ & ASEAN 3. แรงงานต่างด้าว & Border Health 4. Medical Hub & PPP 5. ยาเสพติด 6. ภาคใต้ 7. สุขภาพ กทม. Event Based Project 1. Healthy Taxi 2. มหกรรมฮู ลาฮูป 3. ปลายฝนต้น หนาว 4. Gift for Health 5. อุบัติเหตุ เทศกาล Event Based Project 1. Healthy Taxi 2. มหกรรมฮู ลาฮูป 3. ปลายฝนต้น หนาว 4. Gift for Health 5. อุบัติเหตุ เทศกาล

5 ตัวชี้วัด Output Outcome Impact กระบวน การ 18 ประสิทธิ ภาพ 5 ผลลัพธ์ 1-2 ปี 19 ผลลัพธ์ 3-5 ปี 19 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่ น้อยกว่า 80 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่ น้อยกว่า 80 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี

6

7 Country Strategy การจัดระบบบริการ - Service Plan - P&P - กำลังคน - ระบบข้อมูล - ระบบการเงินการคลัง - Technology Assessment - Good Governance

8 การบูรณาการ การรักษา 3 กองทุน - สปสช. - สปส. - ข้าราชกา ร 3 กองทุน - สปสช. - สปส. - ข้าราชกา ร - สปสช. - สสส. - งบ กท. สธ. - สปสช. - สสส. - งบ กท. สธ. P&P - เพิ่ม ประสิทธิภา พ - ลด ค่าใช้จ่าย - ลดความ ซ้ำซ้อน - เพิ่ม ประสิทธิภา พ - ลด ค่าใช้จ่าย - ลดความ ซ้ำซ้อน - ตามกลุ่ม อายุ - พัฒนาระบบ บริการ เสริม P&P - National Program - ตามกลุ่ม อายุ - พัฒนาระบบ บริการ เสริม P&P - National Program

9 การบริหารจัดการระบบบริการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาสถาน บริการระดับต่าง ๆ Excellence Center ตติยภูมิ ทุติยภูมิ รพ. สต. พัฒ นา ระบ บ ฉุกเ ฉิน และ ระบ บส่ง ต่อ พัฒนา ขีด ความสา มารถ 10 สาขา - พัฒนา ระบบ บริการ ปฐมภูมิ ในชุมชน เมือง - Telemedi cine - โครงสร้าง พื้นฐาน - เครื่องมือ อุปกรณ์ ศักยภาพ บุคลากร พัฒนา 12 เครือข่ายบริการ การ จัดบริการ ของ หน่วยงาน รอง - กท. กลาโหม - รพ. ตำรวจ - กท. มหาดไทย - ฯลฯ ลด ตาย ระบบ ข้อมูล

10 P&P กลุ่มวัย Basic Services National Programs Area Health กลุ่มสตรี และทารก ANC, WCC, EPI EWEC, ANC (Plus) คุณภาพ Area Health Community Health Environment al Health Preparednes s, Surveillance & Response กลุ่มเด็ก ปฐมวัย Vaccine, Growth monitoring Child development, IQ/EQ, Childhood oral health กลุ่มเยาวชน และวัยรุ่น Vaccine, Oral health Sexual & Reproductive Health กลุ่มวัย ทำงาน Screening of DM/HT Screening of cervix and breast cancer NCD (DM/HT, Cancer, Stroke, COPD) กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ Ageing Home Care, Alzheimer’s disease Disabled Health

11 P&P - กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบแผนงาน ระดับชาติ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และ การพัฒนาศักยภาพของระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการแก้ไข ปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ - สปสช. รับผิดชอบงานบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในระดับบุคคล และการแก้ไข ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ( ที่เกิดจากปัญหาบุคคล ) - สสส. รับผิดชอบการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

12 ภาพรวมยุทธศาสตร์การ ดำเนินงานด้านสุขภาพ ประชาชน แข็งแรง เศรษฐกิจ เติบโต ประชาชน แข็งแรง เศรษฐกิจ เติบโต Basic Package Basic Package Strategic Focus Specific Issue


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google