งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือ : - สำนักงานสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ( สวรส.) - สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือ : - สำนักงานสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ( สวรส.) - สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือ : - สำนักงานสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ( สวรส.) - สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข / สสส. / สปสช.

2 วัตถุประสง ค์ เพื่อทราบสภาวะสุขภาพของปชช. ไทย ความชุกของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย ความพิการ และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ สุขภาพ เปรียบเทียบผลการสำรวจกับครั้งก่อน / ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง สุขภาพของปชช. ไทยในระยะที่ผ่านมา นำข้อมูลวางแผนการควบคุมและ ป้องกันโรคที่สำคัญในระยะสั้น / ยาว

3 กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบ : Multi –stage random sampling ตัวอย่าง : ประชาชนไทยอายุ 1 ปี ขึ้นไป รวม 32,000 คน - กลุ่มเด็ก : อายุ 1-14 ปี จำนวน 9,740 คน - กลุ่มวัยทำงาน : อายุ 15 - 59 ปี จำนวน 12,240 คน - กลุ่มผู้สูงอายุ : อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9,740 คน พื้นที่สำรวจ : ครอบคลุม 21 จังหวัด - 4 ภาคๆละ 5 จังหวัด และกรุงเทพฯ

4 วิธีการเก็บ ข้อมูล การเก็บข้อมูล : - การสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถาม - การตรวจร่างกาย - เก็บตัวอย่างเลือดและ ปัสสาวะ ระยะเวลา : มิย.- พย.51 ( เก็บ ข้อมูล : กค.- สค., วิเคราะห์ข้อมูล : กย.- ตค., เผยแพร่ : พ. ย.51)

5 ประเด็นสุขภาพที่ สำรวจ สุขภาพเด็ก : สุขภาพทั่วไป, พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติ ปัญญา, การกินอาหาร, พฤติกรรม กิจกรรมทาง กาย ดูทีวี เกมส์ ฯลฯ สุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ : พฤติกรรมสุขภาพ, โรคเรื้อรัง, อนามัย เจริญพันธุ์, สถานะสุขภาพ, คุณภาพ ชีวิต, ภาวะเลือดจาง, ภาวะซึมเศร้า, ข้อ อักเสบ ผู้สูงอายุ ( เพิ่ม ) : ภาวะสมองเสื่อม

6 การตรวจร่างกาย / การ ทดสอบพิเศษ เด็ก : วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก, รอบ ศีรษะ, รอบอก, BP( อายุ 6 ปีขึ้นไป ) ทดสอบเชาว์ปัญญา วัยทำงานและผู้สูงอายุ : BP, P, ส่วนสูง, นน., รอบเอว, รอบสะโพก, ความยาวแขน, แรงบีบมือ, สมรรถภาพปอด, ตรวจการมองใกล้ ( อายุ 40 ปี + ) ผู้สูงอายุ : ( เพิ่ม ) ภาวะสมองเสื่อม

7 การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ระบบหัวใจและหลอดเลือด : - Fasting plasma glucose ( รพ. จังหวัด ) - Total cholesterol,HDL,LDL,Triglyceride ( ส่ง Lal กลาง ) โรคไต : - Uine dipstick:protine,rbc etc ( รพ. จังหวัด ) - Serum creatinine ( ส่ง Lal กลาง ) ภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็ก : Urine Iodine ( ส่ง Lal กลาง ) ภาวะซีด : - CBC, Red cell morphology,Hb ( รพ. จังหวัด )

8 จังหวัด เพชรบุรี ตัวอย่าง 1,260 คน แยก เป็นกลุ่ม กลุ่มเด็ก : อายุ 1-14 ปี 360 คน กลุ่มวัยทำงาน : อายุ 15-59 คน 460 คน กลุ่มสูงอายุ : อายุ 60 ปีขึ้น ไป 440 คน เก็บข้อมูลหมู่ละ 60 คน

9 พื้นที่ ศึกษา อำเภอ เมือง ชะอำ บ้าน แหลม อำเภอเมือง : เขตเทศบาล : หน่วยเลือกตั้ง 6 หาดเจ้าฯ, 2 หัวสะพาน, 2, 13 ท่าราบ, 4,14 คลองกระแชง นอกเขตเทศบาล : หมู่ 3 บ้านกุ่ม, 6 บางจาก, 8 นาวุ้ง, 2 โพไร่หวาน, 6 หนองพลับ

10 พื้นที่ ศึกษา อำเภอชะอำ เขตเทศบาล : หน่วย เลือกตั้ง 4 นายาง, 17 เขาใหญ่, 19 ดอนขุนห้วย, 10,22,33 ชะอำ นอกเขตเทศบาล : หมู่ 5 บางเก่า

11 พื้นที่ ศึกษา บ้านแหลม เขตเทศบาล : หน่วยเลือกตั้ง 7,16 บ้านแหลม, 4 บางตะบูนออก นอกเขตเทศบาล : หมู่ 9 บางขุนไทร, 8 บางตะบูน, 5 ท่าแร้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือ : - สำนักงานสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ( สวรส.) - สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google