งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างในสังกัด สสจ./รพศ.,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างในสังกัด สสจ./รพศ.,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างในสังกัด สสจ./รพศ., รพท. ตามมติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม โดยให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แต่ 1 มิถุนายน 2556 แจ้งตามหนังสือ สป. ที่ ว 590 ลว 20 พฤษภาคม 2556

2 1. ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ. ก. พ. สป. สธ. แต่งตั้งดำเนินการ. 1
1. ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.สป.สธ. แต่งตั้งดำเนินการ พิจารณาว่าจะคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายโอน บรรจุกลับ หรือ เลื่อนระดับ แล้วเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม ม.57 (ผวจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3 1. 2 พิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ คือ. 1. 2
1.2 พิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ คือ ความรู้ความสามารถ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ (ความประพฤติ การรักษาวินัยฯ) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ วงการวิชาการหรือวิชาชีพ อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ฯลฯ

4 1.3 ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และติดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ซึ่งต้องระบุหลักเกณฑ์และน้ำหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบไว้ในประกาศด้วย 1.4 พิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมตำแหน่งละ 1 คน แล้วเสนอรายชื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ (ผวจ.) ให้ความเห็นชอบ

5 2. วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติม

6 3. คณะกรรมการคัดเลือกตาม คำสั่ง อ.ก.พ.สป.ที่ 16/2553 ลว 31 ส.ค.2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป 1. นพ.สสจ.พบ ประธาน 1. ผอ.รพ.ผจก ประธาน 2. นพ.ชช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ กรรมการ 2. รอง ผอ.รพ. ฝ่ายการแพทย์ กรรมการ 3. น.สส.ชช. (ด้านส่งเสรมพัฒนา) กรรมการ 3. รอง ผอ.รพ. ฝ่ายบริหาร กรรมการ 4.นพ.สมพนธ์ นวรัตน์ ผอ.รพ.บ้านลาด กรรมการ 4. หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 5. นายสมาน อาจหาญ สสอ.ท่ายาง กรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรรมการ 6. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าที่ เลขานุการ

7 นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ว่างลงที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ชะอำ แต่ 1 มิถุนายน 2556

8 ประเด็นพิจารณา 1. รับย้าย รับโอน บรรจุกลับ หรือ. 2
ประเด็นพิจารณา 1. รับย้าย รับโอน บรรจุกลับ หรือ รับเลื่อน ข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นตำแหน่งประเภท วิชาการ ในตำแหน่งเลื่อนไหล K1-K2 ข้อเสนอ เห็นควรรับย้าย มติคณะกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหล และ ตำแหน่งว่างในสังกัด สสจ./รพศ.,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google