งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ การ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างใน สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ การ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างใน สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ การ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างใน สังกัด สสจ./ รพศ., รพท. ตามมติ อ. ก. พ. สป. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ แต่ 1 มิถุนายน 2556 แจ้งตามหนังสือ สป. ที่ ว 590 ลว 20 พฤษภาคม 2556

2 1. ให้คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลที่ อ. ก. พ. สป. สธ. แต่งตั้ง ดำเนินการ 1.1 พิจารณาว่าจะคัดเลือก บุคคลเพื่อย้ายโอน บรรจุกลับ หรือ เลื่อนระดับ แล้วเสนอผู้มี อำนาจสั่งบรรจุตาม ม.57 ( ผวจ.) พิจารณาให้ความ เห็นชอบ

3 1.2 พิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนน ในแต่ละองค์ประกอบ คือ 1.2.1 ความรู้ความสามารถ 1.2.2 ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง 1.2.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ การเป็นข้าราชการ ( ความประพฤติ การ รักษาวินัยฯ ) 1.2.4 ผลงานหรือผลการ ปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ วงการวิชาการหรือวิชาชีพ 1.2.5 อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ฯลฯ

4 1.3 ประกาศรับสมัคร ไม่ น้อยกว่า 7 วันทำการ และติด ประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบ ล่วงหน้า ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ซึ่ง ต้องระบุหลักเกณฑ์และน้ำหนัก คะแนนในแต่ละองค์ประกอบไว้ ในประกาศด้วย 1.4 พิจารณาคัดเลือกผู้ เหมาะสมตำแหน่งละ 1 คน แล้วเสนอรายชื่อให้ผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ ( ผวจ.) ให้ความ เห็นชอบ

5 2. วิธีการคัดเลือก ให้พิจารณาจาก เอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับ ราชการ อาจใช้วิธี สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น ใดเพิ่มเติม

6 3. คณะกรรมการคัดเลือกตาม คำสั่ง อ. ก. พ. สป. ที่ 16/2553 ลว 31 ส. ค.2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไป 1. นพ. สสจ. พบ. ประธาน 1. ผอ. รพ. ผจก. ประธาน 2. นพ. ชช. ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สสจ. กรรมการ 2. รอง ผอ. รพ. ฝ่ายการแพทย์ กรรมการ 3. น. สส. ชช. ( ด้านส่งเสรมพัฒนา ) กรรมการ 3. รอง ผอ. รพ. ฝ่ายบริหาร กรรมการ 4. นพ. สมพนธ์ นวรัตน์ ผอ. รพ. บ้านลาด กรรมการ 4. หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 5. นายสมาน อาจหาญ สสอ. ท่ายาง กรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรรมการ 6. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าที่ เลขานุการ

7 นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 43688 ว่างลงที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ. ชะอำ แต่ 1 มิถุนายน 2556

8 ประเด็นพิจารณา 1. รับย้าย รับโอน บรรจุกลับ หรือ 2. รับเลื่อน ข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็น ตำแหน่งประเภท วิชาการ ในตำแหน่ง เลื่อนไหล K1-K2 ข้อเสนอ เห็นควรรับย้าย มติคณะกรรมการ.................................


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ การ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างใน สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google