งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4
โดยความร่วมมือ : -สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) -สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /สสส. /สปสช.

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบสภาวะสุขภาพของปชช.ไทย ความชุกของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย ความพิการ และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ เปรียบเทียบผลการสำรวจกับครั้งก่อน / ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของปชช.ไทยในระยะที่ผ่านมา นำข้อมูลวางแผนการควบคุมและป้องกันโรคที่สำคัญในระยะสั้น/ยาว

3 กลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบ : Multi –stage random sampling ตัวอย่าง : ประชาชนไทยอายุ1ปีขึ้นไป รวม 32,000 คน - กลุ่มเด็ก : อายุ 1-14 ปี จำนวน 9,740 คน - กลุ่มวัยทำงาน : อายุ ปี จำนวน 12,240 คน - กลุ่มผู้สูงอายุ : อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9,740 คน พื้นที่สำรวจ : ครอบคลุม 21 จังหวัด - 4 ภาคๆละ 5 จังหวัด และกรุงเทพฯ

4 วิธีการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล : - การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม
- การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม - การตรวจร่างกาย - เก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ระยะเวลา : มิย.-พย.51 (เก็บข้อมูล : กค.-สค. , วิเคราะห์ข้อมูล : กย.-ตค.,เผยแพร่:พ.ย.51)

5 ประเด็นสุขภาพที่สำรวจ
สุขภาพเด็ก : สุขภาพทั่วไป,พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติ ปัญญา,การกินอาหาร,พฤติกรรม กิจกรรมทาง กาย ดูทีวี เกมส์ ฯลฯ สุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ : พฤติกรรมสุขภาพ ,โรคเรื้อรัง,อนามัยเจริญพันธุ์,สถานะสุขภาพ,คุณภาพชีวิต,ภาวะเลือดจาง,ภาวะซึมเศร้า,ข้ออักเสบ ผู้สูงอายุ (เพิ่ม) : ภาวะสมองเสื่อม

6 การตรวจร่างกาย/การทดสอบพิเศษ
เด็ก : วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก,รอบศีรษะ,รอบอก, BP(อายุ 6 ปีขึ้นไป) ทดสอบเชาว์ปัญญา วัยทำงานและผู้สูงอายุ : BP , P ,ส่วนสูง,นน.,รอบเอว,รอบสะโพก,ความยาวแขน,แรงบีบมือ,สมรรถภาพปอด,ตรวจการมองใกล้ (อายุ40 ปี+) ผู้สูงอายุ : (เพิ่ม) ภาวะสมองเสื่อม

7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : - Fasting plasma glucose (รพ.จังหวัด) - Total cholesterol,HDL,LDL,Triglyceride (ส่งLal กลาง) โรคไต : - Uine dipstick:protine,rbc etc (รพ.จังหวัด) - Serum creatinine (ส่งLal กลาง) ภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็ก : Urine Iodine (ส่งLal กลาง) ภาวะซีด : - CBC , Red cell morphology,Hb (รพ.จังหวัด)

8 จังหวัดเพชรบุรี ตัวอย่าง 1,260 คน แยกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 1,260 คน แยกเป็นกลุ่ม กลุ่มเด็ก : อายุ 1-14 ปี 360 คน กลุ่มวัยทำงาน : อายุ คน 460 คน กลุ่มสูงอายุ : อายุ 60 ปีขึ้นไป คน เก็บข้อมูลหมู่ละ 60 คน

9 พื้นที่ศึกษา อำเภอ เมือง ชะอำ บ้านแหลม อำเภอเมือง :
เขตเทศบาล : หน่วยเลือกตั้ง 6 หาดเจ้าฯ, 2หัวสะพาน, 2 , 13 ท่าราบ , 4 ,14 คลองกระแชง นอกเขตเทศบาล : หมู่ 3 บ้านกุ่ม, 6 บางจาก, 8 นาวุ้ง, 2 โพไร่หวาน , 6 หนองพลับ

10 อำเภอชะอำ พื้นที่ศึกษา เขตเทศบาล : หน่วยเลือกตั้ง 4 นายาง ,
17 เขาใหญ่ , 19 ดอนขุนห้วย, 10 ,22 ,33 ชะอำ นอกเขตเทศบาล : หมู่ 5 บางเก่า

11 บ้านแหลม พื้นที่ศึกษา เขตเทศบาล : หน่วยเลือกตั้ง 7,16 บ้านแหลม,
4 บางตะบูนออก นอกเขตเทศบาล : หมู่ 9 บางขุนไทร, 8 บางตะบูน, 5 ท่าแร้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google